(پرسش D97:) «آیا یک وجود الهی می تواند میرا باشد؟ آیا وقتی عیسی بر صلیب جان داد، وجود الهی او نیز از دنیا رفت؟»

Foto di NoName_13 da Pixabay

«آیا یک وجود الهی می تواند میرا باشد؟ آیا وقتی عیسی بر صلیب جان داد، وجود الهی او نیز از دنیا رفت؟»  (ت.)

پاسخ: خدا – همان گونه که اغلب در کتاب مقدس اظهار می شود – «خدای زنده» است او سرچشمه و خاستگاه حیات است (مقایسه کنید با: مزامیر، باب 36، آیه 10). او مطیع قدرت مرگ نشده است. او «تنها لایموت» (اول تیموتائوس، باب 6، آیه 16) است. ذات الهی نمی تواند میرا باشد.

بنا به باور ایمانی مسیحی، خدای نامیرا در وجود عیسی مسیح تجلی یافته است تا او در محبت با ما      انسان های میرا پیوند یابد. او تا سرحد بالاترین نیازمان به ما نزدیک می ماند. عیسی بر روی صلیب زندگی خود را برای انسان ها فدا کرد و در مقام انسان مرده است. خدا در عیسیِ مصلوب حضور داشت و در محبت خود از مرگ عیسی رنجیده خاطر شده است. در این جریان، خدا در مقام خدا نمرده است؛ او خدا بودن خود را به پایان نبرده است؛ ذات الهی او مخدوش نشده است. او براستی نامیراست. اما خدا نیز در رنج مرگ عیسی سهیم بوده و او را در گذر از میان مرگ، به سمت یک زندگی نوین و نامیرا به رستاخیز رسانده است.

در اینجا مقایسه ای را می آوریم: مادر با فرزند خود پیوندی از محبت دارد. اگر کودک به سختی بیمار شود و با رنج و درد از دنیا برود، مادر از همان دردها و همچنین از مرگ کودک در قلب خود رنج می برد، بی آن که خود از لحاظ جسمی از دنیا برود. خدا نیز از مرگ عیسی که پسر عزیز او بوده است (مقایسه کنید با برای نمونه لوقا، باب 3، آیه 22)، رنج برده است، بی آن که ذات الهی او از میان برود (به نقل از ارهارد کونتسه، از فرقه ژزوئیت ها).

Es freut mich, dass Sie die Texte unserer Webseite https://antwortenanmuslime.de auf www.amicidilazzaro veröffentlichen wollen und erlauben es gerne.
P. Christian W. Troll SJ (30/4/22)

نکات ایمنی برای گروندگان از اسلام به کاتولیک