Lelki végrendeletem (Benedek XVI)

Foto di Francesco Nigro da Pixabay

2006. augusztus 26

Ha életem e késői óráján visszatekintek megélt évtizedeimre, először is azt látom, mennyi mindenért kell hálát adnom. Hálát adok mindenekelőtt magának Istennek, minden jó adomány sáfárának, aki életet adott nekem és átvezetett a zűrzavarok különböző időszakain. Mindig felemelt valahányszor kezdtem elcsúszni és mindig újra rám derítette arcának világosságát. Visszatekintve látom és megértem, hogy ennek az útnak még a sötét és fárasztó szakaszai is az üdvösségemet szolgálták és hogy éppen azokban Ő jól irányított engem.

Köszönet a családnak, az apja világos hitéért és édesanyja mély áhítatáért    

Köszönetet mondok szüleimnek, akik életet adtak nekem egy nehéz időszakban és akik nagy áldozatok árán, szeretetükkel csodálatos otthont készítettek számomra, amely tiszta fényként világítja meg napjaimat mind a mai napig. Apám világos hite megtanított minket, gyerekeket, hogy higgyünk és útjelzőként mindig szilárdan állt minden tudományos ismeretszerzésem közepette. Édesanyám mély áhítata és nagy jósága olyan örökség, amelyet soha nem tudok eléggé megköszönni. Nővérem évtizedeken át önzetlenül és szerető gondoskodással segített engem. Bátyám világos ítéleteivel, erélyes eltökéltségével és szívének derűjével mindig utat egyengetett számomra, az ő folyamatos előttem járása és kísérése nélkül nem tudtam volna megtalálni a helyes utat.

Szeretnék köszönetet mondani az Úrnak gyönyörű hazámért…

Őszintén köszönöm Istennek azt a sok barátot, férfiakat és nőket, akiket mindig mellém állított; munkatársakat életutam minden szakaszában; tanárokat és tanítványokat, akiket nekem adott. Mindnyájukat hálásan rábízom az Ő jóságára. És szeretnék köszönetet mondani az Úrnak gyönyörű hazámért, a bajor Elő-Alpok lábainál, amelyben mindig magának a Teremtőnek a ragyogását láttam meg kitűnni. Köszönet szülőföldem népének, mert bennük mindig újra megtapasztalhattam a hit szépségét. Imádkozom, hogy országunk a hit földje maradjon és kérem kedves honfitársaimat, ne engedjétek, hogy eltántorodjatok a hittől. Végül hálát adok Istennek azért a szépségért, amit életutam minden szakaszán megtapasztalhattam, különösen Rómában és Olaszországban, amely második hazámmá vált.

Bocsánatkérés

Szívből bocsánatot kérek mindazoktól, akiket bármilyen módon megbántottam.

Maradjatok állhatatosak a hitben!

Amit korábban honfitársaimnak mondtam, most azt mindazoknak mondom, akiket az egyházban a szolgálatomra bíztak: Maradjatok állhatatosak a hitben! Ne hagyjátok, hogy összezavarjanak benneteket! Gyakran úgy tűnik, hogy a tudomány – egyrészt a természettudományok, másrészt a történeti kutatások (különösen a Szentírás exegézise) – mintha képes lenne a katolikus hittel ellentétben megdönthetetlen eredményeket felmutatni. Régi időktől fogva megéltem a természettudományok átalakulását és megállapíthattam, hogy éppen ellenkezőleg, a hittel szembeni látszólagos bizonyosságok elenyésztek, mivel nem bizonyultak tudománynak, hanem a tudományt csak látszólagosan illető filozófiai értelmezéseknek, ahogy másfelől a természettudományokkal folytatott párbeszéd során a hit is jobban megtanulta megérteni állításai illetékességének határait és így önnön sajátosságát.

Az Egyház, annak minden elégtelenségeivel együtt, valóságosan az Úr Teste

Immár hatvan éve kísérem a Teológia útját, különös tekintettel a biblikus tudományokra és a nemzedékváltások során olyan megingathatatlannak tűnő tételek összeomlását láttam, amelyek puszta hipotézisnek bizonyultak: a liberális nemzedék (Harnack, Jülicher stb.) , az egzisztencialista nemzedék (Bultmann stb.) és a marxista nemzedék. Láttam és látom, hogy a hit ésszerűsége miként emelkedett ki és emelkedik ki ma is újra a hipotézisek szövevényéből. Jézus Krisztus valóban az út, az igazság és az élet – és az Egyház, annak minden elégtelenségeivel együtt – valóban az Ő Teste.

Végül alázatosan kérem, imádkozzatok értem, hogy az Úr minden bűnöm és hiányosságom ellenére fogadjon örök hajlékába. Mindazokért, akik rám bízattak, nap mint nap szívből imádkozom.

XVI. Benedek pápa

Ferenc pápa levele a házaspárokhoz

Hála neked, nő (II. János Pál)