Message from Medjugorje 25-01-2015

medju-con-scritte-dicembre1. Message of January 25th 2015 “Dear children! Also today I call you: live your vocation in prayer. Now, as never before, Satan wants to suffocate man and his soul by his contagious wind of hatred and unrest. In many hearts there is no joy because there is no God or prayer. Hatred and war are growing from day to day. I am calling you, little children, begin anew, with enthusiasm, the walk of holiness and love; since I have come among you because of this. Together let us be love and forgiveness for all those who know and want to love only with a human love and not with that immeasurable love of God to which God calls you. Little children, may hope in a better tomorrow always be in your heart. Thank you for having responded to my call.”
2.Messaggio, 25 gennaio 2015 “Cari figli! Anche oggi vi invito: vivete nella preghiera la vostra vocazione. Adesso, come mai prima, Satana desidera soffocare con il suo vento contagioso dell’odio e dell’inquietudine l’uomo e la sua anima. In tanti cuori non c’è gioia perché non c’è Dio ne la preghiera. L’odio e la guerra crescono di giorno in giorno. Vi invito, figlioli, iniziate di nuovo con entusiasmo il cammino della santità e dell’amore perché io sono venuta in mezzo a voi per questo. Siamo insieme amore e perdono per tutti coloro che sanno e vogliono amare soltanto con l’amore umano e non con quell’immenso amore di Dio al quale Dio vi invita. Figlioli, la speranza in un domani migliore sia sempre nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”
3.Botschaft, 25. Januar 2015 “Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, lebt eure Berufung im Gebet. Jetzt, wie nie zuvor, will Satan mit seinem ansteckenden Wind des Hasses und des Unfriedens den Menschen und seine Seele ersticken. In vielen Herzen gibt es keine Freude, weil es Gott und das Gebet nicht gibt. Hass und Krieg wachsen von Tag zu Tag. Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, beginnt erneut mit Begeisterung den Weg der Heiligkeit und der Liebe, denn ich bin deshalb zu euch gekommen. Lasst uns gemeinsam Liebe und Vergebung sein für all jene, die wissen, und die nur mit menschlicher Liebe lieben wollen und nicht mit der unermesslichen Liebe Gottes, zu der Gott euch aufruft. Meine lieben Kinder, möge die Hoffnung auf ein besseres Morgen immer in eurem Herzen sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!”
4.Message, 25 janvier 2015 “Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle : vivez votre appel dans la prière. Aujourd’hui comme jamais encore auparavant, Satan veut étouffer l’homme et son âme par son souffle contagieux de haine et de trouble. En beaucouip de coeurs, il n’y a pas de joie car il n’y a ni Dieu ni prière. La haine et la guerre augmentent de jour en jour. Je vous appelle, petits enfants : commencez à nouveau, avec enthousisme, la marche de la sainteté et de l’amour, car c’est pour cela que je suis venue parmi vous. Ensemble, soyons amour et pardon pour tous ceux qui savent et veulent aimer seulement d’un amour humain et non de cet incommensurable amour divin auquel Dieu vous appelle. Petits enfants, dans un lendemain meilleur, puisse l’espérance être toujours dans vos coeurs. Merci d’avoir répondu à mon appel.”
5.Mensaje, 25 enero 2015 “Queridos hijos! También hoy los invito a vivir en oración su vocación. Ahora más que nunca, Satanás quiere sofocar, con su viento contagioso de odio y de inquietud, al hombre y su alma. En muchos corazones no hay alegría porque no está Dios ni la oración. El odio y la guerra crecen día a día. Los invito, hijitos, a empezar de nuevo con entusiasmo el camino de la santidad y del amor, porque por eso yo he venido entre ustedes. Juntos, seamos amor y perdón para todos aquellos que solo saben y quieren amar con el amor humano, y no con el inmenso amor de Dios al cual Él los invita. Hijitos, que la esperanza en un mañana mejor esté siempre en su corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado.”
6.Poruka, 25 sijecanj 2015 “Draga djeco! I danas vas pozivam, živite u molitvi vaš poziv. Sada kao nikad prije Sotona želi ugušiti svojim zaraznim vjetrom mržnje i nemira covjeka i njegovu dušu. U mnogim srcima nema radosti jer nema Boga ni molitve. Mržnja i rat rastu iz dana u dan. Pozivam vas, djecice, pocnite iznova sa zanosom hod svetosti i ljubavi, jer ja sam radi toga došla medu vas. Budimo skupa ljubav i praštanje za sve one koji znaju i hoce ljubiti samo ljudskom ljubavlju, a ne onom neizmjernom Božjom ljubavlju na koju vas Bog poziva. Djecice, neka vam nada u bolje sutra bude uvijek u srcu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”
7.Medjugorje, 25 de janeiro de 2015 “Queridos filhos! Hoje também vos convido: vivei a vossa vocação na oração. Agora, como nunca antes, Satanás quer sufocar o homem e sua alma, com seu sopro contagioso de ódio e inquietação. Em muitos corações não há alegria porque não há Deus e nem oração. O ódio e a guerra crescem dia após dia. Eu vos convido, filhinhos, iniciai novamente, com entusiasmo, o caminho da santidade e do amor porque foi por isso que eu vim estar entre vós. Juntos sejais amor e perdão para todos aqueles que sabem e querem amar somente com amor humano e não com aquele imenso amor de Deus ao qual Deus nos chama. Filhinhos, a esperança de um amanhã melhor esteja sempre em vossos corações. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!”
8.Orędzie, 25 stycznia 2015 “Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście swoje powołanie przeżyli w modlitwie. Teraz, jak nigdy dotąd, Szatan chce zagłuszyć człowieka i jego duszę zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Dziatki, wzywam was, abyście z zachwytem zaczęli od nowa drogę świętości i miłości, bowiem z tego powodu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem dla tych, którzy potrafią i chcą kochać jedynie miłością ludzką, a nie tą niezmierną miłością Bożą, do której wzywa was Bóg. Dziatki, niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
9. Mesajul din 25 ianuarie 2015 „Dragi copii, şi astăzi vă chem să trăiţi în rugăciune chemarea voastră. Acum, ca niciodată înainte, Satana doreşte să sufoce omul şi sufletul său cu suflarea sa contagioasă de ură şi nelinişte. În multe inimi nu există bucurie pentru că nu este Dumnezeu, nici rugăciune. Ura şi războiul cresc din zi în zi. Vă chem, copilaşilor, începeţi din nou, cu entuziasm, drumul sfinţeniei şi al iubirii, căci pentru aceasta am venit în mijlocul vostru. Să fim împreună iubire şi iertare pentru toţi cei care nu ştiu şi nu vor să iubească decât cu iubire umană, şi nu cu acea iubire divină nemărginită la care vă cheamă Dumnezeu. Copilaşilor, păstraţi mereu în inimă speranţa într-un mâine mai bun. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. ”
10. Pesan 25 Januari 2015 “Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku minta kamu: hiduplah panggilanmu dalam doa. Sekarang ini, yang mana tidak pernah sebelumnya, Setan ingin mencekik manusia dan jiwanya dengan angin yang bisa menularkan kebencian dan kekacauan. Dalam banyak hati manusia tidak ada rasa senang karena disana tidak ada Tuhan atau doa. Kebencian dan perang sedang berkembang dari hari ke hari. Aku minta kamu, anak – anak Ku, mulai lagi dari baru, dengan penuh semangat, jalan kearah kesucian dan cinta; karena Aku datang berada diantara kamu karena hal ini. Bersama mari kita saling mencintai dan mengampuni kepada mereka semua yang tahu dan ingin mencintai hanya dengan cinta manusiawi dan tidak dengan cinta yang tak terukurkan dari Tuhan yang mana Tuhan memanggilmu. Anak – anak Ku, semoga harapan akan hari esok yang lebih baik selalu bersemayam dalam hatimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu.”
11. Последное Послание из Меджугорье, 25 Январь, 2015
“Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас: живите своим призванием к молитве. Сейчас, как никогда ранее, сатана хочет задушить человека и его душу своим заразным ветром ненависти и волнения. Во многих сердцах нет радости, потому что в них нет Бога или молитвы. Ненависть и война растут день ото дня. Я призываю вас, маленькие дети, начните заново с энтузиазмом жизненный путь в святости и любви, так как Я пришла к вам из-за этого. Вместе давайте любить и прощать тех, кто знает и хочет быть любим только человеческой любовью, а не той неизмеримой божьей любовью, к которой Бог призывает вас. Маленькие дети, пусть вера в лучшее завтра будет всегда в ваших сердцах. Спасибо, что ответили на мой призыв. ”
12. Međugorje, 2015 január 25 “Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy imádságban éljétek meg hivatástokat. A Sátán most a gyűlölet és békétlenség fertőző viharával úgy szeretné megfojtani az ember testét, lelkét, ahogy eddig még sohasem. Számos szívben nincs öröm, mert sem Isten, sem imádság nincs benne. A gyűlölet és a háború növekszik csak napról-napra benne. Kicsinyeim, hívlak benneteket, hogy kezdjétek új lendülettel a szentség és szeretet életét, hiszen ezért jöttem közétek. Legyünk együtt szeretet és megbocsátás mindazoknak, akik csak emberi szeretettel szeretnek és nem azzal a mérhetetlen isteni szertettel, amelyre Isten hív benneteket. Kicsinyeim, szívetekben hadd éljen mindig a jobb jövő reménye. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom.”
13.2015年01月25日
“親愛的孩子們!同樣的我在今天召喚你們:在祈禱中活出你們的聖召。就是現在,以前從來沒有過的,撒旦要用仇恨和不安的傳染之風來窒息人們的身與靈。有好多的心靈裏沒有喜悅,因為在那裏沒有天主或祈禱。仇恨及戰争也與日俱增。我在今天召喚你們,孩子們!以熱心在神聖和愛的道路上開始更新,我就是為此來到你們中間,讓我們一起來愛和寬恕那些祗知道和追求人的愛而不是天主召喚你們的衪的那種無限的愛的人。孩子們,願你們心中總是希望明天會更好。謝謝你們答覆了我的召喚。”
14. Boodschap van 25 januari 2015 “Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op: beleef je roeping in gebed. Nu, als nooit tevoren, wil satan met zijn besmettelijke wind van haat en van onvrede de mens en zijn ziel verstikken. In veel harten is geen vreugde, omdat God en het gebed er niet aanwezig zijn. Haat en oorlog groeien van dag tot dag. Mijn lieve kinderen, ik roep jullie op, begin opnieuw met enthousiasme aan de weg van de heiligheid en van de liefde, want daarvoor ben ik naar jullie gekomen. Laten we tesamen liefde en vergeving zijn voor allen, die wetende zijn, en die enkel met menselijke liefde willen liefhebben en niet met de onmetelijke liefde van God, waartoe God jullie oproept. Mijn lieve kinderen, moge de hoop op een betere morgen steeds in je hart zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”
15. Viimeisin Viesti, 25 joulukuu 2014
“Rakkaat lapset! Kannan teille tänäänkin sylissäni Poikani Jeesuksen ja pyydän Häneltä rauhaa teille ja teidän keskuuteenne. Rukoilkaa ja palvokaa Poikaani, jotta Hänen rauhansa ja ilonsa tulisivat sydämiinne. Rukoilen, että avautuisitte yhä enemmän rukoukselle. Kiitos siitä, että olette vastanneet kutsuuni. ”
17. Budskapet fra 25 januar 2015 “Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere: lev ditt yrke/kall i bønn. Nå, som aldri før ønsker Satan å kvele mennesket og dets sjel ved sin smittsomme vind som medfører hat og ufred. I mange hjerter er der ingen glede fordi der er ingen Gud eller bønn. Hat og krig vokser fra dag til dag. Jeg kaller dere mine barn, begynn på nytt med entusiasme vandringen mot hellighet og kjærlighet; fordi jeg har kommet blant dere på grunn av dette. La oss sammen være kjærlighet og tilgivelse for alle dem som vet og som ønsker å elske bare med en menneskelig kjærlighet og ikke med Guds grenseløse kjærlighet, som Gud kaller deg til. Mine barn, la håpet om en bedre morgendag alltid være i ditt hjerte. Takk for at du har svart på mitt kall.”
18. Budskap 25 januari 2015 “Kära barn! Också idag kallar jag er: lev er kallelse i bön. Nu, som aldrig förr, vill Satan kväva människan och hennes själ genom sin förgiftade vind av hat och oro. I många hjärtan finns det ingen glädje eftersom Gud eller bön inte finns där. Hat och krig växer från dag till dag. Jag kallar er, små barn, börja på nytt, med entusiasm, helighetens och kärlekens vandring; det är just för denna sak jag har kommit ibland er. Låt oss tillsammans vara kärlek och förlåtelse för alla dem som känner och vill älska endast med en mänsklig kärlek och inte med Guds omätliga kärlek till vilken Gud kallar er. Små barn, må hoppet om en bättre morgondag alltid vara i ert hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse.”
19. Tugon ha petsa Enero 25, 2015 “Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo: ika-buhi iton iyo bokasyun han pag-ampo. Yana, sugad hin waray pa mahitabo, gusto ni Satanas tilukon an tawo ngan an iya kalag pa-agui hiton nakaka-tapun niya nga hangin ka-masinahon ngan ka-gubot. Dida sulod hiton damo nga kasing-kasing, waray kalipay tungod kay waray an Diyos o pag-ampo. An ka-masinahon ngan an guerra nag-dadamo adlaw-adlaw. Tinatawag ko kamo, mga anak, ha ma-gana nga pag-otro pag-lakat ha dalan pagka-santohanon ngan pag-higugma; tungod kay amo i-ne an rason hiton akon pag-kakanhi ha iyo. Mag-binuligay kita ngatanan na magma higugma-on ngan mapasaylo-on kita para hadton ngatanan na ma-aram ngan gusto la mag-higugma pa-agui hiton gugma han tawo ngan di-re sugad hiton waray sukol na pag-higugma han Diyos, nga di-in kamo guin tatawag ngadto, han Diyos. Mga anak, hina-ut unta nga an pagla-um ha mas ma uro-upay nga kabobowason permi a-ada ha kasing-kasing niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko.”
20. Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25 ledna 2015
„Drahé děti! I dnes vás vyzývám, žijte v modlitbě své povolání. Nyní jako nikdy dříve chce Satan udusit svým nakažlivým větrem nenávisti a nepokoje člověka a jeho duši. V mnohých srdcích není radosti, protože není Boha ani modlitby. Nenávist a válka rostou ze dne na den. Vyzývám vás, dítka, začněte znovu s nadšením cestu svatosti a lásky, protože já jsem kvůli tomu přišla mezi vás. Buďme společně láska a odpuštění pro všechny ty, kteří umějí a chtějí milovat jenom lidskou láskou, a ne tou nesmírnou Boží láskou ke které vás Bůh volá. Dítka, ať naději na lepší zítřek máte v srdci stále. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “
22. Posolstvo, Medžugorie, 25 január 2015
“Drahé deti! Aj dnes vás pozývam – žite svoje povolanie v modlitbe. Dnes chce satan, ako nikdy predtým, udusiť svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti, lebo niet Boha, ani modlitby. Nenávisť a vojna rastú zo dňa na deň. Deti moje, pozývam vás, začnite nanovo s nadšením cestu svätosti a lásky, lebo kvôli tomu som prišla medzi vás. Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh. Deti moje, nech je vždy vo vašich srdciach nádej na lepší zajtrajšok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. ”
23. Sporočilo, 25 januar 2015
«Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, živite v molitvi vaš klic. Kot nikoli doslej želi satan sedaj s svojim okuženim vetrom sovraštva in nemira zadušiti človeka in njegovo dušo. V mnogih srcih ni radosti, ker ni Boga, niti molitve. Sovraštvo in vojna rasteta iz dneva v dan. Kličem vas, otročiči, pričnite znova z zanosom hojo svetosti in ljubezni, ker sem jaz zaradi tega prišla med vas. Bodimo skupaj ljubezen in odpuščanje za vse tiste, ki znajo in hočejo ljubiti samo s človeško ljubeznijo, ne pa s tisto neizmerno Božjo ljubeznijo, h kateri vas kliče Bog. Otročiči, naj bo upanje na boljši jutri vedno v srcu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. »
24. Thông điệp Medjugorje ngày, 25 Tháng Giêng 2015
„Các con yêu dấu, Ngày hôm nay nữa Mẹ kêu goi các con: hãy sống ơn gọi của mình trong sự cầu nguyện. Bây giờ, như chưa bao giờ trước đây, Satan muốn bóp chết con người và linh hồn họ bằng những làn gió lây nhiễm căm thù và xáo trộn của nó. Trong nhiều tâm hồn không có niềm vui bởi vì không có Thiên Chúa và lời cầu nguyện. Căm thù và chiến tranh đang lớn mạnh hàng ngày. Mẹ kêu gọi các con, các con nhỏ ơi, hãy bắt đầu một lần nữa, với sự nhiệt tình, với bước đường thánh thiện và với yêu thương; vì Mẹ đến ở giữa các con do bởi điều này. Cùng nhau chúng ta hãy là tình yêu và tha thứ cho tất cả những người biết và muốn yêu duy nhất với một tình yêu nhân loại và không với tình yêu vô lượng của Thiên Chúa mà Ngài kêu gọi các con. Các con nhỏ ơi, nguyện ước hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn luôn luôn ở nơi tâm hồn các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. ”
26. Vēstījums 2015. gada 25 janvārī “Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs: izdzīvojiet savu aicinājumu lūgšanā. Tagad, kā nekad agrāk, sātans vēlas ar savu infekciozo naida un nemiera vēju nosmacēt cilvēku un viņa dvēseli. Daudzās sirdīs nav prieka, jo tur nav Dieva vai lūgšanas. Naids un karš pieaug no dienas dienā. Es aicinu jūs, bērniņi, sāciet atkal ar entuziasmu svētuma un mīlestības ceļu, jo tā dēļ es arī esmu nākusi jūsu vidū! Būsim kopā mīlestība un piedošana visiem tiem, kuri māk un grib mīlēt tikai ar cilvēcisko mīlestību, bet ne ar to neizmērojamo Dieva mīlestību, uz ko jūs Dievs aicina. Bērniņi, lai cerība uz labāku rītdienu vienmēr jums būtu sirdī! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!”
27. 2015年1月25日のメッセージ 「愛する子たちよ!きょうもまた、私はあなたたちに呼びかけます。祈りのうちに 自分の召命を生きなさい。今、かつてないほどに、サタンは憎しみや不穏の伝染しやすい風で、人と、その魂を 窒息させようとしています。神さまと 祈りのない、多くの人の心には、喜びがありません。憎悪と戦争が、日ごとに大きくなっています。私は あなたたちに呼びかけています。小さな子たちよ、熱心に 聖性と 愛への歩みを 新たに始めなさい。私はこのことのために あなたたちの中に 来ているのですから。神さまが あなたたちを招いておられる、計り知れない愛ではなく、人間的な愛だけで、愛そうとしている すべての人びとのために共に 私たちが愛と許しになりましょう。小さな子たちよ、より良い明日への希望が、いつもあなたたちの心の中にありますように。呼びかけに応えてくださってありがとう。」
28. Mesazhi i Zojes së Megjugorjes 25 janar 2015, mesazhi i 25 të çdo muaji dhënë vizionares Marija.”Bij të dashur!…
Edhe sot ju ftoj: jetoni në lutje thirrjen tuaj. Tani, si kurrë më parë, Satani (Djalli) dëshiron me frymën e tij infektive të urrejtjes dhe trazirave ta ngufatë njeriun dhe shpirtin e tij. Në shumë zemra s`ka gëzim, sepse s`e ka Zotin as lutjen. Urrejtja dhe lufta janë në rritje dita ditës. Ju ftoj, fëmijjëzit e mi, rinisni me entuziazëm ecjen e shenjtërisë dhe të dashurisë, sepse unë kam ardhur ndër ju për këtë arsye. Le të jemi së bashku dashuri dhe falje për të gjithë ata që dinë dhe duan të dashurojnë vetëm me dashuri njerëzore, dhe jo me atë dashuri të madhe të Hyjit në të cilën na thërret Hyji. Fëmijëzit e mi, shpresa juaja për një të ardhme më të mirë qoftë gjithmonë në zemrën tuaj. Faleminderit që i jeni përgjigjur thirrjes sime.”

Testamento di Santa Chiara

Saranno i laici cristiani semplici (Maritain scrive a Paolo VI)