GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

Guido Reni, Public domain, via Wikimedia Commons

Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze
toevlucht in onze nood en, na de hulp
van Uw allerheiligste Bruid te hebben
ingeroepen, smeken wij met
vertrouwen ook uw bescherming af.
Wij bidden U ootmoedig: zie
goedgunstig neer op het erfdeel dat
Jezus Christus door zijn Bloed heeft
verworven, en help ons in onze noden
door Uw machtige bijstand. Dat vragen
wij omwille van de liefde, die U heeft
verbonden met de Onbevlekte Maagd
en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het
Kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren
kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle
besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit
de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals
gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig
nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle
tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar
Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het
eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen. Amen

Mijn geestelijk testament (Benedictus XVI)

10. Waarom hij? Waarom zij?