Internationale verklaring van derechten van de vrouw

Deze verklaring is de herbevestiging van de op vrouwen gebaseerde rechten van vrouwen, inclusief de rechten van vrouwen op fysieke en reproductieve rechten; integriteit en de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes die
voortvloeien uit de vervanging van sekse door die van ‘genderidentiteit’ en van ‘surrogaat’
moederschap en gerelateerde praktijken

INTRODUCTIE
Deze verklaring bevestigt de op sekse (geslacht) gebaseerde rechten van vrouwen die zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de Afschaffing van alle vormen van discriminatie van vrouwen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 18 december 1979 (CEDAW), verder ontwikkeld in de algemene aanbevelingen van het CEDAW – comité, en aangenomen onder meer in de Verklaring van de Verenigde Naties over de uitbanning van geweld tegen vrouwen 1993 (UNDEVW).
Artikel 1 van het CEDAW definieert discriminatie van vrouwen als “elk onderscheid,
uitsluiting of beperking op grond van geslacht die tot gevolg heeft dat de erkenning wordt
aangetast of teniet wordt gedaan, geneugten of lichaamsbeweging door vrouwen,
ongeacht hun burgerlijke staat, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, van
mensenrechten en fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal, cultureel,
civiel of ander gebied. ”
Sekse wordt door de Verenigde Naties gedefinieerd als ‘de fysieke en biologische
kenmerken die mannen onderscheiden van vrouwen. ’’ (Glossarium voor gendergelijkheid,
UN Women).
Het CEDAW legt de staten die partij zijn verplichtingen op om ‘‘alle passende maatregelen
te nemen, te wijzigen of af te schaffen waaronder wetgeving, bestaande wetten,
voorschriften, gebruiken en praktijken die discriminatie vormen t.o.v. vrouwen. ’(artikel 2
(f)); en om op alle gebieden passende maatregelen, waaronder wetgeving, te nemen om
het volledige te waarborgen ontwikkeling en vooruitgang van vrouwen, teneinde hen de
uitoefening en de gebruik van mensenrechten en fundamentele vrijheden op basis van
gelijkheid met mannen te garanderen.” (artikel 3).
Het is al lang bekend op het gebied van mensenrechten dat de stereotiepe sekse-rollen
van mannen en vrouwen een fundamenteel aspect zijn van de ongelijkheid van vrouwen
en moeten worden geëlimineerd.
Artikel 5 van het CEDAW bepaalt:
“Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen

 1. Om de sociale en culturele gedragspatronen van mannen en vrouwen aan te passen,
  met het oog op het bereiken van de eliminatie van vooroordelen en gebruikelijke én alle
  andere praktijken die zijn gebaseerd op het idee van de inferioriteit of de superioriteit van
  een van beide geslachten of stereotiepe rollen voor mannen en vrouwen. ’
 2. Gender verwijst naar ‘de rollen, gedragingen, activiteiten en attributen die een bepaalde
  samenleving op een bepaald moment geschikt heeft geacht voor mannen en vrouwen.
  Deze bijdragen, mogelijkheden en relaties zijn sociaal geconstrueerd en worden geleerd
  door socialisatieprocessen. ’'(Gender Equality Glossary, VN-vrouwen).
  Recente wijzigingen die verwijzingen naar de categorie geslacht/sekse, die biologisch is,
  vervangen door de taal van ‘gender’, hetgeen verwijst naar stereotiepe sekserollen, in
  documenten, strategieën en acties van de Verenigde Naties, heeft geleid tot verwarring en
  het risico de bescherming van de mensenrechten van vrouwen te ondermijnen.
  De verwarring tussen sekse en ‘gender’ heeft bijgedragen aan de toenemende acceptatie
  van het idee van aangeboren ‘genderidentiteiten’, en heeft geleid tot de bevordering van
  een recht op bescherming van dergelijke ‘identiteiten’, uiteindelijk leidend tot de erosie van
  de winsten die vrouwen gedurende decennia hebben gemaakt. De rechten van vrouwen,
  die zijn bereikt op basis van geslacht/sekse, worden nu ondermijnd door de opname in
  internationale documenten van concepten zoals ‘genderidentiteit’ en ‘Sexual Orientations
  and Gender Identities (SOGIES)’.
  Seksuele oriëntatie rechten zijn noodzakelijk om discriminatie tegen degenen die seksueel
  zijn aangetrokken tot personen van hetzelfde geslacht, uit te bannen. Rechten met
  betrekking tot seksuele geaardheid zijn verenigbaar met de sekse van vrouwen op basis
  van rechten, en zijn noodzakelijk om lesbiennes, wier seksuele gerichtheid op andere
  vrouwen is, in staat te stellen hun op geslacht gebaseerde rechten volledig uit te oefenen.
  Het concept van ‘genderidentiteit’ maakt echter sociaal geconstrueerde stereotypen, die
  zich organiseren en de ongelijkheid van vrouwen handhaven, tot essentiële en vaste
  omstandigheden, waardoor de op sekse gebaseerde basis van vrouwenrechten wordt
  ondermijnd.
  De Yogyakarta-principes stellen bijvoorbeeld dat:
  “Onder genderidentiteit een verwijzing wordt verstaan naar de diep gevoelde interne en
  individuele ervaring van elk persoon, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij
  de geboorte is toegewezen, inclusief het persoonlijke gevoel van het lichaam (wat kan
  inhouden dat er vrij kan worden gekozen voor, aanpassing van het lichaamsbeeld of
  functie door medische, chirurgische of andere middelen) en andere uitingen van bepaald
  geslacht, waaronder kleding, spraak en gedrag. ’’ (Yogyakarta Principles: Principles on the
  application of internationals human rights law in relatie tot seksuINTRODUCTIE
  Deze verklaring bevestigt de op sekse (geslacht) gebaseerde rechten van vrouwen die zijn
  vastgelegd in het Verdrag inzake de Afschaffing van alle vormen van discriminatie van
  vrouwen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 18
  december 1979 (CEDAW), verder ontwikkeld in de algemene aanbevelingen van het
  CEDAW – comité, en aangenomen onder meer in de Verklaring van de Verenigde Naties
  over de uitbanning van geweld tegen vrouwen 1993 (UNDEVW).
  Artikel 1 van het CEDAW definieert discriminatie van vrouwen als “elk onderscheid,
  uitsluiting of beperking op grond van geslacht die tot gevolg heeft dat de erkenning wordt
  aangetast of teniet wordt gedaan, geneugten of lichaamsbeweging door vrouwen,
  ongeacht hun burgerlijke staat, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, van
  mensenrechten en fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal, cultureel,
  civiel of ander gebied. ”
  Sekse wordt door de Verenigde Naties gedefinieerd als ‘de fysieke en biologische
  kenmerken die mannen onderscheiden van vrouwen. ’’ (Glossarium voor gendergelijkheid,
  UN Women).
  Het CEDAW legt de staten die partij zijn verplichtingen op om ‘‘alle passende maatregelen
  te nemen, te wijzigen of af te schaffen waaronder wetgeving, bestaande wetten,
  voorschriften, gebruiken en praktijken die discriminatie vormen t.o.v. vrouwen. ’(artikel 2
  (f)); en om op alle gebieden passende maatregelen, waaronder wetgeving, te nemen om
  het volledige te waarborgen ontwikkeling en vooruitgang van vrouwen, teneinde hen de
  uitoefening en de gebruik van mensenrechten en fundamentele vrijheden op basis van
  gelijkheid met mannen te garanderen.” (artikel 3).
  Het is al lang bekend op het gebied van mensenrechten dat de stereotiepe sekse-rollen
  van mannen en vrouwen een fundamenteel aspect zijn van de ongelijkheid van vrouwen
  en moeten worden geëlimineerd.
  Artikel 5 van het CEDAW bepaalt:
  “Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen
  1. Om de sociale en culturele gedragspatronen van mannen en vrouwen aan te passen,
  met het oog op het bereiken van de eliminatie van vooroordelen en gebruikelijke én alle
  andere praktijken die zijn gebaseerd op het idee van de inferioriteit of de superioriteit van
  een van beide geslachten of stereotiepe rollen voor mannen en vrouwen. ’
  2. Gender verwijst naar ‘de rollen, gedragingen, activiteiten en attributen die een bepaalde
  samenleving op een bepaald moment geschikt heeft geacht voor mannen en vrouwen.
  Deze bijdragen, mogelijkheden en relaties zijn sociaal geconstrueerd en worden geleerd
  door socialisatieprocessen. ’'(Gender Equality Glossary, VN-vrouwen).
  Recente wijzigingen die verwijzingen naar de categorie geslacht/sekse, die biologisch is,
  vervangen door de taal van ‘gender’, hetgeen verwijst naar stereotiepe sekserollen, in
  documenten, strategieën en acties van de Verenigde Naties, heeft geleid tot verwarring en
  het risico de bescherming van de mensenrechten van vrouwen te ondermijnen.
  De verwarring tussen sekse en ‘gender’ heeft bijgedragen aan de toenemende acceptatie
  van het idee van aangeboren ‘genderidentiteiten’, en heeft geleid tot de bevordering van
  een recht op bescherming van dergelijke ‘identiteiten’, uiteindelijk leidend tot de erosie van
  de winsten die vrouwen gedurende decennia hebben gemaakt. De rechten van vrouwen,
  die zijn bereikt op basis van geslacht/sekse, worden nu ondermijnd door de opname in
  internationale documenten van concepten zoals ‘genderidentiteit’ en ‘Sexual Orientations
  and Gender Identities (SOGIES)’.
  Seksuele oriëntatie rechten zijn noodzakelijk om discriminatie tegen degenen die seksueel
  zijn aangetrokken tot personen van hetzelfde geslacht, uit te bannen. Rechten met
  betrekking tot seksuele geaardheid zijn verenigbaar met de sekse van vrouwen op basis
  van rechten, en zijn noodzakelijk om lesbiennes, wier seksuele gerichtheid op andere
  vrouwen is, in staat te stellen hun op geslacht gebaseerde rechten volledig uit te oefenen.
  Het concept van ‘genderidentiteit’ maakt echter sociaal geconstrueerde stereotypen, die
  zich organiseren en de ongelijkheid van vrouwen handhaven, tot essentiële en vaste
  omstandigheden, waardoor de op sekse gebaseerde basis van vrouwenrechten wordt
  ondermijnd.
  De Yogyakarta-principes stellen bijvoorbeeld dat:
  “Onder genderidentiteit een verwijzing wordt verstaan naar de diep gevoelde interne en
  individuele ervaring van elk persoon, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij
  de geboorte is toegewezen, inclusief het persoonlijke gevoel van het lichaam (wat kan
  inhouden dat er vrij kan worden gekozen voor, aanpassing van het lichaamsbeeld of
  functie door medische, chirurgische of andere middelen) en andere uitingen van bepaald
  geslacht, waaronder kleding, spraak en gedrag. ’’ (Yogyakarta Principles: Principles on the
  application of internationals human rights law in relatie tot seksuele geaardheid en
  genderidentiteit, maart 2007).
  Het recht van individuen om zich te kleden en zich te presenteren naar keuze is
  verenigbaar met de op sekse gebaseerde rechten van vrouwen. Echter het concept van
  ‘genderidentiteit’ heeft mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen, in staat
  gesteld om qua wet, beleid en praktijk vast te leggen, dat ze lid zijn van de categorie
  vrouwen, gebaseerd op sekse.
  Algemene aanbeveling nr. 35 van het CEDAW merkt op dat “Algemene aanbeveling nr. 28
  in de kern verplichtingen van staten die partij zijn op grond van artikel 2 van het verdrag én
  algemene aanbeveling nr. 33 betreffende de toegang van vrouwen tot de rechter, bevestigt
  dat discriminatie van vrouwen onlosmakelijk verbonden is met andere factoren die hun
  leven beïnvloeden. De jurisprudentie van de commissie benadrukt dat dit bv. kan zijn …
  lesbisch zijn.” (II, 12).
  Het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om de rechten van individuen aan te
  vechten om hun seksuele geaardheid te definiëren op de basis van sekse in plaats van
  ‘genderidentiteit’, waardoor mannen die een vrouwelijke ‘geslachtsidentiteit’ claimen,
  kunnen proberen af te dwingen opgenomen worden in de categorie lesbisch, wat een
  categorie is op basis van sekse. Dit ondermijnt de sekse-gebaseerde rechten van
  lesbiennes- en is een vorm van discriminatie van vrouwen.
  Sommige mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen, willen opgenomen
  worden in de wettelijke categorie van moeder. De CEDAW benadrukt de rechten van
  moeders en de ‘maatschappelijke betekenis van moederschap’. Rechten en diensten van
  moeders zijn gebaseerd op het unieke vermogen van vrouwen om zwanger te worden en
  kinderen te baren. Het opnemen van mannen die beweren een vrouwelijke
  ‘genderidentiteit’ te hebben, binnen de wettelijke categorie moeder, tast de
  maatschappelijke betekenis van moederschap aan, en ondermijnt de moederrechten
  waarin het CEDAW voorziet.
  In de Verklaring en het Actieplatform van Beijing (1995) staat dat:
  “De expliciete erkenning en herbevestiging van het recht van alle vrouwen om alle
  aspecten van hun te controleren gezondheid, in het bijzonder hun eigen vruchtbaarheid,
  de basis is voor hun empowerment.” (Bijlage 1, 17)
  Dit recht wordt ondermijnd door het gebruik van ‘surrogaat’ moederschap, dat vrouwen
  exploiteert en voortplantingsvermogen commodificeert (zie B). De exploitatie en
  commodificatie van het reproductievermogen van vrouwen vormt ook de basis voor
  medisch onderzoek dat erop gericht is mannen in staat te stellen zwanger te worden en
  kinderen te baren.
  De opname van mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen in de wettelijke
  categorieën vrouw, van lesbisch en van moeder,dreigt alle betekenis uit deze categorieën
  te verwijderen, omdat het een ontkenning van de biologische realiteit vormt waarop de
  status van vrouw, lesbienne en moeder zijn gebaseerd.
  Organisaties die het concept van ‘genderidentiteit’ promoten, dagen het recht van vrouwen
  en meisjes uit om zichzelf op basis van geslacht/sekse te definiëren, te verzamelen en te
  organiseren op basis van hun gemeenschappelijke belangen als een sekse.
  Dit omvat het betwisten van de rechten van lesbiennes om hun seksuele geaardheid te
  definiëren op basis van sekse in plaats van ‘genderidentiteit’ en zich te verzamelen en te
  organiseren op basis van hun gemeenschappelijke seksuele geaardheid.
  In veel landen proberen overheidsinstanties, openbare lichamen en particuliere
  organisaties personen te dwingen om individuen te identificeren en ernaar te verwijzen op
  basis van ‘genderidentiteit’ in plaats van op basis van geslacht/sekse. Deze ontwikkelingen
  van discriminatie van vrouwen vormen en ondermijnen het recht van vrouwen op vrijheid
  van meningsuiting, vrijheid van geloof en vrijheid van vergadering.
  Mannen die de genderidentiteit van een vrouw claimen, krijgen toegang tot de ingestelde
  kansen en beveiligingen voor vrouwen. Dit vormt een vorm van discriminatie van vrouwen
  en brengt de grondrechten van vrouwen qua veiligheid, waardigheid en gelijkheid in
  gevaar.
  Artikel 7 van het CEDAW bevestigt het belang van maatregelen in 2011 om discriminatie
  van vrouwen uit te bannen uit het politieke en openbare leven, en artikel 4 bevestigt het
  belang van tijdelijke speciale maatregelen mbt de facto gelijkheid tussen mannen en
  vrouwen. Wanneer mannen beweren dat vrouwelijke ‘genderidentiteiten’ zijn toegestaan
  binnen de participatie quota voor vrouwen en andere speciale maatregelen om de
  participatie van vrouwen te vergroten in het politieke en openbare leven, het doel van
  dergelijke speciale maatregelen voor het bereiken van gelijkheid voor vrouwen, is
  ondermijnd.
  Artikel 10 (g) van het CEDAW roept staten die partij zijn op, om ervoor te zorgen dat
  vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen om actief deel te nemen aan sport en
  lichamelijke opvoeding. Vanwege de fysiologische verschillen tussen vrouwen en mannen,
  vereist de uitoefening van dit recht door vrouwen dat bepaalde sportactiviteiten dezelfde
  sekse betreffen.
  Wanneer mannen claimen dat vrouwelijke ‘genderidentiteiten’ zijn toegestaan om deel te
  nemen aan sport voor vrouwen, vallend onder activiteiten van één sekse, worden vrouwen
  blootgesteld aan een oneerlijk concurrentienadeel en kunnen ze een verhoogd risico lopen
  op lichamelijk letsel. Dit ondermijnt het vermogen van vrouwen en meisjes om dezelfde
  kansen als mannen te hebben bij deelnemen aan sport, en vormt daarom een vorm van
  discriminatie van vrouwen en meisjes, die moet worden geëlimineerd.
  Het is al lang bekend op het gebied van mensenrechten dat geweld tegen vrouwen en
  meisjes universeel hardnekkig is en één van de cruciale sociale mechanismen is waardoor
  vrouwen in een ondergeschikte positie worden gedwongen vergeleken met mannen.
  De Verklaring van de Verenigde Naties over de uitbanning van geweld tegen vrouwen
  erkent dat:
  “Geweld tegen vrouwen een manifestatie is van historisch ongelijke machtsverhoudingen
  tussen mannen en vrouwen, die hebben geleid tot overheersing en discriminatie van
  vrouwen door mannen en een preventie is van de volledige vooruitgang van vrouwen, en
  dat geweld tegen vrouwen een van de cruciale sociale mechanismen is waardoor vrouwen
  in een ondergeschikte positie worden gedwongen vergeleken met mannen.”
  Deze overheersing en discriminatie is gebaseerd op sekse/geslacht en niet op
  ‘genderidentiteit’. De combinatie van de categorie sekse met de categorie
  ‘genderidentiteit’, belemmert de bescherming van vrouwen en meisjes van geweld; tégen
  hen gepleegd door mannen en jongens. Het maakt mannen die menen dat ze een
  vrouwelijke ‘genderidentiteit’ hebben, steeds vaker mogelijk om toegang te krijgen tot
  slachtofferhulp die bedoeld is voor vrouwen, alsook diensten en ruimten zowel als service
  gebruikers en als dienstverleners. Dit omvat gespecialiseerde single-sekse voorzieningen
  voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geweest van geweld, zoals schuilplaatsen
  en zorginstellingen.
  Het omvat ook andere diensten waarbij het aanbieden van één sekse cruciaal is voor de
  bevordering van de fysieke veiligheid, gezondheid, privacy en waardigheid van vrouwen
  en meisjes. De aanwezigheid van mannen in ruimtes voor vrouwen van hetzelfde
  geslacht/sekse en diensten, ondermijnt de rol van deze diensten bij de bescherming van
  vrouwen en meisjes, en kan vrouwen en meisjes die kwetsbaar zijn voor gewelddadige
  mannen, die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ kunnen claimen.
  Het CEDAW-comité onderstreept in zijn algemene aanbeveling 35 het belang van het
  verzamelen van gegevens en het opstellen van statistieken met betrekking tot de
  prevalentie van verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, in relatie tot effectieve
  maatregelen om dergelijk geweld te ontwikkelen, te voorkomen en recht te zetten.
  Op basis van Sekse uitgesplitste gegevens zijn gegevens die naar geslacht/sekse zijn
  gecategoriseerd en waarvoor informatie afzonderlijk wordt gepresenteerd van mannen en
  vrouwen, jongens en meisjes.
  Sekse-uitgesplitste gegevens weerspiegelen rollen, reële situaties, algemeen
  omstandigheden van vrouwen en mannen, meisjes en jongens in elk aspect van de
  samenleving. … Wanneer gegevens niet zijn uitgesplitst naar geslacht/sekse, is het
  moeilijker om echte en potentiële ongelijkheden te identificeren. ” (UN Women,
  Gendergelijkheid Woordenlijst).
  De combinatie van sekse met ‘genderidentiteit’ leidt tot het verzamelen van gegevens over
  geweld tegen vrouwen en meisjes, hetgeen onnauwkeurig en misleidend is, omdat het
  daders van geweld identificeert op basis van hun ‘genderidentiteit’ in plaats van hun
  geslacht/sekse. Dit vormt een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van effectieve
  wetten, beleid, strategieën en acties gericht op de uitbanning van geweld tegen vrouwen
  en meisjes.
  Het concept van ‘genderidentiteit’ wordt steeds vaker gebruikt om ‘geslacht opnieuw toe te
  wijzen’, kinderen die zich niet naar sekse gehouden stereotypen gedragen, of die worden
  gediagnosticeerd met genderdysforie. Medische interventies met een hoog risico op
  langdurige nadelige gevolgen voor de lichamelijke of psychische gezondheid van een kind,
  zoals het gebruik van puberteit onderdrukkende hormonen, geslachtshormonen en
  chirurgie worden gebruikt bij kinderen die niet ontwikkelings bevoegd zijn om volledige,
  vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven. Dergelijke medische interventies
  kunnen gevolgen veroorzaken van blijvende nadelige lichamelijke gezondheidseffecten,
  waaronder steriliteit, evenals negatieve effecten op psychische gezondheid.
  SAMENVATTING
  Herinnerend aan de inzet voor gelijke rechten en inherente menselijke waardigheid van
  vrouwen en mannen en andere doeleinden en principes vervat in het Handvest van de
  Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de rechten van de mens en andere
  internationale mensenrechteninstrumenten, met name het Verenigde Naties-verdrag
  inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), en het
  Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (UNCRC), evenals de
  verklaring van de Verenigde Naties over de uitbanning van geweld tegen vrouwen, de
  verklaring van de Verenigde Naties over het recht op ontwikkeling, de verklaring van de
  Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren, het Verdrag van de Raad van
  Europa betreffende het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk
  geweld (‘Verdrag van Istanbul’), het Protocol bij het Afrikaanse handvest voor de rechten
  van de mens en de rechten van de vrouw in Afrika (‘Maputo Protocol ’), en het Inter-
  Amerikaanse Verdrag inzake preventie, bestraffing en uitroeiing van geweld Tegen
  vrouwen (‘Belem do Para Convention ’’).
  Herbevestigend een verbintenis, om te zorgen voor de volledige uitvoering van de
  mensenrechten van vrouwen en meisjes als een onvervreemdbaar, integraal en
  ondeelbaar onderdeel van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden.
  Erkenning van de overeenstemming en de vooruitgang die is geboekt in het vorige
  hoofdstuk van de Verenigde Naties conferenties en topconferenties, waaronder het
  Internationale Vrouwenjaar in 1975, Mexico-Stad, het Verenigd Koninkrijk Nations Decade
  for Women in Kopenhagen in 1980, het United Nations Decade for Women in Nairobi in
  1985, de Wereldtop over kinderen in New York in 1990, de Aardetop over Milieu en
  Ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992, de Wereldconferentie over de mensenrechten in
  Wenen in 1993, de Internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling in Caïro in
  1994, de Wereldtop over sociaal Ontwikkeling in Kopenhagen in 1995 en de
  Wereldconferentie over vrouwen in Beijing in 1995 met de doelstelling om gelijkheid,
  ontwikkeling en vrede te bereiken.
  Erkennend dat in de eerste decennia van de mensenrechtenbenadering van de Verenigde
  Naties er een duidelijk begrip was dat discriminatie van vrouwen gebaseerd was op sekse.
  Vaststellend dat mensenrechten overeenkomsten, beleid, strategieën, acties en
  documenten erkennen dat stereotypen van geslachtsrollen, nu vaker ‘genderstereotypen’
  genoemd, schadelijk zijn voor vrouwen en meisjes.
  Erkennend dat het duidelijke concept van stereotypering van sekse-rol nu verward is door
  het gebruik van de gender-taal.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ is opgenomen in veel invloedrijke, maar
  niet-bindende, internationale mensenrechten documenten.
  Opmerkend dat het gebruik van de taal van ‘gender’ in plaats van geslacht/sekse, ruimte
  heeft geboden aan de ontwikkeling van een concept van ‘genderidentiteit’ waarin seksestereotypen worden gezien als aangeboren en essentieel, wat op zijn beurt de basis heeft
  gevormd voor een erosie van de winst in de mensenrechten van vrouwen en meisjes.
  Bezorgd dat mannen die aanspraak maken op een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ qua wet,
  beleid en praktijk beweren dat ze lid zijn van de categorie vrouwen, en dat dit resulteert in
  de erosie van de mensenrechten van vrouwen.
  Bezorgd dat mannen die aanspraak maken op een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ qua wet,
  beleid en praktijk en beweren dat seksuele geaardheid is gebaseerd op ‘genderidentiteit’ in
  plaats van op geslacht/sekse, en zo proberen te worden opgenomen in de categorie
  lesbisch; resulteert in de erosie van de op sekse gebaseerde mensenrechten van
  lesbiennes.
  Bezorgd dat sommige mannen die aanspraak maken op een vrouwelijke ‘genderidentiteit’
  en vanuit die optiek claimen te moeten worden opgenomen in de juridische categorie van
  moeder in wet, beleid en praktijk, en dat een dergelijke opname de sociale betekenis van
  moederschap en de moederrechten ondermijnt.
  Bezorgd over de uitbuiting en commodificatie van het reproductievermogen van vrouwen
  die het moederschap van ‘surrogaat’ ondersteunen. (noot vertaler: zie B)
  Bezorgd over de uitbuiting en commodificatie van het reproductievermogen van vrouwen
  die ten grondslag ligt aan medisch onderzoek dat erop gericht is mannen in staat te stellen
  om te zwanger worden en kinderen te baren.
  Bezorgd dat organisaties die het concept van ‘genderidentiteit’ promoten, proberen het
  recht beperken om over ‘genderidentiteit’ een mening te hebben en te uiten, door
  pogingen van overheidsinstanties te promoten, openbare lichamen en particuliere
  organisaties om sancties en straffen te gebruiken om personen te dwingen zich te
  identificeren als individuen op basis van ‘genderidentiteit’ in plaats van geslacht/sekse.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het recht van vrouwen en
  meisjes en het samenkomen cq verenigen van vrouwen en meisjes op basis van hun
  sekse en zonder mannen die beweren vrouwelijke ‘geslachtsidentiteiten’ te hebben, te
  ondermijnen.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het recht van lesbiennes
  te ondermijnen om hun seksuele geaardheid te definiëren op basis van geslacht/sekse, en
  het samenkomen cq verenigen op basis van hun gemeenschappelijke seksuele
  geaardheid, zonder mannen die claimen vrouwelijke ‘geslachtsidentiteiten’ te hebben.
  Bezorgd dat de opname van mannen en jongens die beweren vrouwelijke
  ‘geslachtsidentiteiten’ in competities en te winnen prijzen welke gereserveerd zijn voor
  vrouwen en meisjes, inclusief competitiesporten en beurzen, hetgeen discriminatie van
  vrouwen en meisjes vormt.
  Bezorgd dat de combinatie van sekse en ‘genderidentiteit’ leidt tot het opnemen van
  onnauwkeurige en misleidende gegevens die worden gebruikt bij het plannen van wetten,
  beleid en acties met betrekking tot werkgelegenheid, gelijke beloning, politieke participatie
  en verdeling van staatsfondsen, onder andere, waardoor het nemen van maatregelen om
  alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes uit te bannen en de bevordering
  van het vooruitgang van vrouwen en meisjes in de samenleving effectief wordt
  belemmerd.
  Bezorgd dat beleid dat is gebaseerd op het concept ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt door
  de staats-agentschappen, openbare lichamen en particuliere organisaties op manieren die
  het voortbestaan van vrouwen voorzieningen bedreigen, waaronder slachtofferhulp en
  gezondheidszorg.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het binnendringen van
  mannen en jongens in ruimtes voor vrouwen en meisjes welke zijn gericht op het
  beschermen van de veiligheid, privacy en waardigheid van vrouwen en meisjes, en op
  ondersteuning van vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geweest van geweld.
  Bezorgd dat de combinatie van sekse en ‘genderidentiteit’ leidt tot het opnemen van
  onnauwkeurige en misleidende gegevens over geweld tegen vrouwen en meisjes,
  waardoor de ontwikkeling wordt belemmerd van effectieve maatregelen om dergelijk
  geweld uit te bannen.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het geslacht van daders
  te verbergen van sekse-specifieke misdaden, zoals verkrachting en andere seksuele
  delicten, waardoor effectieve gerichte maatregelen worden gehinderd bij het verminderen
  van dergelijke misdaden.
  Bezorgd dat het wissen van geslacht-specifieke acties, strategieën en beleid voor vrouwen
  en meisjes, tientallen jaren werk van de Verenigde Naties om het belang van diensten
  voor alleen vrouwen te erkennen in rampzones, vluchtelingenkampen en gevangenissen
  zal ondermijnen en in elke context waar het gebruik van gemengde sekse een bedreiging
  zou vormen voor de veiligheid, waardigheid en bescherming van vrouwen en meisjes; en
  met name kwetsbare vrouwen en meisjes.
  Benadrukkend dat het concept van ‘genderidentiteit’ specifiek is ontwikkeld op basis van
  een lichaam van postmoderne en ‘queer theorie’ in het Westen en internationaal wordt
  verspreid via krachtige organisaties, inclusief in landen waar de term ‘geslacht/sekse’ niet
  voorkomt en in lokale talen niet gemakkelijk kan worden begrepen.
  Erkennend dat in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind
  staat dat een kind voor de toepassing van het Verdrag elk mens, jonger dan 18 jaar is; en
  dat in de Verklaring van de Rechten van het Kind uit 1959 staat dat, “Het kind heeft
  vanwege zijn lichamelijke en geestelijke onvolwassenheid speciale waarborgen en zorg
  nodig, inclusief passende wettelijke bescherming. ’’
  Erkennend dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind
  (artikel 3) stelt dat bij alle acties betreffende kinderen primair het belang van het kind de
  overweging is.
  Opmerkend dat het concept van ‘genderidentiteit’ in toenemende mate wordt gebruikt om
  kinderen opnieuw een ‘geslacht/sekse toe te wijzen’ wanneer zij niet voldoen aan
  stereotypen van de geslachtsrol of die gediagnosticeerd zijn met genderdysforie, en dat
  medisch interventies met een hoog risico op lange termijn nadelige gevolgen voor de
  fysieke en psychologische gezondheid van een kind, zoals het gebruik van puberteit
  onderdrukkende hormonen, geslachtshormonen en chirurgie gebruikt bij kinderen.
  Kinderen zijn qua ontwikkeling niet competent om volledige, vrijwillige en geïnformeerde
  toestemming te geven voor dergelijke interventies, die kunnen leiden tot blijvende nadelige
  gevolgen, waaronder steriliteit.
  Erkennend dat het gebruik van drugs die de puberteit onderdrukken, geslachtshormonen
  en chirurgie op kinderen opkomende schadelijke praktijken zijn, zoals gedefinieerd in deel
  V van de gemeenschappelijke algemene aanbeveling nr. 31 van het Comité voor de
  uitbanning van discriminatie van vrouwen / Algemene opmerking nr.18 van de Commissie
  rechten van het kind inzake schadelijke praktijken.
  Opmerkend dat het gebruik van drugs die de puberteit onderdrukken, geslachtshormonen
  en chirurgie bij kinderen voldoen aan de vier criteria voor het bepalen van schadelijke
  praktijken zijnde:
  (a) Deze praktijken vormen een ontkenning van de waardigheid en integriteit van het
  individuele kind en zijn een schending van de mensenrechten en fundamentele vrijheden
  zoals vastgelegd in de twee verdragen, in die zin dat ze medische ingrepen met zich
  meebrengen, die een groot risico op langdurige nadelen vormen en gevolgen voor de
  lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen die niet ontwikkelings competent zijn
  om volledige, vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven aan dergelijke medische
  interventies.
  (b) Deze praktijken leiden tot discriminatie van kinderen en zijn schadelijk voor zover zij
  resulteren in negatieve gevolgen voor hen als individuen, inclusief fysieke,
  psychologische, economische of sociale schade en / of geweld en beperkingen op hun
  vermogen om volledig deel te nemen binnen de maatschappij of ontwikkelen en hun ware
  potentieel bereiken. Dergelijke negatieve gevolgen kunnen langdurige lichamelijke en
  psychische gezondheidsproblemen zijn, blijvende nadelige gezondheid gevolgen hebben
  zoals steriliteit en langdurige afhankelijkheid van farmaceutische producten zoals als
  synthetische hormonen.
  (c) Dit zijn opkomende praktijken die worden voorgeschreven of op zijn plaats worden
  gehouden door sociale normen die de mannelijke dominantie en ongelijkheid van vrouwen
  en kinderen in stand houden op basis van gender, geslacht/sekse, leeftijd en andere
  kruisende factoren, omdat ze voortkomen uit een concept van ‘gender’ identiteit’ die is
  gebaseerd op stereotypen van sekse-rollen.
  (d) Deze praktijken worden opgelegd aan kinderen door familieleden, gemeenschapsleden
  of de samenleving in het algemeen, ongeacht of het slachtoffer volledig, vrijwillige en
  geïnformeerde toestemming geeft.
  Bezorgd dat sommige niet-bindende internationale documenten beweren dat kinderen
  aangeboren ‘gender-identiteiten’ hebben die op dezelfde manier nationaal identiteit
  bescherming vereisen op grond van artikel 8 van het UNCRC, als een kwestie van de
  mensenrechten van het kind. Deze claim is gebaseerd op de bewering dat kinderen
  ‘Transgender’ geboren worden, waarvoor geen objectief wetenschappelijk bewijs bestaat.
  ARTIKEL 1
  Opnieuw bevestigend dat de rechten van vrouwen gebaseerd zijn op de categorie van
  geslacht/sekse
  Staten moeten de centrale plaats van de geslachts categorie handhaven en niet de
  ‘genderidentiteit’ in relatie tot die van vrouwen en het recht van meisjes om vrij te zijn van
  discriminatie.
  (a) Voor de doeleinden van deze Verklaring betekent de term “discriminatie van vrouwen”
  “elk onderscheid, uitsluiting of beperking op basis van geslacht/sekse dat het effect of doel
  heeft de erkenning, de geneugten of het naleven van vrouwen te schaden of teniet te
  doen, ongeacht hun huwelijkse status, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen,
  van mensenrechten en fundamentele vrijheden in de politiek en op economisch, sociaal,
  cultureel, civiel of enig ander veld ”. (CEDAW, artikel 1).
  Staten moeten begrijpen dat het opnemen van mannen die beweren een vrouwelijke
  ‘genderidentiteit’ te hebben in de categorie vrouwen in de wetgeving, het beleid en de
  praktijk vormt tegen discriminatie van vrouwen en afbreuk doet aan de erkenning van de
  op geslacht/sekse gebaseerde mensenrechten van vrouwen. Staten moeten begrijpen dat
  de opname van mannen die beweren een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ te hebben in de
  categorie vrouwen, resulteert in hun opname in de categorie lesbisch, wat een vorm van
  discriminatie van vrouwen vormt door de erkenning van de op geslacht/sekse gebaseerde
  mensenrechten van lesbiennes te schaden.
  (b) Staten zullen op alle gebieden, met name op politiek, sociaal, economisch en cultureel
  gebied, alle omvattende en passende maatregelen nemen, waaronder wetgeving, om de
  volledige ontwikkeling en vooruitgang van vrouwen, teneinde hen de uitoefening en het
  gebruik van mensenrechten en fundamentele vrijheden op basis van gelijkheid met
  mannen te garanderen. (CEDAW, artikel 3).
  Dit omvat het behoud van de wet, het beleid en de praktijk van de categorie vrouw als
  volwassene menselijke vrouw, de categorie lesbisch betekent een volwassen menselijke
  vrouw wiens seksuele geaardheid is gericht op andere volwassen vrouwen van gelijke
  sekse, en de categorie moeder als vrouwelijke ouder; en de uitsluiting van mannen die
  beweren een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ uit deze categorieën te houden.
  (a) Staten moeten “discriminatie van vrouwen in al zijn vormen veroordelen, ermee
  instemmen om met alle middelen en zonder uitstel te streven naar een beleid om
  discriminatie van vrouwen uit te bannen. (CEDAW, Artikel 2).
  Dit moet de uitbanning van die handelingen en de praktijk van discriminatie van vrouwen
  omvatten, die de opname van mannen die beweren een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ te
  hebben in de categorie van vrouwen, uitsluit. Een dergelijke opname tast het recht van
  vrouwen op veiligheid, waardigheid en gelijkheid aan.
  (b) Staten moeten ervoor zorgen dat de woorden ‘vrouw’, het woord ‘meisje’ en de termen
  die traditioneel worden gebruikt om lichaamsdelen en lichaamsfuncties van vrouwen op
  basis van sekse, gebruikt blijven worden in grondwetten, wetgeving, dienstverlening en
  beleidsdocumenten bij verwijzing aan personen van het vrouwelijk geslacht(sekse). De
  betekenis van het woord ‘vrouw’ zal niet worden gewijzigd om ook mannen te omvatten.
  ARTIKEL 2
  Herbevestiging van de aard van het moederschap als exclusief vrouwelijk toestand
  (a) Het CEDAW benadrukt de ‘maatschappelijke betekenis van moederschap’ en artikel
  12, lid 2, bepaalt dat ‘‘ staten en partijen zorgen voor de juiste diensten voor vrouwen in
  verband met zwangerschap, bevalling en de postnatale periode ”.
  (b) Moederrechten en -diensten zijn gebaseerd op het unieke vermogen van vrouwen om
  zwanger te worden en te bevallen van kinderen. De fysieke en biologische kenmerken die
  mannen en vrouwen onderscheiden, betekenen dat het reproductievermogen van vrouwen
  kan niet worden gedeeld door mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen.
  Staten moet begrijpen dat het opnemen van mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’
  claimen in de legale categorie van moeder, in wet, beleid en praktijk, en de
  overeenkomstige opname van vrouwen die claimen dat een mannelijke ‘genderidentiteit’ in
  de categorie vader valt, discriminatie van vrouwen vormen door de unieke status van
  vrouwen en op geslacht/sekse gebaseerde rechten als moeder proberen te elimineren.
  (c) Staten moeten ervoor zorgen dat het woord ‘moeder’ en andere woorden die
  traditioneel worden gebruikt om naar vrouwen te verwijzen voortplantingsvermogen op
  basis van geslacht/sekse, nog steeds worden gebruikt in constitutionele handelingen,
  wetgeving, het verlenen van diensten voor moeders en in beleidsdocumenten bij
  verwijzing naar moeders en moederschap. De betekenis van het woord ‘moeder’ zal niet
  worden gewijzigd om ook mannen te omvatten.
  ARTIKEL 3
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen en meisjes op fysieke en reproductieve
  integriteit
  (a) Staten moeten ervoor zorgen dat de volledige reproductieve rechten van vrouwen en
  meisjes en de ongehinderde toegang tot uitgebreide reproductieve diensten worden
  gehandhaafd.
  (b) Staten moeten erkennen dat schadelijke praktijken, zoals gedwongen
  zwangerschappen en de commerciële of altruïstische exploitatie van de voortplantings
  capaciteiten van vrouwen die betrokken zijn bij ‘draagmoederschap’, schendingen van de
  fysieke en reproductieve integriteit van meisjes en vrouwen zijn en moeten worden
  geëlimineerd als vormen van op geslacht/sekse gebaseerde discriminatie.
  (c) Staten moeten erkennen dat medisch onderzoek dat erop is gericht mannen in staat te
  stellen zwanger te worden en kinderen te krijgen, een schending is van de fysieke en
  reproductieve integriteit van meisjes en vrouwen, en moet worden geëlimineerd als een
  vorm van op geslacht/sekse gebaseerde discriminatie.
  ARTIKEL 4
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen op vrijheid van mening en vrijheid van
  meningsuiting
  (a) Staten moeten ervoor zorgen dat vrouwen het recht hebben ‘meningen te houden
  zonder inmenging’. (ICCPR, Artikel 19, lid 1). Dit zou het recht moeten omvatten om
  meningen over ‘genderidentiteit’ te behouden zonder te worden onderworpen aan
  pesterijen, vervolging of straf.
  (b) Staten moeten het recht van vrouwen op vrijheid van meningsuiting handhaven,
  inclusief de “vrijheid om te zoeken, te ontvangen en allerlei informatie en ideeën over te
  brengen, ongeacht de grenzen, hetzij mondeling, schriftelijk of in druk, in de vorm van
  kunst, of via andere media ”. (ICCPR, artikel 19, lid 2). Dit moet de vrijheid omvatten om
  ideeën over ‘genderidentiteit’ te communiceren zonder te worden lastiggevallen, vervolgd
  of gestraft.
  (c) Staten moeten het recht van iedereen handhaven om anderen te beschrijven op basis
  van hun geslacht/sekse in plaats van hun ‘genderidentiteit’, in alle contexten. Staten
  moeten erkennen dat pogingen van overheidsinstellingen openbare instanties en
  particuliere organisaties om individuen te dwingen termen te gebruiken die verband
  houden met ‘genderidentiteit’ in plaats van sekse een vorm van discriminatie van vrouwen
  is , en zal maatregelen nemen om dit te elimineren vorm van discriminatie.
  (d) Staten moeten elke vorm van sanctie, vervolging of bestraffing van personen die
  weigeren anderen te identificeren op basis van ‘genderidentiteit’ in plaats van geslacht/
  sekse of hen daartoe proberen te dwingen, verbieden.
  ARTIKEL 5
  Herbevestiging het recht van vrouwen op vrijheid van vreedzame vergadering en
  vereniging.
  Staten moeten de rechten van vrouwen op vreedzame vergadering en vrijheid van
  vereniging met anderen handhaven. (ICCPR, Artikelen 21 en 22). Dit zou het recht van
  vrouwen en meisjes moeten omvatten om zich als vrouw of meisje te verzamelen en zich
  met elkaar te verbinden op basis van hun geslacht/sekse, en de rechten van lesbiennes
  om te verzamelen en zich met elkaar te verbinden op basis van hun gemeenschappelijke
  seksuele geaardheid, zonder mannen die claimen vrouwelijke ‘geslacht identiteiten’ te
  hebben.
  ARTIKEL 6
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen op politieke participatie op het internet basis
  van geslacht
  (a) Staten “nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in de politiek
  en het openbare leven van het land uit te bannen. (CEDAW, artikel 7). Dit moet vormen
  van discriminatie van vrouwen omvatten die bestaan in de opname in de categorie
  vrouwen van mannen die claimen een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ te hebben. Alle
  genomen maatregelen in het bijzonder om de toegang van vrouwen tot stemrechten,
  verkiesbaarheid, deelname aan de formulering van overheidsbeleid en de uitvoering
  ervan, het houden van een openbaar ambt, prestaties van alle publieke functies en
  deelname aan niet-gouvernementele organisaties en verenigingen betrokken bij het
  openbare en politieke leven, moet gebaseerd zijn op sekse en vrouwen niet discrimineren
  door mannen op te nemen die claimen vrouwelijke ‘geslacht identiteiten’ te hebben.
  (b) Staten moeten ervoor zorgen dat de ‘‘Goedkeuring door Staten die Partij zijn van
  tijdelijke bijzondere maatregelen die worden beoogd versnelling van de feitelijke gelijkheid
  van mannen en vrouwen (CEDAW artikel 4)’alleen van toepassing is op personen van het
  vrouwelijk geslacht/sekse en zal vrouwen niet discrimineren door de inclusie van mannen
  die beweren vrouwelijke ‘geslacht identiteiten’ hebben.
  ARTIKEL 7
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen op dezelfde kansen als mannen om actief
  deel te nemen aan sport en lichamelijke opvoeding
  Artikel 10 (g) van het CEDAW bepaalt dat staten die partij zijn, ‘‘dezelfde kansen om deel
  te nemen waarborgen actief in sport en lichamelijke opvoeding voor meisjes en vrouwen
  en voor jongens en mannen. Dit moet de het bieden van kansen voor meisjes en vrouwen
  om op individuele basis deel te nemen aan sport en lichamelijke opvoeding. Om eerlijkheid
  en veiligheid voor vrouwen en meisjes te waarborgen, betekent dat de toegang van
  jongens en mannen die beweren vrouwelijke ‘genderidentiteiten’ te hebben in teams,
  competities, faciliteiten of kleedkamers, onder andere gereserveerd voor vrouwen en
  meisjes, moet worden verboden als zijnde vorm van discriminatie op grond van geslacht/
  sekse.
  ARTIKEL 8
  Herbevestigend de noodzaak van uitbanning van geweld tegen vrouwen
  (a) Staten moeten ‘‘eraan werken om ervoor te zorgen dat, voor zover mogelijk, en in het
  licht van hun beschikbare middelen en, waar nodig, in het kader van internationale
  samenwerking waarbij vrouwen en, in voorkomend geval, hun kinderen, zijn onderworpen
  aan geweld, gespecialiseerde hulp hebben, zoals revalidatie, hulp bij kinderopvang en
  -onderhoud, behandeling, counseling en gezondheids- en sociale diensten, voorzieningen
  en programma’s, evenals ondersteunende structuren, en moeten alle andere passende
  maatregelen nemen om hun veiligheid en fysieke en psychologische revalidatie te
  bevorderen. ” (UNDEVW, artikel 4 (G)).
  Deze maatregelen moeten het aanbieden van diensten voor één geslacht/sekse en
  fysieke ruimtes voor vrouwen en meisjes omvatten om hen veiligheid, privacy en
  waardigheid te bieden. Zowel in openbare als privé situaties, moeten dergelijke
  voorzieningen voor één geslacht/sekse worden toegewezen op basis van geslacht/sekse
  en niet op basis van ‘geslachtsidentiteit’, en moet worden gerund door vrouwen op basis
  van hun geslacht/sekse en niet op basis van ‘genderidentiteit’.
  (b) De voorziening voor één geslacht/sekse moet onder meer gespecialiseerde diensten
  omvatten voor vrouwen en meisjes die onderworpen zijn aan geweld, zoals hulp bij
  verkrachting, gespecialiseerde gezondheidsinstellingen, voorzieningen voor
  gespecialiseerd politieonderzoek en opvangcentra voor vrouwen en kinderen die op de
  vlucht zijn voor huiselijk geweld of ander geweld.
  Het zou ook alle andere services betreffende voorzieningen voor één geslacht/sekse die
  de fysieke veiligheid, privacy, en waardigheid van vrouwen en meisjes bevorderen,
  moeten omvatten. Dit betreft gevangenissen, gezondheidsdiensten en
  ziekenhuisafdelingen, revalidatiecentra na substantieel misbruik, huisvesting voor
  daklozen, toiletten, douches en kleedkamers en elke andere besloten ruimte waar
  personen zich bevinden of zich kunnen uitkleden. Single-sekse faciliteiten die zijn
  ontworpen om aan de behoeften van vrouwen en meisjes te voldoen, moeten ten minste
  gelijk zijn in beschikbaarheid en kwaliteit aan die voor mannen en jongens. Deze
  voorzieningen mogen geen mannen omvatten die beweren vrouwelijke ‘genderidentiteiten’
  hebben.
  (c) Staten moeten “onderzoek promoten, gegevens verzamelen en statistieken opstellen,
  met name met betrekking tot binnenlands geweld, met betrekking tot de veel voorkomende
  verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en onderzoek aanmoedigen naar de
  oorzaken, aard, ernst en gevolgen van geweld tegen vrouwen en meisjes en naar de
  doeltreffendheid van maatregelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te
  herstellen; die statistieken en bevindingen van het onderzoek zullen openbaar worden
  gemaakt.” (UNDEVW, artikel 4 (k)).
  Dit moet erkenning omvatten dat geweld tegen vrouwen een van de cruciale sociale
  mechanismen is waardoor vrouwen als een geslacht/sekse in een ondergeschikte positie
  worden gedwongen vergeleken met mannen als een geslacht/sekse, en dat nauwkeurig
  onderzoek en gegevensverzameling met betrekking tot geweld tegen vrouwen en meisjes
  dat vereist en de identificatie van zowel de daders als de slachtoffers van dergelijk geweld
  moet gebaseerd zijn op geslacht/sekse en niet ‘genderidentiteit’.
  “Sekse-uitgesplitste gegevens zijn gegevens die naar geslacht/sekse zijn gecategoriseerd,
  waarbij informatie afzonderlijk wordt gepresenteerd voor mannen en vrouwen, jongens en
  meisjes. Sekse-uitgesplitste gegevens weerspiegelen rollen, reële situaties, algemene
  omstandigheden van vrouwen en mannen, meisjes en jongens in elk aspect van de
  samenleving. … Wanneer gegevens niet zijn uitgesplitst naar geslacht/sekse, is het
  moeilijker om echte en potentiële ongelijkheden te identificeren. ” (UN Women,
  Gendergelijkheid Woordenlijst).
  (d) Staten moeten in analyses die zijn opgesteld door organisaties en organen van de
  Verenigde Naties een systeem van sociale trends en problemen opnemen, zoals de
  periodieke rapporten over de sociale situatie in de wereld, onderzoek naar trends in
  geweld tegen vrouwen. ” (UNDEVW artikel 5 (d)). Dit vereist van staten ervoor te zorgen
  dat de identiteit van daders en slachtoffers van geweld tegen vrouwen en meisjes
  opgenomen wordt op basis van geslacht/sekse en niet op basis van ‘genderidentiteit’, door
  alle openbare instanties, inclusief de politie, staat officieren van justitie en de rechtbanken.
  (e) Staten moeten “strafrechtelijke, civiele, arbeids- en administratieve sancties
  ontwikkelen in nationale wetgeving tot straffen en herstellen van de onrechtmatigheden die
  worden veroorzaakt aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld; vrouwen die zijn
  onderworpen aan geweld moeten toegang krijgen tot de mechanismen van justitie en,
  zoals voorzien door nationale wetgeving, tot rechtvaardige en effectieve rechtsmiddelen
  voor de schade die zij hebben geleden. Staten moeten vrouwen ook informeren over hun
  rechten om verhaal te zoeken via dergelijke mechanismen. ’’ (UNDEVW, Artikel 4, onder
  d).
  Dit zou de erkenning moeten omvatten van het recht van vrouwen en meisjes om
  nauwkeurig het geslacht/sekse te beschrijven van degenen die geweld tegen hen hebben
  gepleegd. Publieke instanties zoals de politie, staatsofficieren van justitie, en de
  rechtbanken mogen slachtoffers van geweld niet verplichten om hun aanvallers op basis
  van hun ‘genderidentiteit’ in plaats van hun geslacht/sekse te beschrijven.
  ARTIKEL 9
  Herbevestiging van de noodzaak van bescherming van de rechten van het kind
  (a) “Bij alle acties betreffende kinderen, ongeacht of deze worden ondernomen door
  openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn, rechtbanken,
  administratieve autoriteiten of wetgevende instanties, is het belang van het kind de
  primaire overweging.” (artikel 3, lid 1, UNCRC). Staten moeten erkennen dat medische
  interventies gericht op de ‘geslachtsverandering’ van kinderen door het gebruik van
  puberteit onderdrukkende medicijnen, cross-seks hormonen en chirurgie niet het beste
  belang van kinderen dienen. Kinderen zijn qua ontwikkeling niet in staat om volledige,
  vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven voor dergelijke medische interventies,
  die een zeer hoog risico met zich meebrengen van langdurige nadelige gevolgen voor de
  fysieke en psychische gezondheid van het kind, en kunnen leiden tot blijvende nadelige
  gevolgen, zoals steriliteit. Staten moeten het gebruik van dergelijke medische interventies
  bij kinderen verbieden.
  (b) Staten moeten erkennen dat medische interventies gericht op de
  ‘geslachtsverandering’ van kinderen door het gebruik van medicijnen en chirurgie
  opkomende schadelijke praktijken zijn, zoals gedefinieerd in deel V van de gezamenlijke
  generale Aanbeveling nr. 31 van de Commissie voor de uitbanning van discriminatie tegen
  Vrouwen en de Algemene opmerking nr. 18 van de Commissie voor de rechten van het
  kind op schadelijke praktijken.
  (c) Staten moeten processen voor gegevensverzameling en monitoring opzetten met
  betrekking tot deze praktijken en wetgeving vaststellen en uitvoeren die erop gericht is
  deze te elimineren. De bepalingen van staten moeten wettelijke bepalingen omvatten en
  passende zorg en bescherming bieden en voor kinderen die door dergelijke praktijken zijn
  geschaad de beschikbaarheid van verhaal en reparaties.
  (d) Staten moeten het “recht van het kind op het genieten van de hoogst haalbare norm
  van gezondheid en voorzieningen voor de behandeling van ziekte en revalidatie van de
  gezondheid erkennen.” (UNCRC, artikel 24). Dit moet bescherming omvatten van het
  gezonde lichaam van het kind tegen het gebruik van medicijnen en van een operatieve
  ‘geslachtsverandering’.
  (e) Staten moeten “ervoor zorgen dat de instellingen, diensten en faciliteiten die
  verantwoordelijk zijn voor de zorg of bescherming van kinderen voldoen aan de normen
  die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten, met name in de gebieden van
  veiligheid en gezondheid.” (UNCRC, artikel 3). Dit moet inhouden dat organisaties die het
  concept van ‘genderidentiteit’ promoten of dat instituten die geen klinische expertise mbt
  kind psychologische achtergrond hebben, weerhouden worden van het beïnvloeden van
  gezondheidsdiensten voor kinderen
  (f) Staten moeten ‘’de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders respecteren
  of, indien van toepassing, van wettelijke voogden of andere personen die wettelijk
  verantwoordelijk zijn voor het kind, voorzien op een wijze die verenigbaar is met de
  evoluerende capaciteiten van het kind, met gepaste richting en begeleiding bij de oefening
  van het kind mbt de rechten welke in dit Verdrag zijn erkend.” (UNCRC, artikel 5).
  Staten moeten overheidsinstellingen, openbare en particuliere instanties, artsen en andere
  kinder welzijnsprofessionals verbieden gebruik te maken van actie die tot doel heeft
  ouders te dwingen in te stemmen met medische of andere beoogde interventies die het
  veranderen van de ‘genderidentiteiten’ van hun kinderen als doel hebben.
  (g) Staten moeten het recht van het kind op onderwijs erkennen, met het oog op het
  bereiken van dit recht en wel progressief en op basis van gelijke kansen.” (UNCRC, artikel
  28). Dit moet het recht van het kind tot de ontwikkeling van schoolcurricula bevatten die
  materieel accuraat zijn over de menselijke biologie en reproductie, en informatie over de
  mensenrechten van mensen van verschillende seksuele geaardheid bevatten, rekening
  houdend met het evoluerend vermogen en de psychologische ontwikkelingsstadia van het
  kind .
  (h) Staten moeten zorgen voor opname van nauwkeurig materiaal over menselijke biologie
  en reproductie in de lerarenopleiding en deze programma’s voortdurend professionele
  ontwikkelen van, en informatie opnemen over de mensenrechten van mensen van
  verschillende seksuele geaardheden, en aandacht besteden aan het uitdagen van sekse
  stereotypen en bestrijden van homofobie.
  (i) Staten erkennen dat de opvoeding van het kind gericht moet zijn op de voorbereiding
  van het kind op verantwoordelijk leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip,
  vrede, tolerantie en gelijkheid van geslachten.” (UNCRC, artikel 29).
  (j) Dit moet maatregelen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties geen
  staatsfinanciering krijgen om te geslachtsstereotypen en het concept van ‘genderidentiteit’
  in onderwijsinstellingen te promoten, aangezien dit discriminatie van vrouwen en meisjes
  bevordert.
  (k) Staten ‘’ zullen het kind beschermen tegen alle vormen van uitbuiting die schadelijk zijn
  voor alle aspecten van het kind-welzijn. ’’ (UNCRC, artikel 36). Dit omvat doeltreffende en
  passende wettelijke maatregelen, met het oog op de afschaffing van traditionele en
  opkomende praktijken omtrent stereotypen van sekse-rollen bij meisjes en jongens;
  kinderen te diagnosticeren en te behandelen als ‘in het verkeerde lichaam geboren’ terwijl
  ze dat niet zijn; conformeren aan traditionele stereotypen van de geslachtsrol; het
  identificeren van jonge mensen die tot hetzelfde geslacht/sekse aangetrokken zijn als die
  lijdende aan genderdysforie; en het gebruik van medische interventies bij kinderen die
  kunnen leiden tot hun sterilisatie of andere blijvende schadeele geaardheid en
  genderidentiteit, maart 2007).
  Het recht van individuen om zich te kleden en zich te presenteren naar keuze is
  verenigbaar met de op sekse gebaseerde rechten van vrouwen. Echter het concept van
  ‘genderidentiteit’ heeft mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen, in staat
  gesteld om qua wet, beleid en praktijk vast te leggen, dat ze lid zijn van de categorie
  vrouwen, gebaseerd op sekse.
  Algemene aanbeveling nr. 35 van het CEDAW merkt op dat “Algemene aanbeveling nr. 28
  in de kern verplichtingen van staten die partij zijn op grond van artikel 2 van het verdrag én
  algemene aanbeveling nr. 33 betreffende de toegang van vrouwen tot de rechter, bevestigt
  dat discriminatie van vrouwen onlosmakelijk verbonden is met andere factoren die hun
  leven beïnvloeden. De jurisprudentie van de commissie benadrukt dat dit bv. kan zijn …
  lesbisch zijn.” (II, 12).
  Het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om de rechten van individuen aan te
  vechten om hun seksuele geaardheid te definiëren op de basis van sekse in plaats van
  ‘genderidentiteit’, waardoor mannen die een vrouwelijke ‘geslachtsidentiteit’ claimen,
  kunnen proberen af te dwingen opgenomen worden in de categorie lesbisch, wat een
  categorie is op basis van sekse. Dit ondermijnt de sekse-gebaseerde rechten van
  lesbiennes- en is een vorm van discriminatie van vrouwen.
  Sommige mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen, willen opgenomen
  worden in de wettelijke categorie van moeder. De CEDAW benadrukt de rechten van
  moeders en de ‘maatschappelijke betekenis van moederschap’. Rechten en diensten van
  moeders zijn gebaseerd op het unieke vermogen van vrouwen om zwanger te worden en
  kinderen te baren. Het opnemen van mannen die beweren een vrouwelijke
  ‘genderidentiteit’ te hebben, binnen de wettelijke categorie moeder, tast de
  maatschappelijke betekenis van moederschap aan, en ondermijnt de moederrechten
  waarin het CEDAW voorziet.
  In de Verklaring en het Actieplatform van Beijing (1995) staat dat:
  “De expliciete erkenning en herbevestiging van het recht van alle vrouwen om alle
  aspecten van hun te controleren gezondheid, in het bijzonder hun eigen vruchtbaarheid,
  de basis is voor hun empowerment.” (Bijlage 1, 17)
  Dit recht wordt ondermijnd door het gebruik van ‘surrogaat’ moederschap, dat vrouwen
  exploiteert en voortplantingsvermogen commodificeert (zie B). De exploitatie en
  commodificatie van het reproductievermogen van vrouwen vormt ook de basis voor
  medisch onderzoek dat erop gericht is mannen in staat te stellen zwanger te worden en
  kinderen te baren.
  De opname van mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen in de wettelijke
  categorieën vrouw, van lesbisch en van moeder,dreigt alle betekenis uit deze categorieën
  te verwijderen, omdat het een ontkenning van de biologische realiteit vormt waarop de
  status van vrouw, lesbienne en moeder zijn gebaseerd.
  Organisaties die het concept van ‘genderidentiteit’ promoten, dagen het recht van vrouwen
  en meisjes uit om zichzelf op basis van geslacht/sekse te definiëren, te verzamelen en te
  organiseren op basis van hun gemeenschappelijke belangen als een sekse.
  Dit omvat het betwisten van de rechten van lesbiennes om hun seksuele geaardheid te
  definiëren op basis van sekse in plaats van ‘genderidentiteit’ en zich te verzamelen en te
  organiseren op basis van hun gemeenschappelijke seksuele geaardheid.
  In veel landen proberen overheidsinstanties, openbare lichamen en particuliere
  organisaties personen te dwingen om individuen te identificeren en ernaar te verwijzen op
  basis van ‘genderidentiteit’ in plaats van op basis van geslacht/sekse. Deze ontwikkelingen
  van discriminatie van vrouwen vormen en ondermijnen het recht van vrouwen op vrijheid
  van meningsuiting, vrijheid van geloof en vrijheid van vergadering.
  Mannen die de genderidentiteit van een vrouw claimen, krijgen toegang tot de ingestelde
  kansen en beveiligingen voor vrouwen. Dit vormt een vorm van discriminatie van vrouwen
  en brengt de grondrechten van vrouwen qua veiligheid, waardigheid en gelijkheid in
  gevaar.
  Artikel 7 van het CEDAW bevestigt het belang van maatregelen in 2011 om discriminatie
  van vrouwen uit te bannen uit het politieke en openbare leven, en artikel 4 bevestigt het
  belang van tijdelijke speciale maatregelen mbt de facto gelijkheid tussen mannen en
  vrouwen. Wanneer mannen beweren dat vrouwelijke ‘genderidentiteiten’ zijn toegestaan
  binnen de participatie quota voor vrouwen en andere speciale maatregelen om de
  participatie van vrouwen te vergroten in het politieke en openbare leven, het doel van
  dergelijke speciale maatregelen voor het bereiken van gelijkheid voor vrouwen, is
  ondermijnd.
  Artikel 10 (g) van het CEDAW roept staten die partij zijn op, om ervoor te zorgen dat
  vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen om actief deel te nemen aan sport en
  lichamelijke opvoeding. Vanwege de fysiologische verschillen tussen vrouwen en mannen,
  vereist de uitoefening van dit recht door vrouwen dat bepaalde sportactiviteiten dezelfde
  sekse betreffen.
  Wanneer mannen claimen dat vrouwelijke ‘genderidentiteiten’ zijn toegestaan om deel te
  nemen aan sport voor vrouwen, vallend onder activiteiten van één sekse, worden vrouwen
  blootgesteld aan een oneerlijk concurrentienadeel en kunnen ze een verhoogd risico lopen
  op lichamelijk letsel. Dit ondermijnt het vermogen van vrouwen en meisjes om dezelfde
  kansen als mannen te hebben bij deelnemen aan sport, en vormt daarom een vorm van
  discriminatie van vrouwen en meisjes, die moet worden geëlimineerd.
  Het is al lang bekend op het gebied van mensenrechten dat geweld tegen vrouwen en
  meisjes universeel hardnekkig is en één van de cruciale sociale mechanismen is waardoor
  vrouwen in een ondergeschikte positie worden gedwongen vergeleken met mannen.
  De Verklaring van de Verenigde Naties over de uitbanning van geweld tegen vrouwen
  erkent dat:
  “Geweld tegen vrouwen een manifestatie is van historisch ongelijke machtsverhoudingen
  tussen mannen en vrouwen, die hebben geleid tot overheersing en discriminatie van
  vrouwen door mannen en een preventie is van de volledige vooruitgang van vrouwen, en
  dat geweld tegen vrouwen een van de cruciale sociale mechanismen is waardoor vrouwen
  in een ondergeschikte positie worden gedwongen vergeleken met mannen.”
  Deze overheersing en discriminatie is gebaseerd op sekse/geslacht en niet op
  ‘genderidentiteit’. De combinatie van de categorie sekse met de categorie
  ‘genderidentiteit’, belemmert de bescherming van vrouwen en meisjes van geweld; tégen
  hen gepleegd door mannen en jongens. Het maakt mannen die menen dat ze een
  vrouwelijke ‘genderidentiteit’ hebben, steeds vaker mogelijk om toegang te krijgen tot
  slachtofferhulp die bedoeld is voor vrouwen, alsook diensten en ruimten zowel als service
  gebruikers en als dienstverleners. Dit omvat gespecialiseerde single-sekse voorzieningen
  voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geweest van geweld, zoals schuilplaatsen
  en zorginstellingen.
  Het omvat ook andere diensten waarbij het aanbieden van één sekse cruciaal is voor de
  bevordering van de fysieke veiligheid, gezondheid, privacy en waardigheid van vrouwen
  en meisjes. De aanwezigheid van mannen in ruimtes voor vrouwen van hetzelfde
  geslacht/sekse en diensten, ondermijnt de rol van deze diensten bij de bescherming van
  vrouwen en meisjes, en kan vrouwen en meisjes die kwetsbaar zijn voor gewelddadige
  mannen, die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ kunnen claimen.
  Het CEDAW-comité onderstreept in zijn algemene aanbeveling 35 het belang van het
  verzamelen van gegevens en het opstellen van statistieken met betrekking tot de
  prevalentie van verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, in relatie tot effectieve
  maatregelen om dergelijk geweld te ontwikkelen, te voorkomen en recht te zetten.
  Op basis van Sekse uitgesplitste gegevens zijn gegevens die naar geslacht/sekse zijn
  gecategoriseerd en waarvoor informatie afzonderlijk wordt gepresenteerd van mannen en
  vrouwen, jongens en meisjes.
  Sekse-uitgesplitste gegevens weerspiegelen rollen, reële situaties, algemeen
  omstandigheden van vrouwen en mannen, meisjes en jongens in elk aspect van de
  samenleving. … Wanneer gegevens niet zijn uitgesplitst naar geslacht/sekse, is het
  moeilijker om echte en potentiële ongelijkheden te identificeren. ” (UN Women,
  Gendergelijkheid Woordenlijst).
  De combinatie van sekse met ‘genderidentiteit’ leidt tot het verzamelen van gegevens over
  geweld tegen vrouwen en meisjes, hetgeen onnauwkeurig en misleidend is, omdat het
  daders van geweld identificeert op basis van hun ‘genderidentiteit’ in plaats van hun
  geslacht/sekse. Dit vormt een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van effectieve
  wetten, beleid, strategieën en acties gericht op de uitbanning van geweld tegen vrouwen
  en meisjes.
  Het concept van ‘genderidentiteit’ wordt steeds vaker gebruikt om ‘geslacht opnieuw toe te
  wijzen’, kinderen die zich niet naar sekse gehouden stereotypen gedragen, of die worden
  gediagnosticeerd met genderdysforie. Medische interventies met een hoog risico op
  langdurige nadelige gevolgen voor de lichamelijke of psychische gezondheid van een kind,
  zoals het gebruik van puberteit onderdrukkende hormonen, geslachtshormonen en
  chirurgie worden gebruikt bij kinderen die niet ontwikkelings bevoegd zijn om volledige,
  vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven. Dergelijke medische interventies
  kunnen gevolgen veroorzaken van blijvende nadelige lichamelijke gezondheidseffecten,
  waaronder steriliteit, evenals negatieve effecten op psychische gezondheid.
  SAMENVATTING
  Herinnerend aan de inzet voor gelijke rechten en inherente menselijke waardigheid van
  vrouwen en mannen en andere doeleinden en principes vervat in het Handvest van de
  Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de rechten van de mens en andere
  internationale mensenrechteninstrumenten, met name het Verenigde Naties-verdrag
  inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), en het
  Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (UNCRC), evenals de
  verklaring van de Verenigde Naties over de uitbanning van geweld tegen vrouwen, de
  verklaring van de Verenigde Naties over het recht op ontwikkeling, de verklaring van de
  Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren, het Verdrag van de Raad van
  Europa betreffende het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk
  geweld (‘Verdrag van Istanbul’), het Protocol bij het Afrikaanse handvest voor de rechten
  van de mens en de rechten van de vrouw in Afrika (‘Maputo Protocol ’), en het Inter-
  Amerikaanse Verdrag inzake preventie, bestraffing en uitroeiing van geweld Tegen
  vrouwen (‘Belem do Para Convention ’’).
  Herbevestigend een verbintenis, om te zorgen voor de volledige uitvoering van de
  mensenrechten van vrouwen en meisjes als een onvervreemdbaar, integraal en
  ondeelbaar onderdeel van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden.
  Erkenning van de overeenstemming en de vooruitgang die is geboekt in het vorige
  hoofdstuk van de Verenigde Naties conferenties en topconferenties, waaronder het
  Internationale Vrouwenjaar in 1975, Mexico-Stad, het Verenigd Koninkrijk Nations Decade
  for Women in Kopenhagen in 1980, het United Nations Decade for Women in Nairobi in
  1985, de Wereldtop over kinderen in New York in 1990, de Aardetop over Milieu en
  Ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992, de Wereldconferentie over de mensenrechten in
  Wenen in 1993, de Internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling in Caïro in
  1994, de Wereldtop over sociaal Ontwikkeling in Kopenhagen in 1995 en de
  Wereldconferentie over vrouwen in Beijing in 1995 met de doelstelling om gelijkheid,
  ontwikkeling en vrede te bereiken.
  Erkennend dat in de eerste decennia van de mensenrechtenbenadering van de Verenigde
  Naties er een duidelijk begrip was dat discriminatie van vrouwen gebaseerd was op sekse.
  Vaststellend dat mensenrechten overeenkomsten, beleid, strategieën, acties en
  documenten erkennen dat stereotypen van geslachtsrollen, nu vaker ‘genderstereotypen’
  genoemd, schadelijk zijn voor vrouwen en meisjes.
  Erkennend dat het duidelijke concept van stereotypering van sekse-rol nu verward is door
  het gebruik van de gender-taal.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ is opgenomen in veel invloedrijke, maar
  niet-bindende, internationale mensenrechten documenten.
  Opmerkend dat het gebruik van de taal van ‘gender’ in plaats van geslacht/sekse, ruimte
  heeft geboden aan de ontwikkeling van een concept van ‘genderidentiteit’ waarin sekse stereotypen worden gezien als aangeboren en essentieel, wat op zijn beurt de basis heeft
  gevormd voor een erosie van de winst in de mensenrechten van vrouwen en meisjes.
  Bezorgd dat mannen die aanspraak maken op een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ qua wet,
  beleid en praktijk beweren dat ze lid zijn van de categorie vrouwen, en dat dit resulteert in
  de erosie van de mensenrechten van vrouwen.
  Bezorgd dat mannen die aanspraak maken op een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ qua wet,
  beleid en praktijk en beweren dat seksuele geaardheid is gebaseerd op ‘genderidentiteit’ in
  plaats van op geslacht/sekse, en zo proberen te worden opgenomen in de categorie
  lesbisch; resulteert in de erosie van de op sekse gebaseerde mensenrechten van
  lesbiennes.
  Bezorgd dat sommige mannen die aanspraak maken op een vrouwelijke ‘genderidentiteit’
  en vanuit die optiek claimen te moeten worden opgenomen in de juridische categorie van
  moeder in wet, beleid en praktijk, en dat een dergelijke opname de sociale betekenis van
  moederschap en de moederrechten ondermijnt.
  Bezorgd over de uitbuiting en commodificatie van het reproductievermogen van vrouwen
  die het moederschap van ‘surrogaat’ ondersteunen.
  Bezorgd over de uitbuiting en commodificatie van het reproductievermogen van vrouwen
  die ten grondslag ligt aan medisch onderzoek dat erop gericht is mannen in staat te stellen
  om te zwanger worden en kinderen te baren.
  Bezorgd dat organisaties die het concept van ‘genderidentiteit’ promoten, proberen het
  recht beperken om over ‘genderidentiteit’ een mening te hebben en te uiten, door
  pogingen van overheidsinstanties te promoten, openbare lichamen en particuliere
  organisaties om sancties en straffen te gebruiken om personen te dwingen zich te
  identificeren als individuen op basis van ‘genderidentiteit’ in plaats van geslacht/sekse.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het recht van vrouwen en
  meisjes en het samenkomen cq verenigen van vrouwen en meisjes op basis van hun
  sekse en zonder mannen die beweren vrouwelijke ‘geslachtsidentiteiten’ te hebben, te
  ondermijnen.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het recht van lesbiennes
  te ondermijnen om hun seksuele geaardheid te definiëren op basis van geslacht/sekse, en
  het samenkomen cq verenigen op basis van hun gemeenschappelijke seksuele
  geaardheid, zonder mannen die claimen vrouwelijke ‘geslachtsidentiteiten’ te hebben.
  Bezorgd dat de opname van mannen en jongens die beweren vrouwelijke
  ‘geslachtsidentiteiten’ in competities en te winnen prijzen welke gereserveerd zijn voor
  vrouwen en meisjes, inclusief competitiesporten en beurzen, hetgeen discriminatie van
  vrouwen en meisjes vormt.
  Bezorgd dat de combinatie van sekse en ‘genderidentiteit’ leidt tot het opnemen van
  onnauwkeurige en misleidende gegevens die worden gebruikt bij het plannen van wetten,
  beleid en acties met betrekking tot werkgelegenheid, gelijke beloning, politieke participatie
  en verdeling van staatsfondsen, onder andere, waardoor het nemen van maatregelen om
  alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes uit te bannen en de bevordering
  van het vooruitgang van vrouwen en meisjes in de samenleving effectief wordt
  belemmerd.
  Bezorgd dat beleid dat is gebaseerd op het concept ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt door
  de staats-agentschappen, openbare lichamen en particuliere organisaties op manieren die
  het voortbestaan van vrouwen voorzieningen bedreigen, waaronder slachtofferhulp en
  gezondheidszorg.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het binnendringen van
  mannen en jongens in ruimtes voor vrouwen en meisjes welke zijn gericht op het
  beschermen van de veiligheid, privacy en waardigheid van vrouwen en meisjes, en op
  ondersteuning van vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geweest van geweld.
  Bezorgd dat de combinatie van sekse en ‘genderidentiteit’ leidt tot het opnemen van
  onnauwkeurige en misleidende gegevens over geweld tegen vrouwen en meisjes,
  waardoor de ontwikkeling wordt belemmerd van effectieve maatregelen om dergelijk
  geweld uit te bannen.
  Bezorgd dat het concept van ‘genderidentiteit’ wordt gebruikt om het geslacht van daders
  te verbergen van sekse-specifieke misdaden, zoals verkrachting en andere seksuele
  delicten, waardoor effectieve gerichte maatregelen worden gehinderd bij het verminderen
  van dergelijke misdaden.
  Bezorgd dat het wissen van geslacht-specifieke acties, strategieën en beleid voor vrouwen
  en meisjes, tientallen jaren werk van de Verenigde Naties om het belang van diensten
  voor alleen vrouwen te erkennen in rampzones, vluchtelingenkampen en gevangenissen
  zal ondermijnen en in elke context waar het gebruik van gemengde sekse een bedreiging
  zou vormen voor de veiligheid, waardigheid en bescherming van vrouwen en meisjes; en
  met name kwetsbare vrouwen en meisjes.
  Benadrukkend dat het concept van ‘genderidentiteit’ specifiek is ontwikkeld op basis van
  een lichaam van postmoderne en ‘queer theorie’ in het Westen en internationaal wordt
  verspreid via krachtige organisaties, inclusief in landen waar de term ‘geslacht/sekse’ niet
  voorkomt en in lokale talen niet gemakkelijk kan worden begrepen.
  Erkennend dat in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind
  staat dat een kind voor de toepassing van het Verdrag elk mens, jonger dan 18 jaar is; en
  dat in de Verklaring van de Rechten van het Kind uit 1959 staat dat, “Het kind heeft
  vanwege zijn lichamelijke en geestelijke onvolwassenheid speciale waarborgen en zorg
  nodig, inclusief passende wettelijke bescherming. ’’
  Erkennend dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind
  (artikel 3) stelt dat bij alle acties betreffende kinderen primair het belang van het kind de
  overweging is.
  Opmerkend dat het concept van ‘genderidentiteit’ in toenemende mate wordt gebruikt om
  kinderen opnieuw een ‘geslacht/sekse toe te wijzen’ wanneer zij niet voldoen aan
  stereotypen van de geslachtsrol of die gediagnosticeerd zijn met genderdysforie, en dat
  medisch interventies met een hoog risico op lange termijn nadelige gevolgen voor de
  fysieke en psychologische gezondheid van een kind, zoals het gebruik van puberteit
  onderdrukkende hormonen, geslachtshormonen en chirurgie gebruikt bij kinderen.
  Kinderen zijn qua ontwikkeling niet competent om volledige, vrijwillige en geïnformeerde
  toestemming te geven voor dergelijke interventies, die kunnen leiden tot blijvende nadelige
  gevolgen, waaronder steriliteit.
  Erkennend dat het gebruik van drugs die de puberteit onderdrukken, geslachtshormonen
  en chirurgie op kinderen opkomende schadelijke praktijken zijn, zoals gedefinieerd in deel
  V van de gemeenschappelijke algemene aanbeveling nr. 31 van het Comité voor de
  uitbanning van discriminatie van vrouwen / Algemene opmerking nr.18 van de Commissie
  rechten van het kind inzake schadelijke praktijken.
  Opmerkend dat het gebruik van drugs die de puberteit onderdrukken, geslachtshormonen
  en chirurgie bij kinderen voldoen aan de vier criteria voor het bepalen van schadelijke
  praktijken zijnde:
  (a) Deze praktijken vormen een ontkenning van de waardigheid en integriteit van het
  individuele kind en zijn een schending van de mensenrechten en fundamentele vrijheden
  zoals vastgelegd in de twee verdragen, in die zin dat ze medische ingrepen met zich
  meebrengen, die een groot risico op langdurige nadelen vormen en gevolgen voor de
  lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen die niet ontwikkelings competent zijn
  om volledige, vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven aan dergelijke medische
  interventies.
  (b) Deze praktijken leiden tot discriminatie van kinderen en zijn schadelijk voor zover zij
  resulteren in negatieve gevolgen voor hen als individuen, inclusief fysieke,
  psychologische, economische of sociale schade en / of geweld en beperkingen op hun
  vermogen om volledig deel te nemen binnen de maatschappij of ontwikkelen en hun ware
  potentieel bereiken. Dergelijke negatieve gevolgen kunnen langdurige lichamelijke en
  psychische gezondheidsproblemen zijn, blijvende nadelige gezondheid gevolgen hebben
  zoals steriliteit en langdurige afhankelijkheid van farmaceutische producten zoals als
  synthetische hormonen.
  (c) Dit zijn opkomende praktijken die worden voorgeschreven of op zijn plaats worden
  gehouden door sociale normen die de mannelijke dominantie en ongelijkheid van vrouwen
  en kinderen in stand houden op basis van gender, geslacht/sekse, leeftijd en andere
  kruisende factoren, omdat ze voortkomen uit een concept van ‘gender’ identiteit’ die is
  gebaseerd op stereotypen van sekse-rollen.
  (d) Deze praktijken worden opgelegd aan kinderen door familieleden, gemeenschapsleden
  of de samenleving in het algemeen, ongeacht of het slachtoffer volledig, vrijwillige en
  geïnformeerde toestemming geeft.
  Bezorgd dat sommige niet-bindende internationale documenten beweren dat kinderen
  aangeboren ‘gender-identiteiten’ hebben die op dezelfde manier nationaal identiteit
  bescherming vereisen op grond van artikel 8 van het UNCRC, als een kwestie van de
  mensenrechten van het kind. Deze claim is gebaseerd op de bewering dat kinderen
  ‘Transgender’ geboren worden, waarvoor geen objectief wetenschappelijk bewijs bestaat.
  ARTIKEL 1
  Opnieuw bevestigend dat de rechten van vrouwen gebaseerd zijn op de categorie van
  geslacht/sekse
  Staten moeten de centrale plaats van de geslachts categorie handhaven en niet de
  ‘genderidentiteit’ in relatie tot die van vrouwen en het recht van meisjes om vrij te zijn van
  discriminatie.
  (a) Voor de doeleinden van deze Verklaring betekent de term “discriminatie van vrouwen”
  “elk onderscheid, uitsluiting of beperking op basis van geslacht/sekse dat het effect of doel
  heeft de erkenning, de geneugten of het naleven van vrouwen te schaden of teniet te
  doen, ongeacht hun huwelijkse status, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen,
  van mensenrechten en fundamentele vrijheden in de politiek en op economisch, sociaal,
  cultureel, civiel of enig ander veld ”. (CEDAW, artikel 1).
  Staten moeten begrijpen dat het opnemen van mannen die beweren een vrouwelijke
  ‘genderidentiteit’ te hebben in de categorie vrouwen in de wetgeving, het beleid en de
  praktijk vormt tegen discriminatie van vrouwen en afbreuk doet aan de erkenning van de
  op geslacht/sekse gebaseerde mensenrechten van vrouwen. Staten moeten begrijpen dat
  de opname van mannen die beweren een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ te hebben in de
  categorie vrouwen, resulteert in hun opname in de categorie lesbisch, wat een vorm van
  discriminatie van vrouwen vormt door de erkenning van de op geslacht/sekse gebaseerde
  mensenrechten van lesbiennes te schaden.
  (b) Staten zullen op alle gebieden, met name op politiek, sociaal, economisch en cultureel
  gebied, alle omvattende en passende maatregelen nemen, waaronder wetgeving, om de
  volledige ontwikkeling en vooruitgang van vrouwen, teneinde hen de uitoefening en het
  gebruik van mensenrechten en fundamentele vrijheden op basis van gelijkheid met
  mannen te garanderen. (CEDAW, artikel 3).
  Dit omvat het behoud van de wet, het beleid en de praktijk van de categorie vrouw als
  volwassene menselijke vrouw, de categorie lesbisch betekent een volwassen menselijke
  vrouw wiens seksuele geaardheid is gericht op andere volwassen vrouwen van gelijke
  sekse, en de categorie moeder als vrouwelijke ouder; en de uitsluiting van mannen die
  beweren een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ uit deze categorieën te houden.
  (a) Staten moeten “discriminatie van vrouwen in al zijn vormen veroordelen, ermee
  instemmen om met alle middelen en zonder uitstel te streven naar een beleid om
  discriminatie van vrouwen uit te bannen. (CEDAW, Artikel 2).
  Dit moet de uitbanning van die handelingen en de praktijk van discriminatie van vrouwen
  omvatten, die de opname van mannen die beweren een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ te
  hebben in de categorie van vrouwen, uitsluit. Een dergelijke opname tast het recht van
  vrouwen op veiligheid, waardigheid en gelijkheid aan.
  (b) Staten moeten ervoor zorgen dat de woorden ‘vrouw’, het woord ‘meisje’ en de termen
  die traditioneel worden gebruikt om lichaamsdelen en lichaamsfuncties van vrouwen op
  basis van sekse, gebruikt blijven worden in grondwetten, wetgeving, dienstverlening en
  beleidsdocumenten bij verwijzing aan personen van het vrouwelijk geslacht(sekse). De
  betekenis van het woord ‘vrouw’ zal niet worden gewijzigd om ook mannen te omvatten.
  ARTIKEL 2
  Herbevestiging van de aard van het moederschap als exclusief vrouwelijk toestand
  (a) Het CEDAW benadrukt de ‘maatschappelijke betekenis van moederschap’ en artikel
  12, lid 2, bepaalt dat ‘‘ staten en partijen zorgen voor de juiste diensten voor vrouwen in
  verband met zwangerschap, bevalling en de postnatale periode ”.
  (b) Moederrechten en -diensten zijn gebaseerd op het unieke vermogen van vrouwen om
  zwanger te worden en te bevallen van kinderen. De fysieke en biologische kenmerken die
  mannen en vrouwen onderscheiden, betekenen dat het reproductievermogen van vrouwen
  kan niet worden gedeeld door mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ claimen.
  Staten moet begrijpen dat het opnemen van mannen die een vrouwelijke ‘genderidentiteit’
  claimen in de legale categorie van moeder, in wet, beleid en praktijk, en de
  overeenkomstige opname van vrouwen die claimen dat een mannelijke ‘genderidentiteit’ in
  de categorie vader valt, discriminatie van vrouwen vormen door de unieke status van
  vrouwen en op geslacht/sekse gebaseerde rechten als moeder proberen te elimineren.
  (c) Staten moeten ervoor zorgen dat het woord ‘moeder’ en andere woorden die
  traditioneel worden gebruikt om naar vrouwen te verwijzen voortplantingsvermogen op
  basis van geslacht/sekse, nog steeds worden gebruikt in constitutionele handelingen,
  wetgeving, het verlenen van diensten voor moeders en in beleidsdocumenten bij
  verwijzing naar moeders en moederschap. De betekenis van het woord ‘moeder’ zal niet
  worden gewijzigd om ook mannen te omvatten.
  ARTIKEL 3
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen en meisjes op fysieke en reproductieve
  integriteit
  (a) Staten moeten ervoor zorgen dat de volledige reproductieve rechten van vrouwen en
  meisjes en de ongehinderde toegang tot uitgebreide reproductieve diensten worden
  gehandhaafd.
  (b) Staten moeten erkennen dat schadelijke praktijken, zoals gedwongen
  zwangerschappen en de commerciële of altruïstische exploitatie van de voortplantings
  capaciteiten van vrouwen die betrokken zijn bij ‘draagmoederschap’, schendingen van de
  fysieke en reproductieve integriteit van meisjes en vrouwen zijn en moeten worden
  geëlimineerd als vormen van op geslacht/sekse gebaseerde discriminatie.
  (c) Staten moeten erkennen dat medisch onderzoek dat erop is gericht mannen in staat te
  stellen zwanger te worden en kinderen te krijgen, een schending is van de fysieke en
  reproductieve integriteit van meisjes en vrouwen, en moet worden geëlimineerd als een
  vorm van op geslacht/sekse gebaseerde discriminatie.
  ARTIKEL 4
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen op vrijheid van mening en vrijheid van
  meningsuiting
  (a) Staten moeten ervoor zorgen dat vrouwen het recht hebben ‘meningen te houden
  zonder inmenging’. (ICCPR, Artikel 19, lid 1). Dit zou het recht moeten omvatten om
  meningen over ‘genderidentiteit’ te behouden zonder te worden onderworpen aan
  pesterijen, vervolging of straf.
  (b) Staten moeten het recht van vrouwen op vrijheid van meningsuiting handhaven,
  inclusief de “vrijheid om te zoeken, te ontvangen en allerlei informatie en ideeën over te
  brengen, ongeacht de grenzen, hetzij mondeling, schriftelijk of in druk, in de vorm van
  kunst, of via andere media ”. (ICCPR, artikel 19, lid 2). Dit moet de vrijheid omvatten om
  ideeën over ‘genderidentiteit’ te communiceren zonder te worden lastiggevallen, vervolgd
  of gestraft.
  (c) Staten moeten het recht van iedereen handhaven om anderen te beschrijven op basis
  van hun geslacht/sekse in plaats van hun ‘genderidentiteit’, in alle contexten. Staten
  moeten erkennen dat pogingen van overheidsinstellingen openbare instanties en
  particuliere organisaties om individuen te dwingen termen te gebruiken die verband
  houden met ‘genderidentiteit’ in plaats van sekse een vorm van discriminatie van vrouwen
  is , en zal maatregelen nemen om dit te elimineren vorm van discriminatie.
  (d) Staten moeten elke vorm van sanctie, vervolging of bestraffing van personen die
  weigeren anderen te identificeren op basis van ‘genderidentiteit’ in plaats van geslacht/
  sekse of hen daartoe proberen te dwingen, verbieden.
  ARTIKEL 5
  Herbevestiging het recht van vrouwen op vrijheid van vreedzame vergadering en
  vereniging.
  Staten moeten de rechten van vrouwen op vreedzame vergadering en vrijheid van
  vereniging met anderen handhaven. (ICCPR, Artikelen 21 en 22). Dit zou het recht van
  vrouwen en meisjes moeten omvatten om zich als vrouw of meisje te verzamelen en zich
  met elkaar te verbinden op basis van hun geslacht/sekse, en de rechten van lesbiennes
  om te verzamelen en zich met elkaar te verbinden op basis van hun gemeenschappelijke
  seksuele geaardheid, zonder mannen die claimen vrouwelijke ‘geslacht identiteiten’ te
  hebben.
  ARTIKEL 6
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen op politieke participatie op het internet basis
  van geslacht
  (a) Staten “nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in de politiek
  en het openbare leven van het land uit te bannen. (CEDAW, artikel 7). Dit moet vormen
  van discriminatie van vrouwen omvatten die bestaan in de opname in de categorie
  vrouwen van mannen die claimen een vrouwelijke ‘genderidentiteit’ te hebben. Alle
  genomen maatregelen in het bijzonder om de toegang van vrouwen tot stemrechten,
  verkiesbaarheid, deelname aan de formulering van overheidsbeleid en de uitvoering
  ervan, het houden van een openbaar ambt, prestaties van alle publieke functies en
  deelname aan niet-gouvernementele organisaties en verenigingen betrokken bij het
  openbare en politieke leven, moet gebaseerd zijn op sekse en vrouwen niet discrimineren
  door mannen op te nemen die claimen vrouwelijke ‘geslacht identiteiten’ te hebben.
  (b) Staten moeten ervoor zorgen dat de ‘‘Goedkeuring door Staten die Partij zijn van
  tijdelijke bijzondere maatregelen die worden beoogd versnelling van de feitelijke gelijkheid
  van mannen en vrouwen (CEDAW artikel 4)’alleen van toepassing is op personen van het
  vrouwelijk geslacht/sekse en zal vrouwen niet discrimineren door de inclusie van mannen
  die beweren vrouwelijke ‘geslacht identiteiten’ hebben.
  ARTIKEL 7
  Herbevestiging van de rechten van vrouwen op dezelfde kansen als mannen om actief
  deel te nemen aan sport en lichamelijke opvoeding
  Artikel 10 (g) van het CEDAW bepaalt dat staten die partij zijn, ‘‘dezelfde kansen om deel
  te nemen waarborgen actief in sport en lichamelijke opvoeding voor meisjes en vrouwen
  en voor jongens en mannen. Dit moet de het bieden van kansen voor meisjes en vrouwen
  om op individuele basis deel te nemen aan sport en lichamelijke opvoeding. Om eerlijkheid
  en veiligheid voor vrouwen en meisjes te waarborgen, betekent dat de toegang van
  jongens en mannen die beweren vrouwelijke ‘genderidentiteiten’ te hebben in teams,
  competities, faciliteiten of kleedkamers, onder andere gereserveerd voor vrouwen en
  meisjes, moet worden verboden als zijnde vorm van discriminatie op grond van geslacht/
  sekse.
  ARTIKEL 8
  Herbevestigend de noodzaak van uitbanning van geweld tegen vrouwen
  (a) Staten moeten ‘‘eraan werken om ervoor te zorgen dat, voor zover mogelijk, en in het
  licht van hun beschikbare middelen en, waar nodig, in het kader van internationale
  samenwerking waarbij vrouwen en, in voorkomend geval, hun kinderen, zijn onderworpen
  aan geweld, gespecialiseerde hulp hebben, zoals revalidatie, hulp bij kinderopvang en
  -onderhoud, behandeling, counseling en gezondheids- en sociale diensten, voorzieningen
  en programma’s, evenals ondersteunende structuren, en moeten alle andere passende
  maatregelen nemen om hun veiligheid en fysieke en psychologische revalidatie te
  bevorderen. ” (UNDEVW, artikel 4 (G)).
  Deze maatregelen moeten het aanbieden van diensten voor één geslacht/sekse en
  fysieke ruimtes voor vrouwen en meisjes omvatten om hen veiligheid, privacy en
  waardigheid te bieden. Zowel in openbare als privé situaties, moeten dergelijke
  voorzieningen voor één geslacht/sekse worden toegewezen op basis van geslacht/sekse
  en niet op basis van ‘geslachtsidentiteit’, en moet worden gerund door vrouwen op basis
  van hun geslacht/sekse en niet op basis van ‘genderidentiteit’.
  (b) De voorziening voor één geslacht/sekse moet onder meer gespecialiseerde diensten
  omvatten voor vrouwen en meisjes die onderworpen zijn aan geweld, zoals hulp bij
  verkrachting, gespecialiseerde gezondheidsinstellingen, voorzieningen voor
  gespecialiseerd politieonderzoek en opvangcentra voor vrouwen en kinderen die op de
  vlucht zijn voor huiselijk geweld of ander geweld.
  Het zou ook alle andere services betreffende voorzieningen voor één geslacht/sekse die
  de fysieke veiligheid, privacy, en waardigheid van vrouwen en meisjes bevorderen,
  moeten omvatten. Dit betreft gevangenissen, gezondheidsdiensten en
  ziekenhuisafdelingen, revalidatiecentra na substantieel misbruik, huisvesting voor
  daklozen, toiletten, douches en kleedkamers en elke andere besloten ruimte waar
  personen zich bevinden of zich kunnen uitkleden. Single-sekse faciliteiten die zijn
  ontworpen om aan de behoeften van vrouwen en meisjes te voldoen, moeten ten minste
  gelijk zijn in beschikbaarheid en kwaliteit aan die voor mannen en jongens. Deze
  voorzieningen mogen geen mannen omvatten die beweren vrouwelijke ‘genderidentiteiten’
  hebben.
  (c) Staten moeten “onderzoek promoten, gegevens verzamelen en statistieken opstellen,
  met name met betrekking tot binnenlands geweld, met betrekking tot de veel voorkomende
  verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en onderzoek aanmoedigen naar de
  oorzaken, aard, ernst en gevolgen van geweld tegen vrouwen en meisjes en naar de
  doeltreffendheid van maatregelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te
  herstellen; die statistieken en bevindingen van het onderzoek zullen openbaar worden
  gemaakt.” (UNDEVW, artikel 4 (k)).
  Dit moet erkenning omvatten dat geweld tegen vrouwen een van de cruciale sociale
  mechanismen is waardoor vrouwen als een geslacht/sekse in een ondergeschikte positie
  worden gedwongen vergeleken met mannen als een geslacht/sekse, en dat nauwkeurig
  onderzoek en gegevensverzameling met betrekking tot geweld tegen vrouwen en meisjes
  dat vereist en de identificatie van zowel de daders als de slachtoffers van dergelijk geweld
  moet gebaseerd zijn op geslacht/sekse en niet ‘genderidentiteit’.
  “Sekse-uitgesplitste gegevens zijn gegevens die naar geslacht/sekse zijn gecategoriseerd,
  waarbij informatie afzonderlijk wordt gepresenteerd voor mannen en vrouwen, jongens en
  meisjes. Sekse-uitgesplitste gegevens weerspiegelen rollen, reële situaties, algemene
  omstandigheden van vrouwen en mannen, meisjes en jongens in elk aspect van de
  samenleving. … Wanneer gegevens niet zijn uitgesplitst naar geslacht/sekse, is het
  moeilijker om echte en potentiële ongelijkheden te identificeren. ” (UN Women,
  Gendergelijkheid Woordenlijst).
  (d) Staten moeten in analyses die zijn opgesteld door organisaties en organen van de
  Verenigde Naties een systeem van sociale trends en problemen opnemen, zoals de
  periodieke rapporten over de sociale situatie in de wereld, onderzoek naar trends in
  geweld tegen vrouwen. ” (UNDEVW artikel 5 (d)). Dit vereist van staten ervoor te zorgen
  dat de identiteit van daders en slachtoffers van geweld tegen vrouwen en meisjes
  opgenomen wordt op basis van geslacht/sekse en niet op basis van ‘genderidentiteit’, door
  alle openbare instanties, inclusief de politie, staat officieren van justitie en de rechtbanken.
  (e) Staten moeten “strafrechtelijke, civiele, arbeids- en administratieve sancties
  ontwikkelen in nationale wetgeving tot straffen en herstellen van de onrechtmatigheden die
  worden veroorzaakt aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld; vrouwen die zijn
  onderworpen aan geweld moeten toegang krijgen tot de mechanismen van justitie en,
  zoals voorzien door nationale wetgeving, tot rechtvaardige en effectieve rechtsmiddelen
  voor de schade die zij hebben geleden. Staten moeten vrouwen ook informeren over hun
  rechten om verhaal te zoeken via dergelijke mechanismen. ’’ (UNDEVW, Artikel 4, onder
  d).
  Dit zou de erkenning moeten omvatten van het recht van vrouwen en meisjes om
  nauwkeurig het geslacht/sekse te beschrijven van degenen die geweld tegen hen hebben
  gepleegd. Publieke instanties zoals de politie, staatsofficieren van justitie, en de
  rechtbanken mogen slachtoffers van geweld niet verplichten om hun aanvallers op basis
  van hun ‘genderidentiteit’ in plaats van hun geslacht/sekse te beschrijven.
  ARTIKEL 9
  Herbevestiging van de noodzaak van bescherming van de rechten van het kind
  (a) “Bij alle acties betreffende kinderen, ongeacht of deze worden ondernomen door
  openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn, rechtbanken,
  administratieve autoriteiten of wetgevende instanties, is het belang van het kind de
  primaire overweging.” (artikel 3, lid 1, UNCRC). Staten moeten erkennen dat medische
  interventies gericht op de ‘geslachtsverandering’ van kinderen door het gebruik van
  puberteit onderdrukkende medicijnen, cross-seks hormonen en chirurgie niet het beste
  belang van kinderen dienen. Kinderen zijn qua ontwikkeling niet in staat om volledige,
  vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven voor dergelijke medische interventies,
  die een zeer hoog risico met zich meebrengen van langdurige nadelige gevolgen voor de
  fysieke en psychische gezondheid van het kind, en kunnen leiden tot blijvende nadelige
  gevolgen, zoals steriliteit. Staten moeten het gebruik van dergelijke medische interventies
  bij kinderen verbieden.
  (b) Staten moeten erkennen dat medische interventies gericht op de
  ‘geslachtsverandering’ van kinderen door het gebruik van medicijnen en chirurgie
  opkomende schadelijke praktijken zijn, zoals gedefinieerd in deel V van de gezamenlijke
  generale Aanbeveling nr. 31 van de Commissie voor de uitbanning van discriminatie tegen
  Vrouwen en de Algemene opmerking nr. 18 van de Commissie voor de rechten van het
  kind op schadelijke praktijken.
  (c) Staten moeten processen voor gegevensverzameling en monitoring opzetten met
  betrekking tot deze praktijken en wetgeving vaststellen en uitvoeren die erop gericht is
  deze te elimineren. De bepalingen van staten moeten wettelijke bepalingen omvatten en
  passende zorg en bescherming bieden en voor kinderen die door dergelijke praktijken zijn
  geschaad de beschikbaarheid van verhaal en reparaties.
  (d) Staten moeten het “recht van het kind op het genieten van de hoogst haalbare norm
  van gezondheid en voorzieningen voor de behandeling van ziekte en revalidatie van de
  gezondheid erkennen.” (UNCRC, artikel 24). Dit moet bescherming omvatten van het
  gezonde lichaam van het kind tegen het gebruik van medicijnen en van een operatieve
  ‘geslachtsverandering’.
  (e) Staten moeten “ervoor zorgen dat de instellingen, diensten en faciliteiten die
  verantwoordelijk zijn voor de zorg of bescherming van kinderen voldoen aan de normen
  die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten, met name in de gebieden van
  veiligheid en gezondheid.” (UNCRC, artikel 3). Dit moet inhouden dat organisaties die het
  concept van ‘genderidentiteit’ promoten of dat instituten die geen klinische expertise mbt
  kind psychologische achtergrond hebben, weerhouden worden van het beïnvloeden van
  gezondheidsdiensten voor kinderen
  (f) Staten moeten ‘’de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders respecteren
  of, indien van toepassing, van wettelijke voogden of andere personen die wettelijk
  verantwoordelijk zijn voor het kind, voorzien op een wijze die verenigbaar is met de
  evoluerende capaciteiten van het kind, met gepaste richting en begeleiding bij de oefening
  van het kind mbt de rechten welke in dit Verdrag zijn erkend.” (UNCRC, artikel 5).
  Staten moeten overheidsinstellingen, openbare en particuliere instanties, artsen en andere
  kinder welzijnsprofessionals verbieden gebruik te maken van actie die tot doel heeft
  ouders te dwingen in te stemmen met medische of andere beoogde interventies die het
  veranderen van de ‘genderidentiteiten’ van hun kinderen als doel hebben.
  (g) Staten moeten het recht van het kind op onderwijs erkennen, met het oog op het
  bereiken van dit recht en wel progressief en op basis van gelijke kansen.” (UNCRC, artikel
  28). Dit moet het recht van het kind tot de ontwikkeling van schoolcurricula bevatten die
  materieel accuraat zijn over de menselijke biologie en reproductie, en informatie over de
  mensenrechten van mensen van verschillende seksuele geaardheid bevatten, rekening
  houdend met het evoluerend vermogen en de psychologische ontwikkelingsstadia van het
  kind .
  (h) Staten moeten zorgen voor opname van nauwkeurig materiaal over menselijke biologie
  en reproductie in de lerarenopleiding en deze programma’s voortdurend professionele
  ontwikkelen van, en informatie opnemen over de mensenrechten van mensen van
  verschillende seksuele geaardheden, en aandacht besteden aan het uitdagen van sekse
  stereotypen en bestrijden van homofobie.
  (i) Staten erkennen dat de opvoeding van het kind gericht moet zijn op de voorbereiding
  van het kind op verantwoordelijk leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip,
  vrede, tolerantie en gelijkheid van geslachten.” (UNCRC, artikel 29).
  (j) Dit moet maatregelen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties geen
  staatsfinanciering krijgen om te geslachtsstereotypen en het concept van ‘genderidentiteit’
  in onderwijsinstellingen te promoten, aangezien dit discriminatie van vrouwen en meisjes
  bevordert.
  (k) Staten ‘’ zullen het kind beschermen tegen alle vormen van uitbuiting die schadelijk zijn
  voor alle aspecten van het kind-welzijn. ’’ (UNCRC, artikel 36). Dit omvat doeltreffende en
  passende wettelijke maatregelen, met het oog op de afschaffing van traditionele en
  opkomende praktijken omtrent stereotypen van sekse-rollen bij meisjes en jongens;
  kinderen te diagnosticeren en te behandelen als ‘in het verkeerde lichaam geboren’ terwijl
  ze dat niet zijn; conformeren aan traditionele stereotypen van de geslachtsrol; het
  identificeren van jonge mensen die tot hetzelfde geslacht/sekse aangetrokken zijn als die
  lijdende aan genderdysforie; en het gebruik van medische interventies bij kinderen die
  kunnen leiden tot hun sterilisatie of andere blijvende schade.

8. Twee personen van hetzelfde geslacht houden van elkaar. Is dat gerechtvaardigd?

2. Hoe kun je er zeker van zijn dat je echt van iemand houdt?