Odpusty zupełne w czasie Świętego Triduum Paschalnego

Foto di mleonascimento0 da Pixabay

Odpust zupełny to darowanie przez Boga człowiekowi kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty. Wierny, który uzyskuje odpust dla siebie, może uniknąć kar czyśćcowych. Ten zaś kto ofiaruje go za zmarłych, może uratować jego duszę, jeśli ta przebywa w czyśćcu.

Właściwie podczas każdej celebracji Triduum Paschalnego możliwe jest uzyskanie takiego odpustu.

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
PO MODLITWIE PO KOMUNII

Każdy wierny, który dzisiaj przyjął godnie Komunię Świętą oraz jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego; który po zakończeniu liturgii odmówi modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, może uzyskać dzisiaj odpust zupełny przywiązany do pobożnego odśpiewania w sposób uroczysty śpiewu Przed tak wielkim Sakramentem.

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
PRZED ADORACJĄ KRZYŻA

Każdy wierny, który dzisiaj przyjmie godnie Ciało Pańskie oraz jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego; który po zakończeniu liturgii odmówi modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, może uzyskać dzisiaj odpust zupełny przywiązany do czynności pobożnej adoracji krzyża i jego ucałowania, które teraz nastąpią.

WIGILIA PASCHALNA
PRZED ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Każdy wierny, który dzisiaj przyjmie godnie Komunię Świętą i jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego; który po zakończeniu liturgii odmówi modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, może uzyskać dzisiaj odpust zupełny przywiązany do czynności odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, która teraz nastąpi.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego są cztery:

I. Godne przyjęcie Komunii Świętej, tj. po dobrze odprawionej sakramentalnej spowiedzi. Po jednej spowiedzi możliwe jest kilkukrotne uzyskiwanie odpustu, przy czym po jednym przyjęciu Komunii Świętej odpust można uzyskać tylko raz. Kolejny odpust wymaga kolejnego przyjęcia Najświętszego Sakramentu.

II. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (szczególnie musi istnieć wykluczenie na przyszłość dobrowolnego i świadomego powtarzania grzechów ciężkich i lekkich, nie wolno tolerować złych przyzwyczajeń ani dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu)

III. Modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego – Ojcze nasz i Zdrować Maryjo.

IV. Wykonanie określonego dzieła obdarzonego odpustem. W tym przypadku jest ich wiele. Jednak w okresie Wielkiego Postu oraz w czasie Wielkanocnym należy wspomnieć następujące (nie są to naturalnie wszystkie):

  1. Pobożne odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu po Komunii świętej modlitwy przed obrazem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu… ” (Enchiridion indulgentiarum, Aliae concessiones 8 §1 2º).

2-4. Adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (tamże, 7 §1 1º); lub czytanie Pisma Świętego przez pół godziny (tamże, 30 §1); lub odmówienie jednej części różańca świętego z kimś w dowolnym miejscu lub samemu, ale w kościele lub kaplicy (tamże, 17 §1); za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym lub przechowywanym w tabernakulum (dekret Penitencjarii Apostolskiej dla Polski z 12 stycznia 2002) – każdą z tych czynności można wykonać w dowolnym dniu roku.

  1. Odprawienie Drogi Krzyżowej przed stacjami zatwierdzonymi przez Kościół (Enchiridion indulgentiarum, Aliae concessiones, 12 2º) (należy to zrobić przed stacjami, należy choćby rozważać mękę i śmierć Chrystusa, niekoniecznie oddzielnie rozważając poszczególne tajemnice każdej stacji, należy jednak przechodzić od stacji do stacji, chyba, że w trakcie zbiorowego nabożeństwa jest to niemożliwe – robi to wtedy tylko przewodniczący modlitwie).
  2. Pobożne uczestniczenie w nabożeństwie Gorzkich Żalów (odpust można uzyskać raz w tygodniu) – w okresie Wielkego Postu (reskrypt Penitencjarii Apostolskiej dla Polski z 6 czerwca 1968 r.).

Ponadto są jeszcze cztery czynności, ściśle przywiązane do Triduum Paschalnego:

  1. Odmówienie w sposób uroczysty Przed tak wielkim Sakramentem w Wielki Czwartek po Mszy Wieczerzy Pańskiej (Enchiridion indulgentiarum, Aliae concessiones, 7 §1 2º).
  2. Pobożna adoracja i ucałowanie krzyża w Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej (tamże, 13 1º).
  3. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Liturgii Wigilii Pachalnej (tamże, 28 §1).
  4. Pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego Urbi et orbi, choćby tylko przez radio (tamże, 4). Jest ono udzielane między innymi w Niedzielę Zmartychwstania Pańskiego.

Warto zachęcać wiernych do czynienia starań o uzyskanie odpustów zupełnych. Należy pamiętać, że poza wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci, dziennie można uzyskać tylko jedej odpust zupełny.

4. Czy można się kochać w wieku 80 lat?

Wierzę w modlitwę. (Ojciec Gasparino)