Donum Vitae (romana)

Foto di Tawny Nina Botha da Pixabay

Instrucțiune despre respectul față de viața umană care se naște
și despre demnitatea procreației

Premisă
Congregația pentru Doctrina Credinței a fost interpelată de diferite conferințe
episcopale și de episcopi, teologi, medici și oameni de știință cu privire la
conformitatea cu principiile moralei catolice a tehnicilor biomedicale care fac
posibil să se intervină în faza inițială a vieții ființei umane și chiar în procesele
procreației. Prezenta instrucțiune, care este rod al unei vaste consultări și, mai
ales, al unei atente evaluări a declarațiilor episcopatelor, nu intenționează să
repropună toată învățătura Bisericii despre demnitatea vieții umane care se naște
și despre procreație, ci să ofere, în lumina doctrinei precedente a magisteriului,
răspunsuri specifice la principalele întrebări ridicate în această privință.
Expunerea este orânduită în felul următor: în introducere se face apel la
principiile fundamentale de ordin antropologic și moral, necesare pentru o
evaluare adecvată a problemelor și pentru elaborarea răspunsurilor la întrebări;
prima parte are ca temă respectul față de viața umană încă din primul moment al
existenței sale; partea a doua abordează interogativele morale ridicate de
intervențiile tehnicii asupra procreației umane; în partea a treia sunt oferite
câteva orientări cu privire la raporturile dintre legea morală și legea civilă în ceea
ce privește respectul datorat embrionilor și fetușilor umani* în legătură cu
legitimitatea tehnicilor de procreație artificială.
*În vocabularul biologiei, termenii de „zigot”, „pre-embrion”, „embrion” și „făt”
pot indica stadii succesive ale dezvoltării ființei umane. Prezenta instrucțiune
folosește în mod liber acești termeni, atribuindu-le o relevanță etică identică,
pentru a desemna rodul, vizibil sau nu, al zămislirii umane, din primul moment al
existenței sale până la naștere. Motivul acestei folosiri este clarificat de text (cf.
I,1).
Introducere

 1. Cercetarea biomedicală și învățătura Bisericii
  Darul vieții pe care Dumnezeu, Creator și Tată, l-a încredințat omului, îi impune
  acestuia să devină conștient de inestimabila sa valoare și să-și asume
  responsabilitatea în acest sens: acest principiu fundamental trebuie să stea în
  centrul reflecției, pentru a clarifica și rezolva problemele morale ridicate de
  intervențiile artificiale asupra vieții care se naște și asupra proceselor procreației.
  Datorită progresului științelor biologice și medicale, omul poate dispune de
  resurse terapeutice din ce în ce mai eficace, dar poate și să se confrunte cu
  puteri noi, ale căror consecințe asupra vieții umane chiar în începutul său și în
  primele sale stadii nu pot fi prevăzute. Diferite proceduri fac posibil astăzi să se
  intervină nu numai pentru a asista, ci și pentru a domina procesele procreației.
  Astfel de tehnici pot îngădui omului „să aibă în mână soarta sa”, dar îl expun și
  „tentației de a merge dincolo de limitele unei dominări raționale asupra
  naturii”[1]. Deși constituie un progres în serviciul omului, ele comportă și riscuri
  grave. De aceea, mulți cer stăruitor ca în intervențiile asupra procreației să fie
  salvate valorile și drepturile persoanei umane. Aceste cereri de clarificare și de
  norme care să orienteze nu provin numai din partea credincioșilor, ci și din
  partea acelora care recunosc Bisericii, „expertă în umanitate”[2], o misiune în
  slujba „civilizației iubirii”[3] și a vieții.
  Magisteriul Bisericii nu intervine în numele unei competențe deosebite în
  domeniul științelor experimentale; dar, după ce a luat cunoștință despre datele
  cercetării și tehnicii, intenționează să propună, în virtutea misiunii sale
  evanghelice și a datoriei sale apostolice, doctrina morală care răspunde
  demnității persoanei și vocației sale integrale, expunând criteriile de judecată
  morală cu privire la aplicațiile cercetării științifice și ale tehnicii, în mod deosebit
  în ceea ce privește viața umană și începuturile ei. Fără îndoială aceste criterii
  sunt: respectul, apărarea și promovarea omului, „dreptul său primar și
  fundamental” la viață[4], demnitatea sa de persoană, înzestrată cu suflet
  spiritual și cu responsabilitate morală[5] și chemată la beatifica unire cu
  Dumnezeu. Intervenția Bisericii și în acest domeniu este inspirată de iubirea pe
  care o datorează omului, ajutându-l să recunoască și să respecte drepturile și
  demnitatea lor de ființe umane care au dreptul la același respect datorat copilului
  deja născut și oricărei persoane umane.
  Carta drepturilor familiei, publicată de Sfântul Scaun, afirmă: „Respectul pentru
  demnitatea ființei umane exclude orice fel de manipulare experimentală sau de
  exploatare a embrionului uman”[30]. Practica de a menține în viață embrioni
  umani, in vivo sau in vitro, în scopuri experimentale sau comerciale, este întru
  totul împotriva demnității umane. În cazul experiențelor în mod clar terapeutice,
  adică atunci când este vorba despre terapii experimentale care au în vedere
  binele embrionului cu scopul de a-i salva viața într-o tentativă extremă, și în
  lipsa altor terapii valide, poate fi licită recurgerea la medicamente sau la
  proceduri care nu au fost încă cu totul confirmate[31].
  Cadavrele embrionilor sau fetușilor umani, avortați în mod voit sau nu, trebuie să
  fie respectate ca și rămășițele pământești ale celorlalte ființe umane. În special
  nu pot fi obiect de mutilări sau autopsie dacă moartea lor nu a fost certificată și
  fără consimțământul părinților sau al mamei. În plus trebuie respectată
  totdeauna norma morală care exclude orice legătură cu avortul voluntar și să fie
  evitat pericolul scandalului. Și în cazul fetușilor morți, ca și pentru cadavrele
  persoanelor adulte, orice practică având caracter comercial trebuie să fie
  considerată ilicită și trebuie să fie interzisă.
  *Întrucât termenii „cercetare” și „experimentare” sunt folosiți frecvent în mod
  echivalent și ambiguu, considerăm că trebuie precizată semnificația atribuită lor
  în documentul prezent.
  1) Prin cercetare se înțelege orice procedeu inductivo-deductiv, orientat spre
  promovarea observației sistematice a unui anumit fenomen în domeniul uman
  sau spre verificarea unei ipoteze care provine din observațiile precedente.
  2) Prin experimentare se înțelege orice cercetare, în care ființa umană (în
  diferitele stadii ale existenței sale: embrion, făt, copil sau adult) reprezintă
  obiectul prin care sau asupra căruia se intenționează verificarea efectului, în acel
  moment necunoscut sau încă necunoscut bine, a unui anumit tratament (de
  exemplu: farmaceutic, teratogen, chirurgical etc.).

căsătorie[32]. Chiar și tentativele sau ipotezele îndreptate spre obținerea unei
ființe umane fără nici o legătură cu sexualitatea prin „fisiune gemelară”, clonare,
partogeneză, trebuie considerate contrare moralei, întrucât contrastează cu
demnitatea atât a procreației umane, cât și a unirii conjugale.
Congelarea embrionilor, chiar dacă se efectuează pentru a garanta conservarea
în viață a embrionului (crioconservare), constituie o ofensă față de respectul
datorat ființelor umane, întrucât le expune la riscuri grave de moarte sau de
daună pentru integritatea lor fizică, le lipsește cel puțin în mod temporar de
primirea și de gestația maternă și le pune într-o situație susceptibilă de ofense
ulterioare și manipulări.
Unele tentative de intervenție asupra patrimoniului cromozomial sau genetic nu
sunt terapeutice, ci au în vedere producerea de ființe umane selecționate după
sex sau alte calități prestabilite. Aceste manipulări sunt contrare demnității
personale a ființei umane, integrității și identității sale. Așadar, nu pot fi în nici
un fel justificate în vederea unor eventuale consecințe benefice pentru omenirea
viitoare[33]. Fiecare persoană trebuie să fie respectată pentru ea însăși: în
aceasta constă demnitatea și dreptul fiecărei ființe umane chiar de la începutul
său.
II. Intervenții asupra procreației umane
Prin „procreație artificială” sau „fecundare artificială” se înțeleg aici diferitele
proceduri tehnice care au în vedere obținerea unei conceperi umane în mod
diferit de unirea sexuală a bărbatului și a femeii. Instrucțiunea tratează despre
fecundarea unui ovul în eprubetă (fecundare in vitro) și despre inseminarea
artificială prin transferul în căile genitale ale femeii a spermei recoltate anterior.
Un punct preliminar pentru evaluarea morală a acestor tehnici este dat de
considerarea circumstanțelor și consecințelor pe care le comportă în ordinea
respectului datorat embrionului uman. Utilizarea practicii de fecundare in
vitro cere numeroase fecundări și distrugeri de embrioni umani. Chiar și astăzi
presupune în mod obișnuit o hiperovulație a femeii: sunt prelevate mai multe
ovule, fecundate și apoi cultivate in vitro timp de câteva zile. De obicei, nu sunt
transferate toate în căile genitale ale femeii; unii dintre embrioni, numiți obișnuit
„supranumerari”, sunt distruși sau congelați. Dintre embrionii implantați, unii
sunt sacrificați din diverse motivații eugenetice, economice sau psihologice.
Această distrugere voluntară a ființelor umane sau folosirea lor în diferite
scopuri, în detrimentul integrității și vieții lor, este contrară doctrinei deja
amintite a avortului procurat. Raportul dintre fecundarea in vitro și eliminarea
voluntară a embrionilor umani se verifică destul de frecvent. Acest lucru este
semnificativ: prin aceste procedee, cu finalități care se contrazic, viața și
moartea sunt supuse deciziilor omului, care este constituit astfel autorul vieții și
al morții. Această legătură dinamică dintre violență și dominare poate să rămână
neobservată chiar de cei care, voind să se folosească de arta medicală, în
realitate îi fac deservicii. De aceea, atât faptele amintite, cât și legătura dintre
ele, lipsită de simțăminte omenești, trebuie să fie luate în considerație în mod
clar, pentru a face o evaluare morală asupra metodei FIVET (fecundarea
ovulelor in vitro și transferul embrionului): mentalitatea abortivă care a făcut-o
posibilă, conduce astfel, vrând nevrând, la dominarea omului asupra vieții și a
morții semenilor săi, care poate duce la o formă radicală de „eugenie”.
Oricum, astfel de abuzuri nu ne scutesc de o aprofundată și ulterioară reflecție
etică asupra tehnicilor de procreație artificială considerate în ele însele, făcând
abstracție, pe cât posibil, de distrugerea embrionilor produși in vitro. În prezenta
instrucțiune sunt luate în considerație, în primul rând, fecundarea artificială
heteroloagă (II,1-3), și, după aceea, cele ce sunt legate de fecundarea artificială omoloagă (II,4-6)*. Înainte de a formula judecata morală asupra
acestor două probleme, sunt expuse principiile și valorile care determină
evaluarea morală a fiecăreia dintre aceste proceduri.
*Prin denumirea de fecundare artificială heteroloagă, instrucțiunea înțelege
tehnicile orientate pentru a obține, în mod artificial, o concepere umană, plecând
de la gameți proveniți cel puțin de la un donator, altul decât soții uniți în
căsătorie. Aceste tehnici pot fi de două feluri:
a) FIVET heteroloagă: tehnica orientată spre obținerea unei conceperi umane
prin întâlnirea in vitro a gameților prelevați cel puțin de la un donator diferit de
cei doi soți uniți în căsătorie; b) Inseminarea artificială heteroloagă: tehnica
orientată spre obținerea unei conceperi umane prin intermediul transferului în
căile genitale ale femeii a spermei recoltate anterior de la un donator diferit de
soț.
** Prin fecundarea sau procreația artificială omoloagă, instrucțiunea înțelege
tehnica orientată spre obținerea unei conceperi umane pornind de la gameții
celor doi soți uniți în căsătorie. Fecundarea artificială omoloagă poate fi făcută
prin două metode diferite:
a) FIVET omoloagă: tehnica orientată spre a obține o concepere umană prin
întâlnirea in vitro a gameților soților uniți în căsătorie;
b) Inseminarea artificială omoloagă: tehnica orientată spre a obține o concepere
umană prin transferarea în căile genitale ale unei femei căsătorite a spermei
recoltate anterior de la soț.
A. Fecundarea artificială heteroloagă

 1. De ce procreația umană trebuie să aibă loc în cadrul căsătoriei?
  Orice ființă umană trebuie primită totdeauna ca un dar și o binecuvântare a lui
  Dumnezeu. Totuși trebuie spus că din punct de vedere moral o procreație cu
  adevărat responsabilă față de copilul care se va naște trebuie să fie rodul
  căsătoriei.
  Procreația umană posedă, de fapt, caracteristici specifice în virtutea demnității
  părinților și a copiilor: procreația unei noi persoane, prin care bărbatul și femeia
  colaborează cu puterea Creatorului, va trebui să fie rodul și semnul dăruirii
  reciproce personale a soților, a iubirii și fidelității lor[34]. Fidelitatea soților, în
  unitatea căsătoriei, comportă respectarea dreptului celor doi de a deveni tată și
  mamă numai unul prin celălalt. Copilul are dreptul să fie zămislit, purtat în sân,
  adus pe lume și educat în cadrul căsătoriei: acesta numai făcând referire la
  părinții săi în mod sigur și public poate să-și cunoască identitatea sa și să ajungă
  la formarea și maturitatea sa umană. Părinții găsesc în copil o confirmare și o
  completare a dăruirii lor reciproce: el este imaginea vie a iubirii lor, semnul
  permanent al unirii lor conjugale, sinteza vie și indisolubilă a paternității și a
  maternității lor[35]. În virtutea vocației și responsabilităților sociale ale
  persoanei, binele copiilor și al părinților contribuie la binele societății civile;
  vitalitatea și echilibrul societății cer ca fiii să vină pe lume în sânul unei familii și
  ca aceasta să fie fundamentată în mod stabil pe căsătorie. Tradiția Bisericii și
  reflecția antropologică recunosc în căsătorie și în unitatea sa indisolubilă singurul
  loc demn pentru o procreație cu adevărat responsabilă.
 2. Fecundarea artificială heteroloagă este conformă cu demnitatea
  soților și cu adevărul căsătoriei?
  În FIVET și în inseminarea artificială heteroloagă, conceperea umană este
  obținută prin întâlnirea gameților a cel puțin unui donator diferit de soții care
  sunt uniți în căsătorie. Fecundarea artificială heteroloagă este contrară unității
  căsătoriei, demnității soților, vocației proprii părinților și dreptului copilului de a fi
  zămislit și adus pe lume în căsătorie și prin căsătorie[36]. Respectarea unității
  căsătoriei și a fidelității conjugale cere zămislirea copilului în familie; legătura
  existentă între cei căsătoriți atribuie soților, în mod obiectiv și inalienabil, dreptul
  exclusiv de a deveni tată și mamă numai unul prin celălalt[37]. Recurgerea la
  gameții unei terțe persoane, pentru a avea la dispoziție sperma sau ovulul,
  constituie o violare a îndatoririi reciproce a soților și o lipsă gravă față de acea
  proprietate esențială a căsătoriei, care este unitatea sa. Fecundarea artificială
  heteroloagă lezează drepturile copilului, îl lipsesc de relația filială cu originile sale
  părintești și poate stăvili maturizarea identității sale personale. În plus, constituie
  o ofensă adusă vocației comune a soților, care sunt chemați la paternitate și
  maternitate: privează în mod obiectiv fecunditatea conjugală de unitatea și
  integritatea sa; creează și manifestă o ruptură între legătura de sânge din
  zămislire, legătura de sânge din sarcină și datoria educației. Astfel de alterare a
  relațiilor personale în interiorul familiei are repercusiuni și asupra societății civile:
  ceea ce amenință unitatea și stabilitatea familiei este izvor de disensiuni, de
  dezordine și de nedreptăți în întreaga viață socială. Aceste motive conduc la o
  judecată morală negativă asupra fecundării artificiale heteroloage: de aceea, din
  punct de vedere moral, este ilicită fecundarea unei femei cu sperma unui donator
  altul decât soțul său și fecundarea cu sperma soțului a unui ovul care nu provine
  de la soția sa. În plus, fecundarea artificială a unei femei necăsătorite, nubilă sau
  văduvă, oricare ar fi donatorul, nu poate fi justificată din punct de vedere moral.
  Dorința de a avea un copil, iubirea soților care întâmpină dificultatea sterilității
  perpetue, de care nu pot să se vindece, constituie motivații de înțeles; dar
  intențiile bune din punct de vedere subiectiv nu fac fecundarea artificială
  heteroloagă conformă cu proprietățile obiective și inalienabile ale căsătoriei, și
  nici cu respectarea drepturilor copilului și ale soților.
 3. Maternitatea „substitutivă”* este licită din punct de vedere moral?
  Nu, din aceleași motive care duc la refuzarea fecundării artificiale heteroloage:
  căci este contrară unității căsătoriei și demnității procreației persoanei umane.
  Maternitatea substitutivă reprezintă o lipsă obiectivă față de obligațiile iubirii
  materne, ale fidelității conjugale și ale maternității responsabile; ofensează
  demnitatea și dreptul copilului de a fi zămislit, purtat în sân, adus pe lume și
  educat de părinții săi; și mai creează o diviziune în detrimentul familiilor între
  elementele fizice, psihice și morale care le constituie.
  *Sub denumirea de „mamă substitutivă” instrucțiunea înțelege: a) femeia care
  poartă în sânul ei un embrion, implantat în uterul său și care îi este străin din
  punct de vedere genetic, întrucât este obținut prin unirea gameților de la
  „donatori” străini, cu angajarea de a încredința copilul după ce se naște, celui
  care a comandat sarcina sau cu care a încheiat un contract; b) femeia care
  poartă în sânul ei un embrion la procrearea căruia a contribuit cu donarea
  ovulului său, fecundat prin inseminare cu sperma unui donator diferit de soțul
  său, cu angajarea de a încredința copilul, după ce se naște, celui care a
  comandat sarcina sau cu care a încheiat un contract.
  B. Fecundarea artificială omoloagă
  Fecundarea artificială heteroloagă fiind declarată inacceptabilă, se pune
  întrebarea cum evaluăm, din punct de vedere moral, procedeele de fecundare
  artificială omoloagă: FIVET și inseminarea artificială între soți. Este necesar să se
  clarifice mai întâi o problemă de principiu.
 4. Ce legătură este cerută din punct de vedere moral între procreație și
  actul conjugal?
  a) Învățătura Bisericii despre căsătorie și despre procreația umană afirmă
  „legătura de nedespărțit, pe care a voit-o Dumnezeu și pe care omul nu poate să
  o rupă din inițiativa sa, între cele două semnificații ale actului conjugal:
  semnificația de unitate și semnificația procreativă. Într-adevăr, prin structura sa
  intimă, actul conjugal, în timp ce-i unește pe soți într-o legătură foarte profundă,
  îi face capabili să dea naștere unei vieți noi, după legile înscrise în ființele lor de
  bărbat și de femeie”[38]. Acest principiu, fundamentat pe natura căsătoriei și pe
  legătura intimă a bunurilor sale, are consecințe importante pe planul paternității
  și maternității responsabile. „Salvând aceste două aspecte esențiale, ale unității
  și ale procreației, actul conjugal păstrează integral sensul iubirii reciproce și
  adevărate și orânduirea ei către înalta vocație a omului la paternitate”[39].
  Aceeași doctrină referitoare la legătura care există între semnificațiile actului
  conjugal și bunurile căsătoriei clarifică problema morală a fecundării artificiale
  omoloage, deoarece „nu este niciodată permis a separa aceste aspecte diferite
  până la a exclude în mod pozitiv fie intenția procreativă, fie raportul
  conjugal”[40]. Contracepția privează în mod intenționat actul conjugal de
  deschiderea sa spre procreație și creează în felul acesta o disociere voluntară de
  finalitățile căsătoriei. Fecundarea artificială omoloagă, căreia îi urmează o
  procreație care nu este rodul unui act specific de unire conjugală, face în mod
  obiectiv o separație analoagă între bunurile și semnificațiile căsătoriei. Din aceste
  motive, fecundarea este voită în mod licit atunci când este finalitate a „actului
  conjugal apt pentru nașterea copilului pentru care este orânduită căsătoria prin
  natura sa și prin care soții devin un singur trup”[41]. Însă procreația este lipsită
  din punct de vedere moral de perfecțiunea sa atunci când nu este voită ca rod al
  actului conjugal, și deci al gestului specific al unirii soților.
  b) Valoarea morală a intimei legături existente între bunurile căsătoriei și
  semnificațiile actului conjugal se fundamentează pe unitatea ființei umane,
  unitate care rezultă din trupul și sufletul spiritual[42]. Soții își exprimă în mod
  reciproc iubirea lor personală în „limbajul trupului”, care comportă în mod clar o
  semnificație „matrimonială”[43]. Actul conjugal, prin care soții își manifestă
  reciproc dăruirea de sine, exprimă în același timp deschiderea la darul vieții: este
  un act în mod indivizibil corporal și spiritual. În trup și prin trup soții își exercită
  căsătoria și pot deveni tată și mamă. Pentru a respecta limbajul trupurilor și
  generozitatea lor naturală, unirea conjugală trebuie să aibă loc în respectarea
  deschiderii spre procreație, iar procreația unei persoane trebuie să fie rodul și
  punctul final al iubirii conjugale. Originea ființei umane rezultă astfel dintr-o
  procreație „legată de unirea nu numai biologică, ci și spirituală a părinților uniți în
  legătura căsătoriei”[44]. O fecundare obținută în afara trupului soților rămâne în
  ea însăși lipsită de sensurile și valorile ce se exprimă în limbajul trupului și în
  unirea persoanelor umane.
  c) Numai respectarea legăturii care există între semnificațiile actului conjugal și
  respectarea unității ființei umane fac să existe o procreație conformă demnității
  persoanei. În originea sa unică și irepetabilă, copilul trebuie să fie respectat și
  recunoscut ca egal în demnitate personală cu cei care îi dau viața. Persoana
  umană trebuie să fie primită în gestul de unire și de iubire a părinților săi; de
  aceea, nașterea unui copil trebuie să fie rodul dăruirii reciproce[45] care se
  realizează în actul conjugal în care soții colaborează ca servitori, și nu ca stăpâni,
  la opera iubirii Creatorului[46]. Originea unei persoane umane este, în realitate,
  rezultatul unei dăruiri. Copilul zămislit trebuie să fie rodul iubirii părinților săi. Nu
  poate fi voit, nici conceput ca produsul unei intervenții de tehnici medicale și
  biologice: aceasta ar echivala cu reducerea lui la a deveni obiect al unei
  tehnologii științifice. Nimeni nu poate să supună venirea pe lume a unui copil
  condițiilor de eficiență tehnică evaluabile conform parametrilor de control și de
  dominare. Relevanța morală a legăturii existente între semnificațiile actului
  conjugal și bunurile căsătoriei, unitatea ființei umane și demnitatea originii sale
  cer ca procreația unei persoane umane să fie rodul actului conjugal specific iubirii
  dintre soți. Astfel, legătura care există între procreație și actul conjugal se arată
  de mare importanță pe plan antropologic și moral și clarifică pozițiile
  magisteriului în ceea ce privește fecundarea artificială omoloagă.
 5. Fecundarea omoloagă „in vitro” este licită din punct de vedere moral?
  Răspunsul la această întrebare este strict legat de principiile amintite până acum.
  Desigur, nu se pot ignora aspirațiile legitime ale soților sterili; pentru unii,
  recurgerea la FIVET omoloagă apare ca unicul mijloc pentru obținerea unui copil
  dorit în mod sincer. Se pune întrebarea dacă în aceste situații globalitatea vieții
  conjugale nu este suficientă pentru a asigura demnitatea cerută de procreația
  umană. Se știe că FIVET nu poate înlocui absența actelor conjugale[47] și nu
  poate fi preferată actelor specifice unirii conjugale, din cauza riscurilor ce se pot
  verifica pentru copil și neplăcerilor pe care le implică procedura. Dar se cere să
  ne întrebăm dacă, în imposibilitatea de a aduce remedii în alt mod sterilității,
  care este cauză de suferință, fecundarea omoloagă in vitro nu poate constitui un
  ajutor, dacă nu chiar o terapie, fapt pentru care i s-ar putea admite caracterul
  licit din punct de vedere moral. Dorința de a avea un copil sau cel puțin dispoziția
  de a transmite viața este o exigență necesară din punct de vedere moral pentru
  o procreație umană responsabilă. Însă această intenție bună nu este suficientă
  pentru a trage după aceea concluzia că este licită între soți fecundarea in
  vitro. Procedura FIVET trebuie judecată în ea însăși și nu poate fi schimbat
  calificativul său moral definitiv nici de totalitatea vieții conjugale în care aceasta
  se înscrie, nici de actele conjugale care o pot preceda sau urma[48].
  S-a amintit deja că, în circumstanțele în care este practicată obișnuit, FIVET
  implică distrugerea ființelor umane, fapt contrar doctrinei deja amintite despre
  caracterul ilicit al avortului[49]. Dar, chiar și în cazul în care s-ar lua orice
  precauție pentru a evita moartea embrionilor umani, FIVET omoloagă comportă
  disocierea gesturilor din actul conjugal care privesc fecundarea umană. Astfel,
  natura proprie a FIVET omoloagă trebuie să fie considerată făcând abstracție de
  legătura cu avortul procurat. FIVET omoloagă este efectuată în afara trupului
  soților prin intermediul altora, a căror competență și activitate tehnică determină
  succesul intervenției; ea încredințează viața și identitatea embrionului puterii
  medicilor și a biologilor și instaurează o dominare a tehnicii asupra originii și
  destinului persoanei umane. O astfel de relație de dominare este în sine contrară
  demnității și egalității care trebuie să fie comună părinților și copiilor.
  Conceperea in vitro este rezultatul acțiunii tehnice prin care are loc
  fecundarea; de fapt, ea nu este nici obținută, nici voită ca expresie și rod al unui
  act specific al unirii conjugale. De aceea în FIVET omoloagă, chiar considerată în
  contextul raporturilor conjugale existente de fapt, nașterea persoanei umane
  este lipsită în mod obiectiv de perfecțiunea sa: aceea de a fi punctul final și rodul
  actului conjugal prin care soții pot deveni „cooperatori cu Dumnezeu la
  transmiterea darului vieții unui nou om”[50]. Aceste motivații fac să se înțeleagă
  de ce actul iubirii conjugale este considerat de învățătura Bisericii ca unicul loc
  demn al procreației umane. Pentru aceleași motivații așa-numitul „caz simplu”,
  adică o procedură FIVET omoloagă, purificată de orice compromis cu practicile substituie actului conjugal este interzisă din cauza disocierii voluntare a celor
  două semnificații ale actului conjugal. Masturbarea, prin intermediul căreia în
  mod obișnuit este procurată sperma, este un alt semn al acestei disocieri; chiar
  și atunci când este făcut în vederea procreației, gestul rămâne lipsit de
  semnificația sa de unire: „Îi lipsește relația sexuală cerută de ordinea morală,
  aceea care realizează într-un context de iubire adevărată, semnificația integrală
  a dăruirii reciproce și a procreației umane”[54].
 6. Ce criteriu moral trebuie propus cu privire la intervenția medicului în
  procreația umană?
  Actul medical nu trebuie să fie evaluat numai în raport cu dimensiunea sa
  tehnică, ci și – și aceasta mai presus de toate – în relație cu finalitatea sa, care
  este binele persoanelor și sănătatea lor corporală și psihică. Criteriile morale
  pentru intervenția medicală în procreație se deduc din demnitatea persoanelor
  umane, din sexualitatea lor și din originea lor. Medicina care vrea să slujească
  binele integral al persoanei umane trebuie să respecte valorile specific umane ale
  sexualității[55]. Medicul este în serviciul persoanei și al procreației umane: nu
  are facultatea de a dispune nici de a decide asupra lor. Intervenția medicală
  respectă demnitatea persoanei atunci când urmărește să ajute actul conjugal fie
  pentru a-i facilita împlinirea, fie pentru a-i permite să ajungă la scopul său, o
  dată ce a fost realizat în mod normal[56]. Dimpotrivă, uneori se întâmplă ca
  intervenția medicală din punct de vedere tehnic să se substituie actului conjugal
  pentru a obține o procreație care nu este nici rezultatul, nici rodul său: în acest
  caz, actul medical nu este, așa cum ar trebui, în serviciul unirii conjugale, ci își
  arogă funcția procreatoare și astfel contrazice demnitatea și drepturile
  inalienabile ale soților și ale copilului care trebuie să se nască. Umanizarea
  medicinei, care este astăzi cerută de toți, impune respectarea demnității
  integrale a persoanei umane în primul rând în actul și în momentul în care soții
  transmit viața unei noi persoane. De aceea, este logic să adresăm și un apel
  insistent către medicii și cercetătorii catolici pentru a da o mărturie exemplară
  despre respectul datorat embrionului uman și demnității procreației. Personalul
  medical și cel care îngrijește în spitalele și clinicile catolice este în mod special
  invitat să-și onoreze obligațiile morale la care s-a angajat, adesea cerute și de
  statute. Responsabilii acestor spitale și clinici catolice, care adesea sunt călugări,
  trebuie să se preocupe să asigure și să promoveze respectarea atentă a normelor
  morale amintite în prezenta instrucțiune.
 7. Suferința din cauza sterilității conjugale
  Suferința soților care nu pot avea copii sau care se tem să aducă pe lume un
  copil cu handicap este o suferință pe care toți trebuie să o înțeleagă și să o
  evalueze în mod adecvat.
  Dorința soților de a avea un copil este naturală: exprimă vocația la paternitate și
  la maternitate înscrisă în iubirea conjugală. Această dorință poate fi și mai mare
  dacă soții suferă de o sterilitate care apare ca incurabilă. Cu toate acestea,
  căsătoria nu le conferă soților dreptul de a avea un copil, ci numai dreptul de a
  avea acele acte naturale care per se sunt orânduite spre procreație[57]. Un drept
  adevărat și propriu de a avea un copil ar fi contrar demnității și naturii sale.
  Copilul nu este ceva datorat și nu poate fi considerat ca obiect de proprietate:
  este, mai ales, un dar, „cel mai mare”[58] și gratuit dar al căsătoriei, și este o
  mărturie vie a dăruirii reciproce a părinților săi. Din această cauză copilul are
  dreptul – așa cum s-a amintit – de a fi rodul actului specific al iubirii conjugale a
  părinților săi și de a fi respectat ca persoană încă din momentul conceperii sale.
  Sterilitatea, oricare i-ar fi cauza și prognoza, este desigur o încercare dură.
  Comunitatea credincioșilor este chemată să lumineze și să susțină suferința celor
  ce nu pot să-și împlinească dorința legitimă la maternitate și paternitate. Soții
  care se află în aceste situații dureroase sunt chemați să descopere în ele ocazia
  pentru o participare aparte la crucea Domnului, izvor de fecunditate spirituală.
  Cuplurile sterile nu trebuie să uite că „și atunci când procreația nu este posibilă,
  viața conjugală nu-și pierde valoarea. De fapt, sterilitatea fizică poate fi o ocazie
  pentru soți de a contribui cu alte servicii importante la viața persoanelor umane,
  ca, de exemplu, adopția, diferitele forme de opere educative, ajutarea altor
  familii, a copiilor săraci sau cu handicap”[59].
  Mulți cercetători sunt angajați în lupta împotriva sterilității. Apărând demnitatea
  procreației umane, unii au ajuns la rezultate care, în trecut, păreau de neatins.
  Oamenii de știință sunt, așadar, încurajați să continue cercetările lor, pentru a
  preveni cauzele sterilității și pentru a le aduce remedii, astfel încât soții sterili să
  ajungă să reușească să procreeze respectând demnitatea lor personală și a celui
  care se va naște.
  III. Morala și legea civilă
  Valori și obligații morale pe care legislația civilă trebuie să le respecte și să le
  promulge în acest domeniu
  Dreptul inviolabil la viață al oricărui individ uman nevinovat, drepturile familiei și
  ale instituției matrimoniale constituie valori morale fundamentale, pentru că
  privesc condiția naturală și vocația integrală a persoanei umane; în același timp,
  sunt elemente constitutive ale societății civile și ale orânduirii sale. Din acest
  motiv noile posibilități tehnologice deschise în domeniul biomedicinei cer
  intervenția autorităților politice și a legislatorului, pentru că recurgerea
  necontrolată la aceste tehnici ar putea duce la consecințe imprevizibile și
  periculoase pentru societatea civilă. Apelul la conștiința fiecăruia și la
  autoimpunerea unor norme din partea cercetătorilor nu poate fi suficient pentru
  respectarea drepturilor personale și a ordinii publice. Dacă legislatorul care
  răspunde de binele comun ar omite să vegheze, ar putea fi expropriat de
  prerogativele sale de către cercetători, care și-ar aroga conducerea omenirii în
  numele noilor descoperiri biologice și a presupuselor procese de „ameliorare a
  condițiilor de viață” ce provin din acestea. „Eugenia” și discriminările dintre
  ființele umane ar putea fi legitimate: aceasta ar constitui o violență și o ofensă
  gravă aduse egalității, demnității și drepturilor fundamentale ale persoanei
  umane. Intervenția autorității publice trebuie să se inspire din principiile raționale
  care reglementează raporturile dintre legea civilă și legea morală. Datoria legii
  civile este să asigure binele comun al persoanelor prin recunoașterea și apărarea
  drepturilor fundamentale, promovarea păcii și a moralității publice[60]. În nici un
  ambient al vieții nu poate legea civilă să se substituie conștiinței, nici nu poate
  emite norme în ceea ce iese din competența sa; ea trebuie uneori să tolereze în
  vederea ordinii publice ceea ce nu poate interzice fără a provoca prin aceasta o
  daună mai gravă. Cu toate acestea, drepturile inalienabile ale persoanei trebuie
  să fie recunoscute și respectate de către societatea civilă și de autoritatea
  publică. Aceste drepturi nu depind nici de oamenii luați în parte, nici de părinți și
  nici nu reprezintă o concesie a societății și a statului: ele aparțin naturii umane și
  sunt inerente persoanei în virtutea actului creator din care însăși persoana își
  trage originea. Printre aceste drepturi fundamentale trebuie să amintim în
  această privință:
  a) dreptul la viață și la integritate corporală de care se bucură fiecare ființă
  umană din momentul conceperii până la moarte; b) drepturile familiei și
  căsătoriei ca instituție și, în acest domeniu, dreptul copilului de a fi conceput,
  adus pe lume și educat de părinții săi.
  Asupra acestor două argumente trebuie să oferim aici câteva explicații. În diferite
  state, unele legi au autorizat uciderea directă a celor nevinovați: în momentul în
  care o lege pozitivă lipsește o categorie de ființe umane de protecția pe care
  legislația civilă trebuie să le-o acorde, statul neagă egalitatea tuturor în fața legii.
  Atunci când statul nu pune puterea sa în serviciul drepturilor fiecărui cetățean, și
  în special ale celui care este slab, sunt amenințate înseși fundamentele statului
  de drept. În consecință, autoritatea publică nu poate să aprobe ca ființele umane
  să fie chemate la existență prin acele proceduri care le expun la riscuri foarte
  grave, așa cum s-a prezentat mai sus. Și dacă legea civilă și autoritățile publice
  ar aproba tehnicile de transmitere artificială a vieții și experimentele legate de
  acestea, ar face mai largă breșa deschisă legislației avortului. Ca o consecință a
  respectului și protecției care trebuie asigurate copilului care trebuie să se nască,
  încă din momentul conceperii sale, legea trebuie să prevadă sancțiuni penale
  potrivite pentru orice violare deliberată a drepturilor sale. Legea nu poate să
  tolereze – dimpotrivă trebuie să interzică în mod expres – ca ființele umane, fie
  chiar în stadiul embrionar, să fie tratate ca obiect de experiment, să fie mutilate
  sau distruse, sub pretextul că ar fi superflue sau incapabile de a se dezvolta în
  mod normal.
  Datoria autorității publice este de a garanta instituției familiei, pe care se
  fundamentează societatea, protecția juridică la care ea are dreptul. Prin faptul că
  este în slujba persoanei, autoritatea publică trebuie să fie și în serviciul familiei.
  Legea civilă nu poate să acorde garanția sa acelor tehnici de procreație artificială
  care sustrag în beneficiul a terțe persoane (medici, biologi, puteri economice sau
  guvernamentale) ceea ce constituie un drept inerent relației dintre soți și de
  aceea nu poate legaliza donarea de gameți între persoane care nu sunt unite în
  mod legitim în căsătorie. În plus, legislația trebuie să interzică, în virtutea
  sprijinului pe care-l datorează familiei, băncile de embrioni, inseminările post
  mortem și „maternitatea substitutivă”. Între datoriile autorității publice este și
  aceea de a acționa în așa fel ca legea civilă să se conformeze normelor
  fundamentale ale legii morale în ceea ce privește drepturile omului, ale vieții
  umane și ale instituției familiei. Oamenii politici trebuie să se angajeze, prin
  intervenția lor asupra opiniei publice, să obțină în aceste puncte esențiale
  consensul cel mai mare posibil în societate și să-l întărească acolo unde acesta ar
  risca să fie slăbit sau să dispară.
  În multe țări legalizarea avortului și toleranța juridică a cuplurilor necăsătorite
  fac mai dificilă obținerea respectării drepturilor fundamentale afirmate în această
  instrucțiune. Dorim ca statele să nu-și asume responsabilitatea de a face și mai
  grave aceste situații de nedreptate, periculoase pentru binele social. Dimpotrivă,
  este de dorit ca națiunile și statele să devină conștiente de toate implicațiile
  culturale, ideologice și politice în legătură cu tehnicile de procreație artificială și
  să știe să găsească înțelepciunea și curajul necesare pentru a promulga legi mai
  drepte și care respectă viața umană și instituția familială. Legislația civilă din
  numeroase state, după opinia multora, conferă o legitimare care nu ar trebui să
  fie dată unor anumite metode tehnice; ea se arată incapabilă de a garanta acea
  moralitate, conformă cu exigențele naturale ale persoanei umane și cu „legile
  nescrise” imprimate de Creator în inima omului. Toți oamenii de bunăvoință
  trebuie să se angajeze, în special în domeniul profesiei lor și în exercitarea
  drepturilor lor civile, ca să fie reformate legile civile inacceptabile din punct de
  vedere moral și corectate practicile ilicite. De aceea, împotriva acestor legi
  trebuie propusă și recunoscută „obiecția de conștiință”. Și mai mult încă, începe
  să se impună cu acuitate, mai ales printre specialiștii în științe biomedicale,
  instanța conștiinței morale că este posibil ca printr-o „rezistență pasivă” – cum se
  spune – să fie oprită aprobarea juridică a acestor tehnici contrare vieții și
  demnității omului.
  Concluzie
  Răspândirea tehnologiilor de intervenție asupra proceselor procreației umane
  ridică probleme morale foarte grave în ceea ce privește respectul datorat ființei
  umane încă de la zămislirea sa și demnității persoanei, sexualității sale și
  transmiterii vieții. Cu acest document, Congregația pentru Doctrina Credinței,
  împlinind misiunea sa de a promova și a tutela învățătura Bisericii într-o materie
  așa de importantă, adresează o nouă invitație plină de grijă tuturor celor care, în
  virtutea rolului și angajării lor pot exercita o influență pozitivă pentru ca, în
  familie și în societate, să fie acordat respectul datorat vieții și iubirii:
  responsabililor de formarea conștiințelor și opiniei publice, oamenilor de știință și
  celor care profesează medicina, juriștilor și oamenilor politici. Ea dorește ca toți
  să înțeleagă incompatibilitatea care există între recunoașterea demnității
  persoanei umane și disprețul față de viață și iubire, între credința în Dumnezeul
  cel viu și pretenția de a decide în mod arbitrar asupra originii și destinului ființei
  umane.
  În mod special Congregația pentru Doctrina Credinței adresează o invitație
  încrezătoare și o încurajare teologilor și, în mod deosebit, moraliștilor pentru ca
  să aprofundeze și să facă tot mai accesibile credincioșilor conținutul învățăturii
  magisteriului Bisericii, în lumina unei antropologii sănătoase în materie de
  sexualitate și căsătorie în contextul unei necesare relații interdisciplinare. Astfel
  se pot înțelege tot mai bine motivațiile și validitatea acestei învățături; apărând
  omul împotriva exceselor puterii sale, Biserica lui Dumnezeu îi amintește
  motivațiile adevăratei sale noblețe; numai în acest mod se poate asigura omenirii
  de mâine posibilitatea de a trăi și de a iubi cu acea demnitate și libertate care
  provin din respectul față de adevăr. Indicațiile precise oferite în instrucțiunea
  prezentă nu intenționează deci să oprească efortul de a reflecta, ci mai curând
  să-i dea un nou impuls, în fidelitate necesară față de doctrina Bisericii.
  În lumina adevărului despre darul vieții umane și a principiilor morale care
  urmează de aici, fiecare este invitat să acționeze, în domeniul propriei
  responsabilități, asemenea bunului samaritean și să-l recunoască și pe cel mai
  mic dintre fiii oamenilor ca aproapele său (cf. Lc 10,29-37). Cuvântul lui Cristos
  găsește aici o rezonanță nouă și aparte: „Ceea ce ați făcut unuia dintre frații mei
  cei mai mici, mie mi-ați făcut” (Mt 25,40).
  Suveranul pontif Ioan Paul al II-lea, în cadrul audienței acordate subsemnatului
  prefect după reuniunea plenară a acestei congregații, a aprobat prezenta
  instrucțiune și a dispus publicarea ei.
  Roma, sediul Congregației pentru Doctrina Credinței, 22 februarie 1987, în
  sărbătoarea Catedrei Sfântului Apostol Petru.
  Card. Joseph Ratzinger, prefect
  Alberto Bovone, arhiepiscop titular de Cezareea Numidiei, secretar
  Note
  [1] IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al LXXXI-lea
  Congres al Societății Italiene de Medicină Internă și la al LXXXII-lea Congres al
  Societății Italiene de Chirurgie Generală, 27 octombrie 1980, AAS, 72, 1980,
  1126.
  [2] PAUL AL VI-LEA, Discurs în Adunarea Generală a Națiunilor Unite, 4
  octombrie 1965, AAS, 57, 1965, 878; Enciclica Populorum progressio, 13, AAS,
  59, 1967, 263.
  [3] PAUL AL VI-LEA, Omilie la Liturghia de încheiere a anului sfânt, 25 decembrie
  1975, AAS, 68, 1976, 145; IOAN PAUL AL II-LEA, Enciclica Dives in
  misericordia, 30, AAS, 72, 1980, 1224.
  [4] IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la Cea de-a XXXV-a
  Adunare Generală a Asociației Mondiale a Medicilor, 29 octombrie 1983, AAS, 76,
  1984, 390.
  [5] Cf. Declarația Dignitatis humanae, 2.
  [6] Constituția pastorală Gaudium et spes, 22; IOAN PAUL AL II-LEA,
  Enciclica Redemptor hominis, 8, AAS,71, 1979, 270-272.
  [7] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 35.
  [8] Constituția pastorală Gaudium et spes, 15. Cf. și PAUL AL VI-LEA,
  Enciclica Populorum progressio, 20, AAS, 59, 1967, 267; IOAN PAUL AL II-LEA,
  Enciclica Redemptor hominis, 15, AAS, 71, 1979, 286-289; Exortația
  apostolică Familiaris consortio, 8, AAS, 74, 1982, 89.
  [9] IOAN PAUL AL II-LEA, Exortația apostolică Familiaris consortio, 11, AAS, 74,
  1982, 92.
  [10] Cf. PAUL AL VI-LEA, Enciclica Humanae vitae, 10, AAS, 60, 1968, 487-488.
  [11] IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la Cea de-a XXXV-a
  Adunare Generală a Asociației Mondiale a Medicilor, 29 octombrie 1983, AAS, 76,
  1984, 393.
  [12] Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Exortația apostolică Familiaris consortio, 11, AAS,
  74, 1982, 91-92; cf. și Constituția pastorală
  Gaudium et spes, 50.
  [13] CONGREGAȚIA PENTRU DOCTRINA CREDINȚEI, Declarația despre avortul
  procurat, 9, AAS, 66, 1974, 736-737.
  [14] IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la Cea de-a XXXV-a
  Adunare Generală a Asociației Mondiale a Medicilor, 29 octombrie 1983, AAS, 76,
  1984, 390.
  [15] IOAN AL XXIII-LEA, Enciclica Mater et magistra, III, AAS, 53, 1961, 447.
  [16] Constituția pastorală Gaudium et spes, 24.
  [17] Cf. PIUS AL XII-LEA, Enciclica Humani generis, AAS, 42, 1950; PAUL AL VI-
  LEA, Professio fidei, AAS,60, 1968, 436.
  [18] IOAN AL XXIII-LEA, Enciclica Mater et magistra, III, AAS, 53, 1961, 447; cf.
  IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat preoților participanți la un seminar de
  studiu despre “Procreația responsabilă”, 17 septembrie 1983, Învățăturile lui
  Ioan Paul al II-lea, VI, 2, 1983,
  562; “La originea fiecărei persoane umane există un act creator al lui Dumnezeu:
  nici un om nu vine la existență din întâmplare; este totdeauna punctul terminus
  al iubirii creatoare a lui Dumnezeu”.
  [19] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 24.
  [20] Cf. PIUS AL XII-LEA, Discurs către Uniunea Medico-Biologică “Sfântul Luca”,
  12 noiembrie 1944, Discursuri și mesaje radio, VI, 1944-1945, 191-192.
  [21] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 50.
  [22] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 51: “Atunci când este vorba de a
  pune de acord iubirea conjugală cu transmiterea responsabilă a vieții,
  moralitatea comportamentului nu depinde, așadar, numai de sinceritatea
  intenției și de aprecierea motivelor, ci ea trebuie să fie determinată după criterii
  obiective care decurg din natura persoanei umane și a actelor ei, criterii care
  sunt destinate să mențină într-un context de adevărată iubire semnificația
  întreagă a dăruirii reciproce și a procreației umane”.
  [23] Constituția pastorală Gaudium et spes, 51.
  [24] SFÂNTUL SCAUN, Carta drepturilor familiei, art. 4, L’Osservatore romano,
  25 noiembrie 1983.
  [25] CONGREGAȚIA PENTRU DOCTRINA CREDINȚEI, Declarația despre avortul
  procurat, 12-13, AAS, 66, 1974, 738.
  [26] Cf. PAUL AL VI-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al XXIII-lea
  Congres Național al Jurnaliștilor Catolici Italieni, 9 decembrie 1972, AAS, 64,
  1972, 777.
  [27] Obligația de a evita riscurile disproporționate implică un respect autentic
  față de ființele umane și corectitudinea intențiilor terapeutice. Ea cere ca medicul
  “să facă înainte de toate o evaluare atentă a eventualelor consecințe negative pe
  care utilizarea necesară a unei anumite tehnici de cercetare poate să o aibă
  asupra celui zămislit și să evite recurgerea la procedeele de diagnosticare despre
  ale căror finalități oneste și caracter cu totul inofensiv nu are suficiente garanții.
  Și dacă, așa cum se întâmplă adesea în alegerile umane, trebuie înfruntat un
  coeficient de risc, el se va preocupa să verifice ca acesta să fie compensat de o
  adevărată urgență a diagnozei și de importanța rezultatelor la care ajunge cu
  ajutorul ei în favoarea creaturii zămislite” (IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat
  participanților la Întâlnirea “Mișcarea pentru viață”, 3 decembrie
  1982, Învățăturile lui Ioan Paul al II-lea, V, 3, 1982, 1512). Această precizare
  despre “riscul disproporționat” trebuie luată în considerație și în textele succesive
  ale acestei instrucțiuni, de fiecare dată când apare acest termen.
  [28] IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la Cea de-a XXXV
  Adunare Generală a Asociației Mondiale a Medicilor, 29 octombrie 1983, AAS, 76,
  1984, 392.
  [29] Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la o întâlnire a
  Academiei Pontificale de Științe, 23 octombrie 1982, AAS, 75, 1983, 37: “Eu
  condamn în modul cel mai deschis și explicit manipulările experimentale făcute
  pe embrionul uman, pentru că ființa umană, din momentul zămislirii sale până la
  moarte, nu poate fi exploatată pentru nici un motiv”.
  [30] SFÂNTUL SCAUN, Carta drepturilor familiei, art. 4b, L’Osservatore romano,
  25 noiembrie 1983.
  [31] Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la
  Întâlnirea “Mișcare pentru viață”, 3 decembrie 1982, Învățăturile lui Ioan Paul al
  II-lea, V, 3, 1982, 1511: “Este inacceptabilă orice formă de experiment pe fetus,
  care poate să dăuneze integrității sau să-i înrăutățească condițiile, în afară de
  cazul că este vorba despre o încercare extremă de a-l salva de la moarte”.
  CONGREGAȚIA PENTRU DOCTRINA CREDINȚEI, Declarația despre eutanasie,
  4, AAS, 72, 1980, 550: “În lipsa altor remedii, este licit a se recurge, cu
  consimțământul bolnavului, la mijloacele puse la dispoziție de medicina cea mai
  avansată, chiar dacă sunt încă în stadiu experimental și nu sunt lipsite de risc”.
  [32] Nimeni nu-și poate revendica, înainte de a exista, un drept subiectiv de a
  începe existența; cu toate acestea, este legitim a afirma dreptul copilului de a
  avea o origine pe deplin umană prin zămislirea conform naturii personale a ființei
  umane. Viața este un dar care trebuie să fie acordat în mod demn atât
  subiectului care-l primește, cât și subiecților care o transmit. Această precizare
  trebuie luată în considerație și atunci când se va explica procreația artificială
  umană.
  [33] Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la Cea de a XXXV-a
  Adunare Generală a Asociației Mondiale a Medicilor, 29 octombrie 1983, AAS, 76,
  1984, 391.
  [34] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 50.
  [35] Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Exortația apostolică Familiaris consortio, 14, AAS,
  74, 1982, 96.
  [36] Cf. PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al IV-lea
  Congres Internațional al Medicilor Catolici, 29 septembrie 1949, AAS, 41, 1949,
 8. După planul Creatorului, “omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va
  uni cu soția sa și amândoi vor fi un singur trup” (Gen 2,24). Unitatea căsătoriei,
  legată de ordinea creației, este un adevăr accesibil rațiunii naturale. Tradiția și
  magisteriul Bisericii se referă adesea la cartea Genezei fie în mod direct, fie prin
  intermediul textelor Noului Testament ce fac referire la aceasta: Mt 19,4-
  6; Mc 10,5-8; Ef 5,31. Cf. ATENAGORA, Legatio pro christianis, 33, PG, 6,965-
  967; IOAN CRISOSTOMUL, In Matthaeum homiliae, LXII,191, PG, 58,597; LEON
  CEL MARE, Scrisoarea Ad rusticum, 4, PL 54,1204; INOCENȚIU AL III-LEA,
  Scrisoarea Gaudemus in Domino, DS, 778; CONCILIUL AL II-LEA DIN LYON,
  Sesiunea a IV-a, DS, 860; CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea a XXIV-a, DS, 1798,
  1802; LEON AL XIII-LEA, Enciclica Arcanum divinae sapientiae, AAS, 12, 1879-
  80, 388-391; PIUS AL XI-LEA, Enciclica Casti connubii, AAS, 22, 1930, 546-547;
  CONCILIUL VATICAN II, Constituția pastorală Gaudium et spes, 48; IOAN PAUL
  AL II-LEA, Exortația apostolică Familiaris consortio, 19, AAS, 74, 1982, 101-
  102; CDC, can. 1056.
  [37] Cf. PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al IV-lea
  Congres Internațional al Medicilor Catolici, 29 septembrie 1949, AAS, 41, 1949,
  560; Discurs adresat participanților la Congresul Uniunii Catolice Italiene de
  Obstetrică, 29 octombrie 1951, AAS, 43, 1951, 850; CDC, can. 1134.
  [38] PAUL AL VI-LEA, Enciclica Humanae vitae, 12, AAS, 60, 1968, 488-489.
  [39] PAUL AL VI-LEA, Enciclica Humanae vitae, 12, AAS, 60, 1968, 489.
  [40] PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al II-lea Congres
  Mondial de la Napoli despre fecunditatea și sterilitatea umană, 19 mai
  1956, AAS, 48, 1956, 470.
  [41] CDC, can. 1061. Conform acestui canon, actul conjugal este acela prin care
  căsătoria este consumată dacă cei doi soți “l-au săvârșit între ei în mod uman”.
  [42] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 14.
  [43] Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Audiența generală, 16 ianuarie 1980, Învățăturile
  lui Ioan Paul al II-lea, III, 1, 1980, 148-152.
  [44] IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanților la Cea de-a 35-a
  Adunare Generală a Asociației Mondiale a Medicilor, 29 octombrie 1983, AAS, 76,
  1984, 393.
  [45] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 51.
  [46] Cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 50.
  [47] Cf. PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al IV-lea
  Congres Internațional al Medicilor Catolici, 29 septembrie 1949, AAS, 41, 1949,
  560: “Ar fi greșit să se considere că posibilitatea de a recurge la acest mijloc
  (fecundarea artificială) poate face validă căsătoria între persoane incapabile să o
  încheie din cauza impedimentului impotenței”.
  [48] O problemă analoagă a fost tratată de PAUL AL VI-LEA, Humanae vitae,
  14, AAS, 60, 1968, 490-491.
  [49] Cf. Partea I, 1.
  [50] IOAN PAUL AL II-LEA, Exortația apostolică Familiaris consortio, 14, AAS, 74,
  1982, 96.
  [51] Cf. Răspunsul Sfântului Oficiu, 17 martie 1897, DS, 3323; PIUS AL XII-
  LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al IV-lea Congres
  Internațional al Medicilor Catolici, 29 septembrie 1949, AAS, 41, 1949,
  560; Discurs adresat participanților la Congresul Uniunii Catolice Italiene de
  Obstetrică, 29 octombrie 1951, AAS, 43, 1951, 850; Discurs adresat
  participanților la Cel de-al II-lea Congres Mondial de la Napoli despre
  fertilitatea și sterilitatea umană, 19 mai 1956, AAS, 48, 1956, 471-473; Discurs
  adresat participanților la Cel de-al VII-lea Congres Internațional al Societății
  Internaționale de Hematologie, 12 septembrie 1958, AAS, 50, 1958, 733; IOAN
  PAUL AL II-LEA, Enciclica Mater et magistra, III, AAS, 53, 1961, 477.
  [52] PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Congresul Uniunii
  Catolice Italiene de Obstetrică, 29 octombrie 1951, AAS, 43, 1951, 850.
  [53] PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al IV-lea Congres
  Internațional al Medicilor Catolici, 29 septembrie 1949, AAS, 41, 1949, 560.
  [54] CONGREGAȚIA PENTRU DOCTRINA CREDINȚEI, Declarația cu privire la
  câteva probleme de etică sexuală, 9, AAS, 68, 1976, 86, care citează din
  constituția pastorală Gaudium et spes, 51; cf. Decretul Sfântului Oficiu, 2 august
  1929, AAS, 21, 1929, 490; PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel
  de-al XXVI-lea Congres al Societății Italiene de Urologie, 8 octombrie 1953, AAS,
  45, 1953, 678.
  [55] Cf. IOAN AL XXIII-LEA, Enciclica Mater et magistra, III, AAS, 53, 1961, 447.
  [56] Cf. PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al IV-lea
  Congres Internațional al Medicilor Catolici, 29 septembrie 1949, AAS, 41, 1949,
  560.
  [57] Cf. PIUS AL XII-LEA, Discurs adresat participanților la Cel de-al II-lea
  Congres Mondial de la Napoli despre fertilitatea și sterilitatea umană, 19 mai
  1956, AAS, 48, 1956, 471-473.
  [58] Constituția pastorală Gaudium et spes, 50.
  [59] IOAN PAUL AL II-LEA, Exortația apostolică Familiaris consortio, 14, AAS, 74,
  1982, 97.
  [60] Cf. Declarația Dignitatis humanae, 7.

Adventul este timpul prezenței și al așteptării eternului (Benedict al XVI-lea)

Mulţumire ţie,femeie (Ioan Paul al II-lea)