Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri (Özet)

Foto di congerdesign da Pixabay

ÖNSÖZ

Türkiye’de bulunan Hıristiyanlara hıristiyan öğretisinin bir özetini sunmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu öğreti II. Vatikan Konsiline göre oluşturuldu. Bu küçük kitap hıristiyan iman, ümit ve sevginin, yani “Büyük İman Duası”, “Göklerdeki Pederimiz” ve “Selam sana Meryem” duasının, Tanrı ve Kilise emirlerinin ve Kutsal gizemlerinin sade bir dille açıklanmasıdır. Öğretim yönünden tam olan bu kitap, bize kısaca nasıl inanmamız, ümit etmemiz, sevmemiz gerektiğini ve kurtuluşa götüren yolu nasıl izlememiz gerektiğini öğretiyor. Ayrıca Tanrı’nın yolunda bize yardım etmek için başlıca erdemleri ve kötü alışkanlıkları tanıtıyor. Bu kitap yalın ve pratik bir kitaptır. Çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde, sorucevap halinde hazırlanmıştı. Kutsal Yazılardan aktarılan parçalar, din dersi veren kişilere Tanrı’nın Sözü’nden ve özellikle İncil’den yararlanarak dersleri açıklama metodunu gösteriyor.

Soru-cevap yöntemi okuyuculara büyük yarar sağlıyor. Her soru açık bir şekilde soruluyor; yanıtlar ise kısa, yalın ve tamdır. Sokrat yöntemi denilen bu yöntemin uzun konuşmalardan daha etkili olduğu saptanmıştır. Daha geniş öğretileri ve açıklamaları isteyenler için Hıristiyan İnancı adlı kitap tavsiye edilir.

P. Luigi Iannitto

İMAN

1. Seni kim yarattı?

Beni yaratan Tanrı’dır.

2. Tanrı seni niçin yarattı?

Tanrı beni onu tanımam, sevmem, bu dünyada ona hizmet etmem ve ebediyen onunla mutlu olmam için yarattı.

3. Tanrı seni hangi suret ve hangi benzeyişte yarattı?

Tanrı beni kendi suretinde ve benzeyişinde yarattı.

4. Tanrı ile bu benzerliğin bedeninde mi, yoksa ruhunda mıdır?

Tanrı ile olan benzerliğim özellikle ruhumdadır.

5. Ruhun nasıl Tanrıya benzer?

Ruhum Tanrı’ya benzer, çünkü o öz ruhtur ve ölümsüzdür.

6. Ruhun ölümsüzlüğü ne anlama gelir?

Ruhun ölümsüz olması, hiç bir zaman ölmeyeceği anlamına gelir.

7. Ruhuna mı yoksa bedenine mi daha çok özen göstermelisin?

Özellikle ruhuma özen göstermeliyim. Çünkü Mesih İsa şöyle diyor: “Bir adam ruhunu kaybedip de bütün dünyayı kazanırsa neye yarar? (Mt. 16, 26).

8. Ruhunu kurtarmak için ne yapmalısın?

Ruhumu kurtarmak için inanç, ümit ve sevgiyle Tanrı’yı yüceltmeli yani ona inanmalı, ona güvenmeli ve bütün kalbimle onu sevmeliyim.

9. İman nedir?

İman, Tanrı’nın bize bildirdiği şeylere şüphesiz bir şekilde inanmamızı sağlayan doğaüstü bir armağandır.

10. Niçin Tanrı’nın bize bildirdiği şeylere inanmalıyız? 

Tanrı’nın bize bildirdiği şeylere inanmalıyız, çünkü Tanrı tamamen gerçektir. O yanılmaz ve yanıltmaz.

11. Tanrı’nın bize bildirdiği şeyleri nasıl tanıyabiliriz? 

Tanrı’nın bize bildirdiği şeyleri Kilise’nin şahitliği, öğretimi ve yetkisiyle tanıyabiliriz.

12. Kiliseye tanrİsal öğretme yetkisini kim vermiştir?

Kilise’ye tanrİsal öğretme yetkisini Mesih İsa “Gidin ve bütün milletlere öğretin” diyerek vermiştir (Markos 28,19).

Büyük İman Duası

13. Tanrı’nın bize bildirdiği başlıca şeyler nerede bulunur?

Tanrı’nın bize bildirdiği başlıca şeyler “Büyük İman Duası”nda (Havarilerin Simgesi) bulunur.

14. “Büyük İman Duası”nı söyleyin.

Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye kadir Peder, tek Allah’a ve onun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal-Ruh’un kudretiyle beden aldı ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Pilatus zamanında ıstırap çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler ülkesine(araf) indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye kadir Peder Allah’in sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal-Ruh’a, kutsal, katolik Kilise’ye, Azizlerin birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve ebedi hayata inanıyorum. Amin.

15.“Büyük İman Duası” nasıl bölümlere ayrılabilir?

“Büyük İman Duası” on iki bölüme ayrılabilir.

Birinci Bölüm

16. “Büyük İman Duası”nın ilk bölümü nedir?

“Büyük İman Dua’sımn ilk bölümü şudur: “Göğün ve yerin Yaradanıher şeye kadir Peder, Yüce Allah’tır”.

17. Tanrı kimdir?

Tanrı, her şeyden üstün ve kendiliğinden var olan mükemmellikte sınırsız bir öz ruhtur.

18. Niçin Tanrı’ya her şeye kadir denir?

Tanrı’ya her şeye kadir denir, çünkü o her şeyi yapma kudretine sahiptir: “Tanrı için her şey mümkündür” (Matta 19, 26).

19. Niçin Tanrı göğün ve yerin Yaradanı diye adlandırılır?

Tanrı’ya göğün ve yerin yaratıcısı denir, çünkü gökyüzü ve herşey onun sözüyle yoktan varoldu.

20.Tanrı’nın başlangıcı var mıdır?

Tanrı’nın başlangıcı yoktur. O daima vardı ve daima var olacaktır.

21. Tanrı nerededir?

Tanrı her yerdedir.

22. Tanrı her şeyi bilir ve görür mü?

Tanrı her şeyi bilir ve görür. Ondan gizli hiç bir şey olamaz.

23. Tanrı’nın bir vücudu var mıdır?

Tanrı’nın bir vücudu yoktur. O öz ruhtur.

24. Yalnızca bir tek Tanrı mı vardır? 

Yalnız bir tek Tanrı vardır.

25. Tanrı’da üç şahıs var mıdır?

Tanrı’da üç şahıs bulunur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

26. Bu üç şahıs, üç Tanrı mıdır?

Bu üç şahıs üç Tanrı değildir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bir tek ve aynı Tanrı’dır.

27. Bir tek Tanrı’da üç şahsın bulunması nasıl adlandırılır?

Tek Tanrı’da üç şahsın varlığı Kutsal Üçlük sırrı olarak adlandırılır.

28. Sır ne anlama gelir?

Sır, aklın üzerinde olan, ama Tanrı tarafından açıklanan bir gerçektir.

29. Senin ruhunda da Kutsal Üçlük’e benzer bir şeyler var mı?

Tek Tanrı’da üç şahsın bulunduğu gibi benim ruhumda da üç yetenek bulunur.

30. Ruhunun bu üç yeteneği nelerdir?

Ruhumun bu üç yeteneği hafızam, zekam ve irademdir.

İkinci Bölüm

31. “Büyük İman Duası”nın ikinci maddesi nedir?

“Büyük İman Duası”nın ikinci maddesi şudur: “Allah’ın biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum:”

32. Mesih İsa kimdir?

Mesih İsa bizim için insan olan Allah’ın Oğlu’dur.

33. Mesih İsa gerçekten Tanrı mıdır?

Mesih İsa gerçekten Tanrı’dır.

34. Mesih İsa niçin gerçek Tanrı’dır?

Mesih İsa gerçek Tanrı’dır, çünkü Peder ile tek ve aynı özdedir.

35. Mesih İsa daima Tanrı mıydı?

Mesih İsa daima Tanrı ‘ydı, çünkü ezelde Peder’den doğmuştur.

36. Mesih İsa Kutsal Uçlük’ün hangi şahsıdır? 

Mesih İsa Kutsal Uçlük’ün ikinci şahsıdır.

37. Mesih İsa gerçek insan mıdır?

Mesih İsa gerçek insandır.

38. Niçin Mesih İsa gerçek insandır?

Mesih İsa gerçek insandır, çünkü insanî tabiata ve bizim gibi bir ruh ve bir bedene sahiptir.

39. Mesih İsa her zaman için mi insan olmuştur?

Mesih İsa her zaman için insan olmamıştır. Yalnızca Bakire Meryem’den vücut bulmuş olduğu sürece insan olmuştur.

40. “Beden aldı” ne demektir?

“Beden aldı”, Oğul’un insan tabiatına sahip olması anlamına gelir: “Kelam vücut buldu” (Yuhanna l, 14).

41. Mesih İsa’da kaç tabiat vardır?

Mesih İsa’da iki tabiat vardır: Tanrı tabiatı ve insan tabiatı.

42. Mesih İsa’da yalnız bir şahıs mı vardır?

Mesih İsa’da yalnız Tanrı’nın Oğlu olan bir şahıs vardır.

43. Tanrı’nın Oğlu niçin insan olmuştur?

Tanrı’nın Oğlu bizi günahtan ve cehennemden kurtarmak ve bize göğün yolunu öğretmek için insan oldu.

44. İsa’nın kutsal adının anlamı nedir?

İsa adı kurtancı anlamına gelir.

45. Mesih adı ne anlama gelir?

Mesih adı kutsal yağla kutsanmış anlamına gelir.

46. Mesih İsa nerededir?

Tanrı olarak Mesih İsa her yerdedir; insan olmuş olan Tanrı olarak ise gökyüzünde ve Efkaristiya Kutsal gize-mindedir.

Üçüncü Bölüm

47. Büyük iman Duası’nın üçüncü maddesi nedir?

Büyük   İman Duası’nın üçüncü maddesi şudur: “Kutsal Ruh’un kudretiyle beden aldı ve Bakire Meryem’den doğdu.”

48. Üçüncü madde ne anlama gelir?

Üçüncü madde Tanrı’nın Oğlu’nun Kutsal Ruh’un kudretiyle Bakire Meryem Ana’nın rahminde ruh ve beden alması anlamına gelir.

49.Mesih İsa’nın bu dünyada gerçek bir babası var mıydı?

Mesih İsa’nm bu dünyada babası yoktu. Aziz Yusuf onun yalnızca koruyucusu ve yasal babasıydı.

50. Kurtarıcımız nerede doğdu? 

Kurtarıcımız Beytlehem’de doğdu.

51. Kurtarıcımızın doğumunu hangi gün kutluyoruz?

Kurtarıcımızın doğumunu Noel günü olan 25 Aralık’ta kutluyoruz.

Dördüncü Bölüm

52. Büyük iman Duası’nın dördüncü maddesi nedir? 

Büyük  İman  Duası’nm  dördüncü  maddesi   şudur: “Pontius Pilatus zamanında ıstırap çekerek çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü.”

53. Mesih İsa’nın başlıca ıstırapları hangileridir?

Mesih İsa’nm başlıca ıstırapları şunlardır: birinci olarak zeytinlik dağında can çekişmesi ve kan damlaları halinde ter dökmesi; ikinci olarak kırbaçlanması ve dikenden taç giydirilmesi; üçüncü olarak haçı taşıması, haça gerilmesi ve iki haydut arasında ölmesi.

54. Kurtarıcımızın başlıca ıstırapları nasıl adlandırılır?

Kurtarıcımızın başlıca ıstırapları “Mesih İsa’nm Istırabı” olarak adlandırılır.

55. Kurtarıcımız niçin ıstırap çekti?

Kurtarıcımız günahlarımızı kaldırmak ve bize ebedi hayatı kazandırmak için ıstırap çekti.

56. Mesih İsa niçin Kurtarıcımız olarak adlandırılır? 

Mesih İsa Kurtarıcımız olarak adlandırılır çünkü kurtuluşumuzu değerli kanıyla sağlamıştır..

57. Kurtarıcımız hangi gün öldü? 

Kurtarıcımız kutsal Guma günü öldü.

58. Kurtarıcımız nerede öldü? 

Kurtarıcımız Golgota tepesinde öldü.

59. Niçin haç işareti yaparız?

Haç işareti öncelikle Kutsal Üçlüğü, ikinci olarak Tanrı’nın Oğlu’nun haç üzerinde bizim için öldüğünü hatırlamak için yaparız.

60. Haç işareti yaparak nasıl Kutsal Üçlüğü anımsıyoruz?

Haç işareti yaparak “Peder, Oğul ve Kutsal Ruh adına” sözleriyle Kutsal Üçlüğü anımsıyoruz.

61. Haç işareti yaparak nasıl haç üzerinde bizim için ölen Mesih İsa’yı anımsıyoruz?

Haç işareti yaparak kendi üzerimize çizdiğimiz haç gibi, Mesih İsa’nm aynı şekilde bir haç üzerinde bizim için öldüğünü anımsıyoruz.

Beşinci Bölüm

62. Büyük iman Duası’mn beşinci maddesi nedir? 

Büyük İman Duası’mn beşinci maddesi şudur: “Ölüler ülkesine indi ve üçüncü gün ölüler arasından dirildi”.

63. “Ölüler ülkesine indi” sözü ne anlama gelir? 

“Ölüler ülkesine indi” sözü, onun kutsal ruhunun ölülerin bulunduğu yerin “ölüler ülkesi” diye adlandırılan bölümüne indiği anlamındadır.

64. Ölüler ülkesi ne anlama gelir?

Ölüler ülkesi Mesih İsa’nın gelişinden önce ölmüş olan iyi ruhların bulundukları yerdir.

65. İyi ruhlar niçin Ölüler ülkesinde bulunuyorlardı? 

İyi ruhlar ölüler ülkesinde bulunuyorlardı, çünkü Mesih İsa onlara yol açmadan önce göklerin hükümranlığına giremiyorlardı.

66. “Üçüncü gün ölülerden dirildi” sözü ne ifade ediyor?

“Üçüncü gün ölülerden dirildi” sözü, Mesih İsa’nın ölümünden ve üç gün süresinde, gömülmesinden sonra, üçüncü gün yeniden yaşamak için kutsal vücudunu dirilttiğini ifade ediyor.

67. Mesih İsa hangi gün ölüler arasından dirildi?

Mesih İsa Paskalya günü ölüler arasından dirildi.

Altıncı Bölüm

68. Büyük İman Duası’mn altıncı maddesi nedir? 

Büyük İman Duası’mn altıncı maddesi şudur: “Göğe çıktı ve her şeye kadir Peder Allah’ın sağmda oturdu”.

69. “Göğe çıktı” sözü ne anlama gelir?

“Göğe çıktı” sözü, Kurtarıcımızın dirilişinden kırk gün sonra, Göğe Yükseliş gününde, bedeni ve ruhuyla göklere yükseldiğini ifade ediyor.

70. “Her şeye kadir Peder Allah’ın sağında oturmaktadır” sözü ne anlama geliyor?

“Her şeye kadir Peder Allah’ın sağında oturmaktadır” sözü Tanrı’nın bir sağı ve solu olduğu anlamında değildir. Çünkü o bir ruhtur. Fakat bu sözle Mesih İsa’nın Tanrı olarak Peder’e ait olduğu ve insan olarak gökyüzünde en üstün yerde bulunduğu anlatılmak isteniyor.

Yedinci Bölüm

71. Büyük iman Duası’nın yedinci maddesi nedir? 

Büyük İman Dua’sımn yedinci maddesi şudur: “Dirileri ve ölüleri yargılamak için yeniden gelecektir”.

72. Mesih İsa ne zaman yeniden gelecektir?

Mesih İsa tüm insanlığı yargılamak için son günde yeniden dünyaya inecektir..

73. Mesih İsa’nın yargılayacağı şeyler nelerdir?

Mesih İsa’nın yargılayacağı şeyler düşüncelerimiz, sözlerimiz, eylemlerimiz ve ihmallerimizdir.

74. Mesih İsa kötülere ne diyecek?

Mesih İsa kötülere şöyle söyleyecek: “Çekilin yanımdan, ey lanetliler; gidin şeytan ile onun melekleri için hazırlanmış olan ateşe”.

75. Mesih İsa doğru ve iyilere ne diyecek?

Mesih İsa doğru ve iyilere şöyle diyecek: “Gelin, ey Pederimin sevdikleri; dünya yaratıldığından beri sizin için hazırlanmış olan ülkeyi miras alın” (Matta. 25,34).

76.Herkes ölüm gününde olduğu gibi kıyamet gününde de yargılanacak mı?

Herkes ölüm gününde olduğu gibi kıyamet gününde de yargılanacak. “İnsanlara bir defa ölmek ve ondan sonra yargılanmak gerek” (İbranilere 9,27).

Sekizinci Bölüm 

77. Büyük iman Duası’nın sekizinci maddesi nedir? 

Büyük İman Duası’nın sekizinci maddesi şudur: “Kutsal Ruh’a inanıyorum.”

78. Kutsal Ruh kimdir?

Kutsal Ruh, Kutsal Üçlük’ün üçüncü şahsıdır.

79. Kutsal Ruh kimden çıkıyor? 

Kutsal Ruh Peder ve Oğul’dan çıkıyor.

80. Kutsal Ruh, Pedere ve Oğul’a ait midir?

Kutsal Ruh, Peder’e ve Oğul’a aittir, çünkü onlar gibi aynı şekilde Rab’dir.

81. Kutsal Ruh ne zaman Havariler üzerine indi?

Kutsal Ruh  Havariler üzerine  Pentekost gününde “ateşten imiş gibi bölünen diller onlara görünüp, onların her biri üzerine kondu” sözlerinde olduğu gibi inmiştir

(Havarilerin işleri 2,3).

82. Kutsal Ruh Havariler üzerine niçin indi?

Kutsal Ruh Havariler’in üzerine onların imanlarını güçlendirmek, onları kutsamak ve onlara Kilise’yi kurma yeteneğini kazandırmak için indi.

Dokuzuncu Bölüm

83. Büyük iman Duası’nın dokuzuncu maddesi nedir?

Büyük iman Duası’nın dokuzuncu maddesi şudur: “Kutsal katolik (evrensel) Kilise’ye ve Azizler’in birliğine inanıyorum.”

84. Katolik Kilisesi nedir?

Katolik Kilisesi, aynı ve tek bir yöneticiye itaat eden inançlıların topluluğundan oluşan toplumdur.

85. Katolik Kilise’sinin yöneticisi kimdir?

Katolik Kilise’sinin yöneticisi Rabbimiz Mesih İsa’dır.

86. Katolik Kilise’sinin yeryüzündeki görülebilen yöneticisi kimdir?

Katolik Kilise’sinin yeryüzündeki görülebilen yöneticisi, Mesih İsa’yı temsil eden, Roma’daki Episkopos Papa’dır.

87. Roma’nın Episkopos’u niçin Kilise’nin başıdır?

Roma’nm Episkopos’u Kilise’nin başıdır, çünkü o, Mesih İsa’nm Kilise’nin başı olarak görevlendirdiği Aziz Petrus’un yerini tutmaktadır.

88. Mesih İsa’nın Aziz Petrus’u Kilise’nin yöneticisi olarak görevlendirdiğini nasıl biliyorsun?

Mesih İsa’nın Aziz Petrus’u Kilise’nin yöneticisi olarak görevlendirdiğini biliyorum, çünkü Mesih İsa ona şöyle söylemişti: “Sen Kaya (Petrus)’sın ve ben Kilisemi bu kaya üzerine kuracağım ve ölüler diyarının kapıları ona dayanamayacaklardır. Sana göklerin ülkesinin anahtarlarını vereceğim” (Matta 16,18-19).

89. Roma’daki Episkopos’un adı nedir?

Roma’daki Episkopos’un adı, baba anlamına gelen “Papa” dır.

90. Papa tüm Hıristiyanların manevi babası mıdır?

Papa tüm Hıristiyanların manevi babasıdır.

91. Papa tüm Hıristiyanların Çobanı hıristiyan öğretiminin sorumlusu mudur?

Papa, tüm Hıristiyanların Çobanı ve hıristiyan öğretiminin sorumlusudu, çünkü Mesih İsa Petrus’a “Koyunlarımı otlat” ve “Senin imanın tükenmesin diye senin için dua ettim ve yine döndüğün zaman kardeşlerine kuvvet ver” diyerek onu bütün sürünün çobanı tayin etti (Yuhanna 21,15-17; Luka 22, 32).

92. Papa yanılmaz mıdır?

Papa yanılmazdır.

93. Papa yanılmazdır dediğimiz zaman ne demek istiyoruz?

Papa’nın yanılmaz olduğunu söylediğimiz zaman, onun hata yapamayacağını söylemek istiyoruz, yani, tüm Hıristiyanların çobanı ve hıristiyan öğretiminin sorumlusu olan Papa, bütün Kilise’nin inanması gereken iman ve ahlak öğretisini yanılmadan tarif ediyor.

94. Mesih İsa’nın Kilise’sinin onu tanıyabilmemiz için bazı nitelikleri var mıdır?

Mesih İsa’nın Kilise’sinin onu tanıyabilmemiz için belli özellikleri vardır. Kilise tek, Aziz, Katolik (evrensel) ve Apostoliktir (havarisel).

95. Kilise nasıl tektir?

Kilise tektir, çünkü bütün üyeleri tek inançta birleşmişlerdir ve hepsinin aynı tek kurbanı ve aynı Kutsal gizemleri vardır ve hepsi tek bir yönetici altındadır.

96. Kilise nasıl kutsaldır?

Kilise kutsaldır, çünkü kutsal bir öğreti verir, azizlik araçlarını sunar ve çok sayıdaki aziz çocukları nedeniyle kutsal olarak nitelendirilir.

97. “Katolik” sözcüğü ne anlama gelir?

“Katolik” sözcüğü evrensel anlamına gelir.

98. Kilise nasıl katolik yani evrenseldir?

Kilise katoliktir yani evrenseldir, çünkü tüm asırlar boyunca var olacaktır, tüm milletlere öğretir ve tek kurtuluş aracıdır.

99. Kilise nasıl havariseldir?

Kilise havariseldir, çünkü Havariler’in gelenekleri ve öğretilerinden kaynaklanıyor ve çünkü onun çobanlarının aralıksız olarak ard arda gelişiyle Havariler’den ruhbaniyet rütbeleri ve görevleri alıyor.

100. Kilise öğretisinde yanılabilir mi?

Kilise iman ve ahlak öğretisinde yanılamaz. O her ikisinde de yanılmaz rehberimizdir.

101.Kilise’nin öğretisinde yanılmayacağını nasıl bilebilirsin?

Kilise’nin öğretisinde yanılamayacağını biliyorum, çünkü Mesih İsa şöyle dedi: “Ölüler diyarının kapıları Kilise’ye karşı dayanamayacaklar. Kutsal Ruh ona her şeyi öğretecek ve işte dünyanın sonuna kadar onunla olacağım” (Matta 16,18; Yuhanna 14,16-26; Matta 28, 20).

102. Azizlerin birliği ne demektir?

Azizlerin birliği, yeryüzünde, cennette ve arafta bulunan Kilise’nin üyelerinin birbirleriyle birleşmiş olmaları ve tek bir vücut oluşturmaları demektir.

103.Yeryüzündeki tüm Kilise’nin üyeleri nasıl birbirleri ile birleşirler?

Yeryüzündeki tüm Kilise’nin üyeleri birbirleri ile aynı iman, tek otoriteye itaat, iyilik işleri ve dua ile birbirlerine yardım ederek birleşirler.

104. Biz gökyüzündeki Azizlerle nasıl birlik oluruz? 

Biz gökyüzündeki Azizlerle Kilise’nin üyeleri olarak onları şereflendirdiğimiz zaman, onlardan bizim için dua etmelerini istediğimiz ve bizim için dua ettikleri zaman birleşmiş oluyoruz.

105. Biz araftaki ruhlarla nasıl birleşmiş oluruz?

Biz arafta bulunan ruhlarla, dualanmız ve iyiliklerimizle onlara yardımcı olmakla birleşmiş olabiliriz. “Onların günahlardan kurtulması amacıyla ölüler için dua etmek kutsal ve hayırlı bir düşüncedir” (il. Makabeler 12,46).

106. Araf nedir?

Araf, günahları nedeniyle ölümlerinden sonra bir süre için acı çeken ruhların bulunduğu yerdir.

107.Hangi ruhlar arafa gider?

Arafa önceden bağışlanarak ebedi cezadan kurtulan, fakat geçici cezaya bağlı kalan ve hafif günahlarla ölmüş olan ruhlar gider.

108. Geçici ceza ne demektir?

Geçici ceza, bu dünyada olsun veya öteki dünyada olsun, bir süre sonunda bitecek olan cezadır.

109. Arafın varlığını nasıl kanıtlayabilirsin? 

Araf denilen bir yerin var olduğunu Kilise’nin değişmez doktrini ve Kutsal Yazı ile kanıtlayabilirim. Tanrı her insana kendi eserine göre verecektir, kötülük işleyenlerin hiç biri göğe giremeyecek, kurtulmuş olanlar ancak “ateş içinden geçer gibi” cennete gireceklerdir” (Matta 16, 27; I. Korintoslulara 3, 15; Vahiy 21, 27).

Onuncu Bölüm 

110.  Büyük iman Duası’nın onuncu maddesi nedir?

Büyük İman Duası’nın onuncu maddesi şudur: “Günahların affına inanıyorum”.

111. Günahların bağışlanması ne anlama gelir?

Günahların bağışlanması, Mesih İsa’nın, Kilise’nin çobanlarına günahları bağışlama yetkisini bıraktığı anlamına gelir.

112. Günahlar hangi vasıtalarla bağışlanır?

Günahların bağışlanmasını sağlayan başlıca vasıtaları vaftiz ve tövbe Kutsal gizemleridir.

113. Günah nedir?

Günah düşüncelerle, sözlerle, eylemlerle ve ihmallerle Tanrı’nm emirlerine karşı giderek ona karşı yapılan bir hakarettir.

114. Kaç tür günah vardır?

İki tür günah vardır: asli günah ve şahsi günah.

115. Asli günah nedir?

Asli günah, tüm insanlığın başlangıcı ve atası olan

Adem’den miras aldığımız leke ve suçluluk durumudur.

116. Adem’in işlediği günah nedir?

Adem’in işlediği günah yasaklanmış olan meyveyi yiyerek itaatsizlik etmiş olmasıdır.

117. Asli günahın lekesinden ve suçluluğundan tüm insanlık etkileniyor mu?

Tanrı olan Oğlu’nun kazandığı sevapların hatırı için, asli günahın lekesine ve sorumluluğuna sahip olmayan Bakire Meryem ana dışmda, bütün insanlık asli günahın lekesini ve sorumluluğunu taşıyor.

118. Aziz Meryem’in bu ayrıcalığına ne ad verilir? 

Aziz Meryem’in bu ayncalığı Meryem Ana’nın Lekesiz Varoluşu (Immaculata Conceptio) olarak adlandınlır.

119. Şahsi günah nedir?

Şahsi günah bizzat işlemiş olduğumuz her günahtır.

120. Şahsi günahlar kaça ayrılır?

Şahsi günahlar ikiye ayrılır: öldürücü ve hafif günah.

121. Öldürücü günah nedir?

Öldürücü günahTanrı’ya karşı yapılan ağır bır hakarettir.

122. Niçin öldürücü günah diye adlandırılır? 

Öldürücü günah diye adlandırılır, çünkü ruhu öldüren ve cehennemi hak ettiren bir günahtır.

123. Öldürücü günah ruhu nasıl öldürür?

Öldürücü günah ruhu öldürür, çünkü ruhu doğaüstü hayatı veren inayetten yoksun bırakır.

124. Öldürücü günaha düşmek büyük bir felaket midir? 

Öldürücü günaha düşmek en büyük felakettir.

125. Öldürücü günahla ölenler nereye giderler? 

Öldürücü günah durumunda ölenler ebediyen cehenneme giderler.

126. Hafif günah nedir?

Hafif günah ruhu öldürmeyen, fakat Tanrı’nın hoşuna gitmeyen ve sık sık öldürücü günaha götürebilen bir kusurdur.

127. Niçin hafif günah diye adlandırılır?

Hafif günah diye adlandırılır, çünkü öldürücü günahtan daha kolay affedilir.

Onbirinci Bölüm 

128. Büyük iman Duası’nın on birinci maddesi nedir? 

Büyük İman Duası’nın on birinci maddesi şudur: “Ölülerin dirilişine inanıyorum”.

129. “Ölülerin dirilişi” ne demektir?

“Ölülerin dirilişi” kıyamet gününde bizim de kendi bedenimizle dirileceğimiz anlamına gelir.

Onikinci Bölüm

130. Büyük İman Duası’nın on ikinci maddesi nedir?

Büyük iman Duası’nın on ikinci maddesi şudur: “Ebedi hayata inanıyorum”.

131. “Ebedi hayat” ne demektir?

“Ebedi Hayat” iyi ve doğru olanların daima göklerin mutluluğunda ve şanında yaşayacakları anlamına gelir.

132. “Göklerin mutluluğu ve Şanı” ne demektir?

“Göklerin mutluluğu ve Şanı” daima Tanrı’yı sevmek ve ondan zevk almak demektir.

133. Kutsal Yazı göklerin mutluluğundan nasıl söz ediyor?

Kutsal Yazı şu sözlerle göklerin mutluluğundan bahsediyor: “Tanrı’nın kendisini sevenlere hazırladığı şeyleri göz görmedi, kulak işitmedi ve insanın yüreğine girmedi” (I. Korintoslulara 2 9).

134. Kötüler de daima yaşayacaklar mı?

Kötüler de daima yaşayacaklar ve cehennem ateşinde cezalandırılacaklar.

Öldürücü günah Tanrı’ya karşı yapılan ağır bir hakarettir.

ÜMİT

135.Yalnızca iman bizi kurtarır mı?

İyi eylemler olmaksızın yalnızca iman bizi kurtarmaz; ümit ve sevgiye de sahip olmamız gerekir.

136.Ümit nedir?

Ümit, Tanrı’nın bize ebedi hayatı vereceğine ve eğer onun bizden istediği şeyleri yaparsak, ebedi hayatı kazandırmak için her şeyi vereceğine inandıran lûtuftur.

137. Niçin Tanrı’dan ümit etmeliyiz?

Tanrı’dan ümit etmeliyiz, çünkü o sonsuz derecede iyi, güçlü ve sözlerine sadık olandır.

138.Biz kendi selametimiz için iyi olan herhangi bir şeyi kendi kendimize yapabilir miyiz?

Biz kendi selametimiz için iyi olan şeyleri kendi kendimize yapamayız. Tanrı’nın lûtfunun yardımına gereksinimimiz var.

139. İnayet nedir?

İnayet, kurtuluşumuz için karşılıksız olarak verilen, Tanrı‘nın doğaüstü bir armağanıdır.

140. Tanrı’nın inayetini nasıl elde edebiliriz?

Tanrı’nın inayetini öncelikle dua ve Kutsal gizemlerle elde edebiliriz.

Dua

141. Dua nedir?

Dua, ruhun ve kalbin Tanrı’ya doğru yükselmesidi.

142. Kalbimiz ve ruhumuz nasıl Tanrı’ya doğru yükselebilir?

Kalbimiz ve ruhumuz Tanrı’yı düşünerek, onu överek ve yücelterek, ona teşekkür ederek, ruhumuz ve bedenimiz için iyi olan şeyleri ondan isteyerek ona doğru yükselir.

143. Dualarında ne Tanrı’yı ne de söylediklerini düşünmeyenler iyi dua etmiş olurlar mı?

Dua ettikleri zaman ne Tanrı’yı ne de söylediklerini düşünmeyenler iyi dua etmiş olmazlar, ama onlar eğer isteyerek düşünmeden dua ederlerse Tanrı’yı gücendirmiş de olurlar.

144. Bütün duaların en iyisi hangisidir?

Bütün duaların en iyisi Rabbimizin duası olan “Göklerdeki Pederimiz” duasıdır.

145. Rabbin duasını kim meydana getirmiştir? 

Rabbin duasım meydana getiren Mesih İsa’nın kendisidir.

146. Rabbin duasını söyleyin.

“Göklerdeki Peder’imiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar”.

147. Rabbin duasında Peder’imiz diye adlandırılan kimdir?

Rabbin duasında Peder’imiz diye adlandırılan Tanrı’dır.

148. Niçin Tanrı Peder’imiz olarak adlandırılır?

Tanrı Peder’imiz olarak adlandırılır, çünkü vaftizle onun çocukları kılınan tüm Hıristiyanların Baba’sıdır..

149. Tanrı aynı şekilde bütün insanlığın Baba’sı mıdır? 

Tanrı aynı şekilde bütün insanlığın Baba’sıdır, çünkü bütün insanları o yarattı, onları seviyor ve hepsini koruyor.

150. Niçin “Peder” değil de “Peder’imiz” diyoruz? 

“Peder” değil “Pederi’miz” diyoruz, çünkü hepimiz kardeş olmamız nedeniyle, yalnızca kendimiz için değil, aynı zamanda tüm diğer insanlar için de dua etmeliyiz.

151. Dua ettiğimiz sırada hangi niyetle “adın yüceltilsin” diyoruz?

“Adın yüceltilsin” dediğimiz zaman, Tanrı’nın bütün yaratıkları tarafından tanınması, sevilmesi ve hizmet edilmesi için dua ediyoruz.

152. “Hükümdarlığın gelsin” dediğimiz zaman ne için dua ediyoruz?

“Hükümdarlığın gelsin” dediğimiz zaman Tanrı’nın gelmesi, bu dünyada inayetiyle herkesin kalbinde hüküm

sürmesi ve bizi ebediyen göklerin krallığına götürmesi için dua ediyoruz.

153. “Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun” dediğimiz zaman ne için dua ediyoruz?

“Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun” dediğimiz zaman, göklerde Aziz’lerin yaptığı gibi, her şeyde onun isteğini yapabilmemiz için bizi lütuflarıyla yetenekli kılması için dua ediyoruz.

154. “Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver” dediğimiz zaman ne için dua ediyoruz?

“Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver” dediğimiz zaman, Tanrı’nm günlük olarak bedenimiz ve ruhumuz için gerekli olan her şeyi bize vermesi için dua ediyoruz.

155. “Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı” dediğimiz zaman ne diliyoruz?

“Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla suçlarımızı” dediğimiz zaman başka insanların bize karşı yaptıkları haksızlıkları, suçları bağışlamamız gerektiğini söylüyor ve aynı zamanda Tanrı’nın bizim günahlarımızı affetmesi için dua ediyoruz.

156. “Bizi günah işlemekten koru” dediğimizde Tanrı’dan ne diliyoruz?

“Bizi günah işlemekten koru” dediğimizde Tanrı’nın bizi günaha düşmekten kurtaran lûtfunu vermesi için dua ediyoruz.

157. “Kötülükten kurtar” dediğimiz zaman Tanrı’dan ne diliyoruz?

“Kötülükten kurtar” dediğimiz zaman Tanrı’ya hem bedenimizi, hem de ruhumuzu her türlü kötülükten kurtarması için dua ediyoruz.

158.Meleklerden ve Azizlerden bizim için dua etmelerini isteyebilir miyiz?

Melekler ve Azizlerden bizim için dua etmelerini isteyebiliriz, çünkü onlar dostlarımız ve kardeşlerimizdir ve onların duaları Tanrı katında büyük kudrete sahiptir.

159. Azizlerin ve Meleklerin yeryüzünde olan olayları bildiklerini nasıl gösterebiliriz?

Azizlerin ve Meleklerin yeryüzünde olan olayları bildiklerini Mesih İsa’nın şu sözünde gösterebiliriz: “Tövbe eden bir günahkar için Tanrı’nın Melekleri arasında sevinç olur” (Luka 15,10).

160.Kilise dualarında Meryem Ana’ya söylenen duaların başlıcası hangisidir?

Kilise dualarında Meryem Ana’ya söylenen duaların başlıcası “Selam Sana Meryem” duasıdır.

161. “Selam sana Meryem” duasını söyleyin.

“Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir; kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin”.

162. “Selam sana Meryem” duasının ilk bölümünü kim yapmıştır?

“Selam sana Meryem” duasının ilk bölümünü Tanrı’dan ilham alan melek Cebrail ve azize Elizabet yapmıştır.

163. “Selam sana Meryem” duasının ikinci bölümünü kim yapmıştır?

“Selam sana Meryem” duasınm ikinci bölümünü yapan Kutsal Ruh’un yol gösterdiği Kilisedir.

164. Niçin sık sık “Selam sana Meryem” duasını söylemeliyiz?

“Selam sana Meryem” duasmı, Tanrı’nın Oğlu’nun vücut bulmasını ruhumuzda değerlendirmek ve Tanrı’nın annesi olan annemizi şereflendirmek için sık sık söylemeliyiz.

165.“Selam sana Meryem” duasını sık sık söylememizin başka bir sebebi de var mıdır?

“Selam sana Meryem” duasını sık sık söylememizin bir başka nedeni de annemizden biz günahkarlar için her zaman, ama özellikle ölüm saatimizde dua etmesini istemektir.

166. Niçin Katolik Kilise’si Bakire Meryem’e büyük saygı gösterir?

Katolik Kilise’si Bakire Meryem’e büyük saygı gösterir, çünkü o Tanrı’nın Lekesiz Anne’sidir.

167. Aziz Meryem nasıl Tanrı’nın Anne’sidir?

Aziz Meryem Tanrı’nın Anne’sidir, çünkü onun Oğlu olan Mesih İsa insan olarak ondan doğmuştur; ama o yalnızca insan değil, aym zamanda Tanrı’dır.

168. Aziz Meryem bizim de annemiz midir?

Aziz Meryem bizim de annemizdir, çünkü Mesih İsa’nın kardeşleri olarak biz de Meryem Ana’nın çocuklarıyız.

168a. Aziz Meryem’in Göğe alınışı ne demektir? 

Aziz Meryem’in Göğe alınışı, hayatının sonunda gökyüzünün kraliçesi olarak hükmetmesi için bedeni ve ruhu ile Tanrı’nın kudretiyle ebedi şana götürülmesi anlamına gelir.

168b. Aziz Meryem’in Göğe alınıp bir iman maddesi midir?

Aziz Meryem’in Göğe alınışı bir iman maddesidir, çünkü o Kilise’nin yanılmaz yetkisiyle belirlemiştir.

SEVGİ

Tanrı’nın Verdiği Emirler

169. Sevgi nedir?

Sevgi, Tanrı’nın doğaüstü bir vergisidir. Bu vergi, Tanrı’yı her şeyden üstün tutmamızı ve onun uğruna komşumuzu kendimizi sevdiğimiz gibi sevmemizi sağlıyor.

170. Tanrı’yı niçin sevmeliyiz?

Tanrı’yı sevmeliyiz, çünkü o kendisi sınırsız iyiliktir ve bizim için sonsuz derecede iyidir.

171. Tanrı’yı sevdiğimizi nasıl gösteriyoruz?

Tanrı’yı sevdiğimizi Mesih İsa’nın emirlerini yerine getirmekle gösteririz, çünkü Mesih İsa: “Beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız” demiştir (Yuhanna 14.15).

172. Kaç emir vardır?

Tanrı’nın on emri vardır.

173. On emri söyleyiniz.

“Ben seni Mısır diyarından ve esirlik evinden çıkaran Tanrı’nım.

1. Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmiyeceksin.

2. Tanrı’nın ismini boş yere ağzına alma.

3. Tanrı’nın kutsal günlerini kutla.

4. Annene ve babana saygı göster.

5. Adam öldürme.

6. Zina yapma.

7. Hırsızlık yapma.

8. Yalan yere şahitlik yapma.

9. Elin karısına göz dikme.

10. Başkalarının malına göz dikme” (Tes. 5,

6-21).

174. On emri kim verdi?

On emri Eski Antlaşma’da Musa’ya veren Tanrı’dır ve Yeni Antlaşma’da da Mesih İsa on emri doğruladı.

175. İlk emir nedir?

İlk emir şudur: “Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin; onlara ibadet etmeyeceksin (Çıkış 20,3-5).

176.  İlk emirle bize ne yapmamız emrediliyor?

İlk emirle bize iman, ümit, sevgi ve din ile tek gerçek ve daima diri olan tek Tanrı’ya tapmamız emrediliyor.

177. İmana karşı günahlar nelerdir?

İmana karşı günahlar: boş inançlar, isteyerek şüphe etmek, inançsızlık, iman duasının bir bölümü reddetmek ve Kilise’nin doktrinini isteyerek öğrenmemek.

178. İmanımızı yitirme tehlikesinden nasıl uzak durabiliriz?

İmanımızı yitirme tehlikesinden manevi görevlerimizi ihmal etmeyerek, kötü kitaplardan ve hıristiyan öğretisi dışındaki eğitimlerden uzak durarak kendimizi koruyabiliriz.

179. Ümite karşı günahlar nelerdir?

Ümite karşı günahlar ümitsizlik ve kibirliliktir.

180. Dine karşı başlıca günahlar nelerdir?

Dine karşı başlıca günahlar; putlara ve yalancı tanrılara tapmak ve yalnızca Tanrı’ya verilmesi gereken şerefi yaratıklara vermektir.

181. İlk emir tasvirler oluşturmayı yasaklıyor mu?

İlk emir tasvirleri oluşturmayı yasaklamıyor, ama putlar oluşturulmayı yasaklıyor yani yaratılan tasvirlere Tanrılar olarak tapılmasını ve şereflendirilmesini yasaklıyor.

182. İlk emir şeytanla ilişkileri ve boş inanç uygulamalarını yasaklıyor mu?

İlk emir ruh çağırma, fal, kadere inanma, kehanet ve bu çeşit şeytanla ilişkileri ve boş inanç uygulamalarını yasaklıyor.

183.İlk emirle kutsal şeylere saygısızlık ve din sömürücülüğü günahları da yasaklanmış mıdır?

İlk emirle kutsal şeylere saygısızlık ve kutsal tutulan şeylerden her türlü kar çıkarılması yasaklanmıştır.

184.Meleklere ve Azizlere tanrısal bir değer vermek ve onlara tapmak yasaklanmış mıdır?

Meleklere ve Azizlere tanrısal bir değer vermek ve onlara tapmak yasaklanmıştır, çünkü yalnız Tanrı’ya tapılmalıdır.

185. Meleklere ve Azizlere ne çeşit saygı ve sevgi gösterebiliriz?

Meleklere ve Azizlere Tanrı’dan daha düşük bir seviyede saygı göstermeli ve şeref vermeliyiz, çünkü onlar Tanrı’nın özel arkadaşları ve hizmetkarlarıdır.

186.Haçı, tasvirleri ve kutsal kalıntıları nasıl şereflendirmeliyiz?

Bizi Mesih İsa’ya ve azizlere yaklaştıkları ve onları hatırlattıkları kadarıyla haça, tasvirlere ve kutsal kalıntılara bağıntılı bir saygı ve sevgi vermeliyiz.

187. Tasvirlere ve kutsal kalıntılara dua edebilir miyiz? 

Tasvirlere ve kutsal kalıntılara dua edilmez, çünkü onlar ne görebilir, ne de duyabilir ne de bize yardım edebilirler.

188. İkinci emir nedir?

ikinci emir şudur: “Tanrı’nın ismini boş yere ağzına al-ma.

189. İkinci emirle bize ne emrediliyor?

ikinci emir bize Tanrı’dan, bütün kutsal insanlardan ve şeylerden saygıyla bahsetmemiz, yapılan adakları yerine

getirmemiz, Tanrı’ya verilen sözleri tutmamız ve yasal yeminlere saygılı olmamızı emrediyor.

190. İkinci emir neyi yasaklıyor?

İkinci emir bütün boş yere yeminleri, düşünmeden söylenen haksız ve gereksiz sözleri, kutsal şeylere küfür etmeyi ve dine karşı olan sözleri yasaklıyor.

191. And içmek ve yemin etmek uygun mudur?

And içmek ve yemin etmek, Tanrı’nın ve bizim şerefimiz ve komşumuzun iyiliği bunu gerektirdiği zaman, uygundur.

192. Üçüncü emir nedir?

Üçüncü emir şudur: ” Tanrı’nın kutsal günlerini kutla.”

193. Üçüncü emirle bize neyi emrediyor?

Üçüncü emirle bize Pazar gününü kutsal bir gün olarak kutlamamız emrediliyor.

194. Pazar gününü nasıl kutluyoruz?

Pazar gününü, Ayin’e katılarak ve günlük el işlerinden kendimizi uzaklaştırarak kutluyoruz.

195. Niçin günlük el işlerinden uzaklaşarak dinlenmemiz emredilmiştir?

Kolayca dua edebilecek, Kutsal gizemleri alabilecek, öğretimleri dinleyebilecek ve iyi kitaplar okuyabilecek zamanımız olması için günlük el işlerinden uzaklaşmamız emredilmiştir.

196. Dördüncü emir nedir?

Dördüncü emir şudur: “annene ve babana saygı göster”.

197. Dördüncü emir bize neyi emrediyor? 

Dördüncü emir bize anne ve babamızı sevmeyi, saymayı ve günah olmayan şeylere onlara itaat etmeyi emrediyor.

198. Bize yalnızca anne ve babamıza mı itaat etmemiz emredilmiştir?

Bize yalnızca anne ve babamıza değil, aynı zamanda Episkoposlanmıza ve Çobanlarımıza, sivil yetkililere ve yasal üstlerimize de itaat etmemiz emredilmiştir.

199.Anne ve babamıza onların gereksinmelerinde yardım etmeli miyiz?

Anne ve babamıza onların hem maddi hem de manevi gereksinmelerinde yardım etmeliyiz.

200. Çobanlarımızın gereksinmelerine yardım etmeli miyiz?

Çobanlarımızın gereksinmelerine yardım etmeliyiz, çünkü Aziz Pavlus şöyle diyor: “İncil’i ilan edenlerin İncil’den yaşamalarını Rab tayin etti” (l. Korintoslulara 9,14).

201.Anne ve babaların çocuklarına karşı görevleri nelerdir?

Anne ve babaların çocuklarına karşı görevleri onların gereksinmelerini karşılamak, onları yetiştirmek, ıslah etmek ve onlara iyi bir din eğitimi vermektir.

202.Öğretmenlerin ve diğer yetkililerin görevleri nelerdir?

Öğretmenler ve diğer yetkililer sorumlu oldukları çocuklara özen göstermekle ve onların kendi dini görevlerini yerine getirmelerine olanak vermekle yükümlüdürler.

203. Dördüncü emir bize neyi yasaklıyor?

Dördüncü emir anne ve babamıza ve meşru yetkililere karşı olan bütün horgörme, inat ve itaatsizlikleri yasaklıyor.

204. Gizli bir topluluğa katılmak günah mıdır?

Gizli olmaları nedeniyle Kilise tarafından yasaklanan, Kilise’ye ve devlete karşı olan bir topluluğa katılmak günahtır, çünkü Aziz Pavlus şöyle diyor: “Herkes üzerinde olan hükümetlere tabi olsun, çünkü Allah tarafından olmayan hükümet yoktur ve varolanlar Allah tarafından tanzim olunmuştur, bundan dolayı hükümete karşı çıkan Tanrı düzenine karşı çıkmış olur ve karşı çıkanlar kendi aleyhlerince hüküm alırlar” (Romalılara 13,1-2).

205. Beşinci emir nedir?

Beşinci emir şudur: “Öldürmeyeceksin.”

206. Beşinci emir bize neyi yasaklıyor?

Beşinci emir bize isteyerek işlenen bütün cinayetleri, dövüşleri, kavgaları, haksız sözleri, skandal ve kötü örnekleri yasaklıyor.

207. Beşinci emir öfkeyi de yasaklıyor mu?

Beşinci emir öfkeyi ve daha çok kin ve intikamı yasaklıyor.

208. Niçin skandal ve kötü örnekler de beşinci emirle yasaklanmıştır?

Skandal ve kötü örnekler de beşinci emirle yasaklanmıştır, çünkü bunlar manevi olarak komşularımızın ruhlarını öldürmemize veya yaralamamıza neden olabilir.

209. Altıncı emir nedir?

Altmcı emir şudur: “Zina etmeyeceksin.”

210. Altıncı emir bize neyi yasaklıyor?

Altıncı emir bize komşumuzun karısıyla veya kocasıyla ahlaki olmayan bütün ilişkileri ve günahları yasaklıyor.

211.  Altıncı emir ahlağa karşı olan her şeyi yasaklıyor mu?

Altıncı emir ahlağa karşı olan her türlü bakış, söz ve eylemleri yasaklıyor.

212. Uygun olmayan bütün oyun ve danslar da altıncı emirle yasaklanmış mıdır?

Uygunsuz bütün oyun ve danslar da altmcı emirle yasaklanmıştır. Aynı şekilde bunlara bakmak da günahtır.

213. Uygunsuz kitaplar, şarkılar ve resimler de altıncı emirle yasaklanmış mıdır?

Uygunsuz şarkı, kitap ve resimler de altırcı emirle

yasaklanmıştır, çünkü bunlar ruhu öldürücü günaha sürükleyen tehlikelerdir.

214.Yedinci emir nedir?

Yedinci emir şudur: “Çalmayacaksın.”

215. Yedinci emir bize neyi yasaklıyor?

Yedinci emir bize ait olmayan ve bir başkasına ait olan her şeyi izinsiz almayı bize yasaklıyor.

216. Alım-satımda yapılan bütün aldatmalar yedinci emirle yasaklanmış mıdır?

Alım-satımda yapılan bütün aldatmalar gibi herhangi bir şekilde komşumuza yapacağımız haksızlıklar da yasaklanmıştır.

217.Haksız yollardan elde ettiğimiz malları iade etmeli miyiz?

Haksız yollardan elde ettiğimiz malları iade edebilirsek etmeliyiz, aksi halde günahlar bağışlanmaz; ayrıca borçlarımızı da ödemeliyiz.

218. İşçiler için işverenlerin zamanlarını ve mallarını kötü şekilde kullanmak ve savurmak haksızlık mıdır?

İşçiler için işverenlerin zamanlarım ve mallarını kötü kullanmak haksızlıktır. Çünkü onlar kendilerine ait olmayan bir şeyi boş yere harcıyorlar.

219. Sekizinci emir nedir?

Sekizinci emir şudur: “Komşunuza karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın.”

220. Sekizinci emir bize neyi yasaklıyor?

Sekizinci emir bize yalan yere yapılan şahitlikleri, haksız yargılamaları ve bütün yalanları yasaklıyor.

221.İftira ve aşağılama da sekizinci emirle yasaklanmış mıdır?

İftira ve aşağılama gibi tüm aleyhte konuşmalar ve komşumuz hakkında önyargı taşıyan tüm sözler de sekizinci emirle yasaklanmıştır.

222.Sen bir komşunun hakkında kötü konuşarak, dedikodu yaparsan, ne yapmalısın?

Eğer ben bir komşumun hakkında kötü konuşarak ve dedikodu yaparak onurunu kırarsam, mümkün olduğu kadar, onun iyi bir kişi olduğunu yeniden ortaya koyarak, onun onurunu onarmaya çalışmalıyım.

223. Dokuzuncu emir nedir?

Dokuzuncu emir şudur: “Komşunun kansına göz dikmeyeceksin.”

224. Dokuzuncu emir bize neyi yasaklıyor?

Dokuzuncu emir bize, bütün ahlaksız düşünce ve arzulara kendi isteğimizle boyun eğmeyi ve uygunsuz   bedensel  arzulardan   zevk  almayı  yasaklıyor.

225.Hangi günahlar bizi altıncı ve dokuzuncu emir ihlal etmeye götürür?

Bizi altıncı ve dokuzuncu emri ihlal etmeye götüren günahlar boğazına düşkünlük, ayyaşlık, ölçüsüzlük ve aynı şekilde tembellik, kötü arkadaşlıklar, dua etmeyi unutmak, ihmal etmektir.

226. Onuncu emir nedir?

Onuncu emir şudur: “Komşunun malına göz dikmeyeceksin.”

227. Onuncu emir bize neyi yasaklıyor?

Onuncu emir bize tüm kıskançlık ve açgözlülükleri, haksız arzuları ve komşumuzun iyi durumlarını kıskanmayı yasaklıyor.

Kilise’nin Emirleri

227. Kilise’ye itaat etmekle yükümlü müyüz? 

Kilise’ye itaat etmekle yükümlüyüz, çünkü Mesih İsa Kilise’nin Çobanlarına şöyle dedi: “Sizi dinleyen beni dinliyor, sizi reddeden beni reddediyor” (Luka 10,16).

228. Başlıca Kilise emirleri nelerdir? 

Başlıca Kilise emirleri şunlardır:

1. Pazar günlerini ve kutlamak zorunda olduğun bayramları günlük el işlerinden uzaklaşarak ve Ayin’e katılarak kutlayacaksın.

2. Kilise tarafından belirlenmiş olan oruç ve perhiz günlerini yerine getireceksin.

3. Paskalya bayramında veya Paskalya devresinde Kutsal Efkaristiya’yı hiç olmazsa yılda bir kez alacaksın.

4. Hiç olmazsa yılda bir defa itiraf edeceksin.

5. Çobanların gereksinmelerine yardımcı olacaksın.

6. Yakın akrabalık derecesinde bulunduklarınla evlenmeyeceksin ve yasaklanmış olan dönemlerde evlenme töreni kutlamayacaksın.

230. Kilise’nin ilk emri nedir?

Kilise’nin ilk emri şudur: “Pazar günleri ve kutlamak zorunda olduğun bayramlarda, maddi işlerden uzaklaşarak ve Ayine katılarak kutlayacaksın.”

231. Kutlamak zorunda olduğun bayramlar hangileridir?

Kutlamak zorunda olduğun bayramlar Noel, Epifaniya, Mesih İsa’nın Göğe Çıkışı, Meryem Ana’nın Göğe alınışıdır.

232. Hıristiyanlar Pazar Ayinlerine ve dini bayramla-rındaki Ayinlere katılmak zorunda mıdırlar? 

Hıristiyanlar Pazar Ayinlerine ve bayram Ayinlerine, çok önemli bir başka zorunluluk veya hastalık olmadığı takdirde katılmak zorundadırlar.

233. Anne babalar ve öğretmenler sorumlu oldukları kişilerin Ayine katılmaları ile ilgilenmek zorunda mıdırlar?

Anne babalar ve öğretmenler sorumlu oldukları kişilerin

Ayine katılmaları ile ilgilenmek zorundadırlar.

234. İkinci Kilise emri nedir?

İkinci Kilise emri şudur: “Kilise tarafından belirlenmiş olan oruç ve perhiz günlerini yerine getireceksin.”

235. Oruç günleri nedir?

Oruç günleri yalnızca bir öğün yememize izin verilen günlerdir.

236. Oruç günleri hangileridir?

Oruç günleri: Kül Çarşambası ve Kutsal Cuma’dır.

237. Perhiz günü nedir?

Perhiz günü et yenilmesinin yasak olduğu günlerdir.

238. Perhiz günleri hangileridir?

Perhiz günleri Kül Çarşambası ve Oruç Devresi süresinin bütün Cuma günleridir.

239. Kilise niçin oruç ve perhiz günlerinin uygulanmasını emrediyor?

Kilise oruç ve perhiz günlerini bedensel isteklerimizi öldürebilmemiz ve onlan günahlanmıza karşılık olarak Tanrı’ya sunmamız için emrediyor.

240. Kaç defa itiraf etmeliyiz?

Eğer ağır bir suç işlemişsek mümkün olduğu kadar çabuk itiraf etmeliyiz ve itiraf asla yılda bir defadan az olmamalıdır.

241. Çocuklar ne zaman itiraf etmekle yükümlü olurlar? 

Çocuklar akıl çağına ve ağır günah işleyebilecekleri yaşa geldikleri zaman itiraf etmekle yükümlü olurlar.

242. Çocuklar genellikle ne zaman akıl çağına erişirler? 

Çocuklar genellikle yedi yaşma doğru akıl çağına erişirler.

243. Kilise’nin dördüncü emri nedir?

Kilise’nin dördüncü emri şudur: “Hiç olmazsa yılda bir kez, Paskalya bayramında veya Paskalya devresinde Kutsal Efkaristiya’yı hiç olmazsa yılda bir defa alacaksın.”

244. Hıristiyanlar ne zaman Kutsal Efkaristiya’yı almakla yükümlüdürler?

Hıristiyanlar Kutsal Efkaristiya’yı, onun Mesih İsa’nın vücudu ve kanı olduğunu kavrayabilecek yetenekte oldukları ve yeterli öğrenim gördükten sonra almakla yükümlüdürler.

245. Kilise’nin besinci emri nedir?

Kilise’nin beşinci emri şudur: “Çobanların gereksinmelerine yardım edeceksin.”

246. Dine destek olmak bir görev midir?

Tanrı’ya gerektiği gibi tapılması ve yüceltilmesi için dine olanaklarımız ölçüsünde destek olmak bir görevdir.

247. Kilise’nin altıncı emri nedir?

Kilise’nin altıncı emri şudur: “Yakın akrabalık derecesinde bulunduklarınla evlenmeyeceksin ve yasaklanmış olan dönemlerde evlenme törenini kutlamayacaksın.”

248.Evlenme törenlerinin görkemli bir biçimde kutlanmasının yasaklanmış olduğu dönemler hangileridir?

Özel izin dışında evlenme törenlerinin görkemli biçimde kutlanmasının yasaklanmış olduğu dönemler: Noel’e hazırlık devresinin ilk Pazar’ından Noel’e kadar ve Kül Çarşamba’smdan Paskalya’ya kadardır.

KUTSAL GİZEMLER

249. Kutsal gizem nedir?

Kutsal gizem, Mesih İsa tarafından kurulmuş olan, görünmeyen inayetin hissedilebilen işaretidir; onun aracılığıyla ruhlarımıza Tanrı’nın hayatı verilir.

250. Kutsal gizemler her zaman inayet verirler mi?

Kutsal gizemler, onları uygun bir şekilde kabul edenlere daima inayet verirler.

257. Kutsal gizemler inayet verebilme güçlerini nereden alırlar?

Kutsal gizemler inayet verebilme güçlerini Mesih İsa’nın ruhlarımıza kazandırdığı sevaplardan alıyor.

252.Kutsal gizemler almak için büyük bir arzu duymalımıyız?

Kutsal gizemleri almak için büyük bir arzu duymalıyız, çünkü onlar selametimizin başlıca araçlarıdırlar.

253. Kutsal gizemlerden bazıları ruha bir karakter kazandırır mı?

Vaftiz, kuvvetlendirme ve ruhbanlık kutsal gizemleri ruha bir karakter kazandırırlar.

254. Karakter nedir?

Karakter, ruhlarımıza basılan silinmez bir mühürdür.

Bunun için onu kazandıran kutsal gizemler yinelene-mezler.

255. Kaç kutsal gizem vardır?

Yedi kutsal gizem vardır: vaftiz, kuvvetlendirme, efka-ristiya, hasta yağı, ruhbanlık ve evlilik.

256.Vaftiz nedir?

Vaftiz bizi asli günahtan kurtaran, bizi hıristiyan, Tanrı’nın çocuğu ve Kilise’nin üyesi kılan bir kutsal gizemdir.

257. Vaftiz şahsi günahı da kaldırır mı?

Vaftiz, şahsi günahı olan kişi tarafından uygun bir şekilde alınırsa, şahsi günahı ve ona bağlı olan cezayı da kaldırır.

258.Vaftizi kim yönetir?

Vaftize başkanlık eden rahiptir; ama bir rahip bulunmadığı durumlarda herkes gereksinim nedeniyle vaftiz edebilir.

259.Vaftiz nasıl verilir?

Vaftiz, çocuğun başından su dökerek ve aynı zamanda: “Seni Peder, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyorum” sözlerini söyleyerek verilir.

260. Vaftizde neye söz veriyoruz?

Vaftizde şeytanı, günahları ve denemeleri reddetmeye söz veriyoruz.

261. Selametimiz için vaftiz gerekli midir? 

Selametimiz için vaftiz gereklidir. Çünkü Mesih İsa şöyle dedi: “Su ve Kutsal Ruhla vaftiz olmadıkça asla Tanrı’nın krallığına giremezsiniz” (Yuhanna 3,5).

262. Kuvvetlendirme nedir?

Kuvvetlendirme Kutsal Ruh’un bize yeniden verdiği inayetle, bizi tamamlanmış, güçlü Hıristiyanlar ve Mesih İsa’nm gerçek izleyicileri kılan bir kutsal gizemdir.

263. Kuvvetlendirme kutsal gizemini kim temin eder? 

Kuvvetlendirme kutsal gizemini Episkopos temin eder.

264. Episkopos, kuvvetlendirme kutsal gizemine nasıl başkanlık eder?

Episkopos kuvvetlendirme kutsal gizemini kabul edenin üzerine insin diye Kutsal Ruh’a dua ederek ve elini onun üzerine koyup, alnı üzerine haç işareti yaparak ve aynı zamanda özel sözleri söyleyerek kuvvetlendirme kutsal gizemini yönetir.

265. Kuvvetlendirmede kullanılan kelimeler nelerdir?

Kuvvetlendirmede kullanılan kelimeler şunlardır: “Sana verilen Kutsal Ruh’un mührünü kabul et.”

266. Efkaristiya gizemi nedir?

Efkaristiya, şarap ve ekmek görüntüsü altında Mesih İsa’nın gerçek vücudu, kanı, ruhu ve tanrılığıdır.

267. Ekmek ve şarap nasıl Mesih İsa’nın vücuduna ve kanına dönüşüyor?

Ekmek ve şarap, kendisi için hiç bir şeyin olanaksız ve zor olmadığı nedeniyle, her şeye kadir olan Tanrı’nın kudretiyle Mesih İsa’nın vücudu ve kanına dönüşüyor.

268. Hangi anda ekmek ve şarap Mesih İsa’nın vücudu ve kanına dönüşüyor?

Ekmek ve şarap kutsal Ayin sırasında rahibin Mesih İsa’nın öğretmiş olduğu kutsallaştırma sözlerini söylediği sırada Mesih İsa’nın vücuduna ve kanına dönüşüyor.

269. Mesih İsa niçin Efkaristiya’da bize kendi vücudunu ve kanını verdi?

Mesih İsa ruhlarımızın hayatı ve besini olmak üzere Efkaristiya’da bize kendini verdi: “Beni yiyen benim vasıtamla yaşayacaktır”, “Bu ekmeği yiyen ebediyen yaşar” (Yuhanna 6.58-59).

270. Mesih İsa yalnızca ekmek veya yalnızca şarap şeklinde alınırsa, tam olarak Mesih İsa alınmış olur mu? 

Mesih İsa yalnızca şarap veya yalnızca ekmek şeklinde alınırsa tam olarak Mesih İsa alınmış olur.

271. Efkaristiya’yı gerektiği gibi kabul edebilmemiz için hangi durumda olmamız gerekir?

Efkaristiya’yı gerektiği gibi alabilmemiz için inayet durumunda ve belirtildiği şekilde oruçlu olmamız gerekir. Su orucu bozmaz.

272. İnayet durumunda olmak ne demektir?

İnayet durumunda olmak, öldürücü günahtan arınmış ve Tanrı’nın hoşnut olacağı bir durumda olmaktır.

273. Öldürücü günah halindeyken Efkaristiya’yı almak büyük bir günah mıdır?

Öldürücü günah halindeyken Efkaristiya alınması büyük bir günahtır, “çünkü yiyen ve içen Rabbin bedenini fark etmezse, kendine karşı hüküm yer ve içer” (I. Korintostulara 11, 29).

274. Efkaristiya yalnızca bir kutsal gizem midir?

Efkaristiya yalnız bir kutsal gizem değil, aynı zamanda bir kurbandır.

275. Kurban nedir?

Kurban, her şeyin Rabbi ve sahibi olduğuna tanıklık etmek üzere rahip tarafından yalnız Tanrı’ya yapılan bir sunmadır.

276. Yeni Antlaşmanın kurbanı nedir? 

Yeni Antlaşmanın kurbanı kutsal Ayin’dir.

277. Ayin nedir?

Ayin, yaşayanlar ve ölüler için Tanrı’ya sunulan ekmek ve şarap görüntüsü altında gerçek olarak var olan Mesih İsa’nın vücudunun ve kanının kurban olarak sunulmasıdır.

278. Ayin tek olan Haç Kurbanının aynısı mıdır? 

Ayin tek olan Haç Kurbanının aynısıdır. Mesih İsa göklerdeki Peder’in kendi vücudunu haç üzerinde kanlı kurban olarak sundu ve rahiplerin aracılığıyla sunak üzerinde kansız bir şekilde kendi vücudunu sunmaya devam ediyor.

279. Ayin kurbanı hangi amaçla sunulur?

Ayin kurbanı dört amaçla sunulur: Tanrı’ya şan ve şeref vermek, onun bize verdiği iyilikler nedeniyle şükretmek, işlediğimiz günahları onarma ve pişman olma inayetine sahip olabilmek ve Mesih İsa aracılığıyla bize gereken tüm inayet ve iyiliklere sahip olabilmek için.

280. Ayin aynı zamanda Rabbimizin acılarının ve ölmünün anılması mıdır?

Ayin aynı zamanda Rabbimizin acılarının ve ölümünün anılmasıdır. Çünkü Mesih İsa son akşam yemeğinde “Bunu beni anmak için yapınız” demişti.

281. Tövbe kutsal gizemi nedir?

Tövbe kutsal gizemi vaftizden sonra işlediğimiz, öldürücü olsun hafif olsun bütün günahların bağışlandığı kutsal gizemdir.

282. Tövbe kutsal gizemi ruhta Tanrı’nın inayetini arttırır mı?

Tövbe kutsal gizemi, ruhta günahları bağışlamaktan başka, Tanrı’nın inayetinin arttırılmasını sağlar. Bu nedenle sık sık itiraf etmeye alışmalıyız.

283.Rabbimiz ne zaman tövbe kutsal gizemini kurmuştur?

Rabbimiz Havariler üzerine Ruh’u ve günahları bağışlama yetkisini verdiği sırada şu sözleri söyleyerek tövbe kutsal gizemini kurmuştur: “Kimlerin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur ve kimlerinkini alıkoyarsanız alıkonmuş olur” (Yuhanna 20,23).

284. Rahip günahları nasıl bağışlar?

Rahip af sözlerini söylediği zaman Tanrı’nın yetkisiyle günahları bağışlar.

285. Af sözleri nedir?

Af sözleri şunlardır: “Günahlarını Peder, Oğul ve Kutsal Ruh adına affediyorum.”

286. Günahların bağışlanması için şartlar nelerdir?

Günahların bağışlanması için üç şart vardır: pişmanlık, itiraf, tarziye.

287. Pişmanlık nedir?

Pişmanlık, günahlar nedeniyle samimi olarak pişman olmaktır, çünkü onlarla çok iyi olan Tanrı’yı gücendiririz. Pişmanlıkla beraber ise kendimizi düzeltme kararım da vermemiz gerekir.

288. Kendimizi düzeltme kararı nedir?

Kendimizi düzeltme karan Tanrı’nın lûtfuyla yalnız günahlardan değil, aynı zamanda bizi günaha sürükleyen fırsatlardan da sakınma kararıdır.

289.Günahlarımız nedeniyle samimi bir pişmanlığı nasıl elde edebiliriz?

Günahlarımız nedeniyle samimi bir pişmanlığı, ona sahip olabilmemiz için dua ederek ve bizi pişmanlığa götüren yetenekleri kullanarak elde edebiliriz.

290.Tanrı konusunda hangi düşünceler bizi günahlarımızdan dolayı pişman olmaya yöneltir?

Bizi günahlarımız nedeniyle pişman olmaya yönelten düşünce, günahlarımizın, kendisi sonsuz iyilik olan, bizim için son derece iyi olan Tanrı’ya karşı bir hakaret olduğu düşüncesidir.

291. Rabbimiz Mesih İsa ile ilgili hangi düşünceler bizi günahlarımız nedeniyle pişman olmaya yöneltir? 

Bizi günahlarımız nedeniyle pişman olmaya yönelten düşünceler, şunlardır: Kurtancımız bizim günahlarımız için öldü ve ağır günah işleyenler “yeniden Tanrı’nın Oğlu’nu haça geriyor ve onunla alay ediyorlar” (ibrani. 6,6).

292. İtiraf ettiğimiz sırada bize cenneti kaybettirip, ce
hennemi hak ettiren günahlarımız nedeniyle pişman ol
mak yeterli midir?

İtiraf ederken bize cenneti kaybettirip, cehennemi hak ettiren günahlanmız nedeniyle samimi bir pişmanlık duymak yeterlidir.

293. Mükemmel pişmanlık nedir?

Mükemmel pişmanlık, kaynağını tamamen Tanrı sevgisinden alan pişmanlıktır.

294. Mükemmel pişmanlığın özel değeri nedir? 

Mükemmel pişmanlığın özel değeri, onunla günahlarımızın itiraftan önce derhal bağışlanmasıdır. Bununla birlikte günahlarımız ağırsa, sonrada kesinlikle onları itiraf etmemiz gerekir.

295. İtiraf nedir?

İtiraf, işlenen günahların Episkopos tarafından onaylanan bir rahibe açıklanmasıdır.

296.Bir kimse itiraf sırasında ağır bir günahı isteyerek saklarsa ne olur?

Bir kimse ağır bir günahı itiraf sırasında isteyerek saklarsa Kutsal Ruh’a yalan söyleyerek ve kutsal şeylere hakaret ederek kötü bir itiraf yapmış olur.

297. İtiraf etmeye hazırlanmak için yapacağımız kaç şey vardır?

İtiraf etmeye hazırlanmak için yapacağımız dört şey var: öncelikle iyi bir itiraf yapma lütfunu elde edebilmek için kalpten, derin bir şekilde dua etmeliyiz; ikinci olarak vicdanımızı dikkatle incelemeliyiz; üçüncü olarak iyi bir pişmanlık eylemi yapmaya özen göstermeli ve zaman ayırmalıyız; dördüncü olarak da günahlarımızdan vazgeçerek Tanrı’nın yardımıyla af almalı ve gelecekte yeni bir hayata başlamalıyız.

298.Tarziye nedir?

Tarziye rahip tarafından önerilen ve günahın Allah’a karşı ettiği hakaretin ve insanlara vermiş olduğu zararın

ödenmesi için yapılan eylemdir.

299. Rahip tarafından verilen ve günahların ödenmesi için yapılan eylem her zaman günahların ödenmesi için yeterli olur mu?

Günahların ödenmesi için rahip tarafından verilen eylem her zaman günahların ödenmesi için yeterli olmayabilir. Bunun için başka iyi işler ve cezalar da eklemeli ve daha fazla Tanrı’nın bağışlamayı (indulgentia) kazanmaya çalışmalıyız.

300. Bağışlama (indulgentia) nedir?

Bağışlama (indulgentia) af edilmiş olan günahların kalan geçici cezalarının Kilise tarafından silinmesidir.

301. Hasta yağı kutsal gizemi nedir?

Hasta yağı, kutsal yağ ve dualarla birlikte yapılan bir kutsal gizemdir.

302. Hasta yağı kutsal gizemi ne zaman verilir? 

Hasta yağı kutsal gizemi hastalık süresince ölüm tehlikesi içinde bulunduğumuz zaman verilir.

303. Hasta yağın etkileri nelerdir?

Hasta yağı ruhu kuvvetlendirir ve canlandırır, teselli eder, günahları kaldırır ve eğer Tanrı bunu yararlı görürse kişi sağlığına kavuşur.

304.Kutsal hasta yağın varlığı İncil’in hangi parçasından kaynaklanır?

Kutsal hasta yağın varlığı Aziz Yakup’un mektubunun beşinci babındaki şu sözlerden kaynaklanır: “İçinizden biri hasta mıdır? Kilise’nin ihtiyarlarını çağırtsın ve onu Rabbin ismiyle, yağla meshederek üzerine dua etsinler, iman duası hastayı kurtaracak ve eğer günah işlemişse kendisine bağışlanacaktır” (Yakup’un Mektubu 5,14-15).

305. Ruhbanlık kutsal gizemi nedir?

Ruhbanlık, Episkoposlar, rahiplere ve Kilise’yi yöneten diğer yetkililere papazlık yetkisini veren ve kutsal görevlerini yerine getirme inayeti ve gücünü sağlayan kutsal gizemdir.

306. Evlilik kutsal gizemi nedir?

Evlilik kutsal gizemi bir hıristiyan evlilik anlaşmasını kutsallaştıran ve bunu gerektiği gibi yapanlara özel bir inayet veren kutsal gizemdir.

307. Gerektiği gibi evlenenlere verilen özel inayet nedir?

Gerektiği gibi evlenenlere verilen özel inayet, güçlüklere karşı koymalarına, birbirlerini sevmelerine, birbirlerine sadık kalmalarına ve çocuklarını Tanrı korkusu ile yetiştirmelerine yardımcı olmasıdır.

308. Ağır günah durumunda veya Kilise yasalarına itaatsiz bir şekilde evlenmek kutsal şeylere yapılan bir hakaret midir?

Ağır günah durumunda ve Kilise yasalarına itaatsiz bir şekilde evlenmek kutsal şeylere hakarettir ve bunu yapan eşler Tanrı’nın öfkesini üzerlerine çekmiş olurlar.

309. Karma evlenmeler nelerdir?

Karma evlenmeler, eşlerden yalnızca birinin hıristiyan olduğu evlenmelerdir.

310. Kilise karma evlenmeleri teşvik eder mi?

Kilise karma evlenmeleri teşvik etmez, aksine onları tehlikeli sayar. (Katoliklerce bir evlenmenin geçerli olması için, Episkopos veya yetkili rahip veya onun bir temsilcisinin ve iki tanığın mevcudiyeti gereklidir).

311. Kilise karma evlenmelere izin veriyor mu?

Kilise ara sıra karma evlenmelere özel şartlarla izin veriyor.

311a. Karma evlenmelerde hıristiyan olan taraf ne söz verir?

Karma evlenmelerde hıristiyan olan taraf, imanını korumak için mümkün olan her şeyi yapacağına, evliliğinden sonraki bütün çocuklarını vaftiz ettireceğine ve onları hıristiyan öğretisine göre eğiteceğine söz verir.

312. Evlilik bağlarını insan gücü kaldırabilir mi?

Hiç bir insan gücü evlilik bağlarını kaldıramaz, çünkü Mesih İsa şöyle dedi: “Tanrı’nın birleştirdiklerini insan ayırmamalıdır” (Matta 19,6).

ERDEMLER VE KÖTÜ HUYLAR

313. İlahi erdemler nelerdir?

İlahi erdemler iman, ümit ve sevgidir.

314. Niçin onlara ilahi erdemler denir?

İlahi erdemler denir, çünkü direk olarak Tanrı ile ilgilidir.

315. Bütün Hıristiyanlarca bilinmesi gereken başlıca iman sırları nelerdir?

Bütün Hıristiyanlarca bilinmesi gereken başlıca iman sırları şunlardır: her insana işlerine göre mükafat verecek olan Tanrı’nın Birliği ve üçlüğü; Kurtarıcımızın vücut bulması, ölümü ve dirilişi.

316.Esas erdemler nelerdir?

Esas erdemler şunlardır: tedbir,

adalet,

güç

ve ölçülülük.

317. Niçin onlara esas erdemler denir?

Onlara esas erdemler denir, çünkü diğer tüm erdemler onlarda temellenir.

318.Kutsal Ruh’un yedi vergisi nelerdir?

Kutsal Ruh’un yedi vergisi şunlardır:

1. Bilgelik

2. Zeka

3. Öğüt

4. Güç

5. Bilim

6. Dindarlık

7. Tanrı korkusu (İş. 11,2-3).

319. Kutsal Ruh’un on iki meyvası nelerdir?

Kutsal Ruh’un on iki meyvası şunlardır:

1. Sevgi

2. Neşe

3. Barış

4. Sabır

5. İnayet

6. İyilik

7. Bağlılık

8. Hoşgörü

9. İnanç

10. Alçakgönüllülük

11. Saflık

12. İffet (Galatyahlara 5, 22).

320. Sevginin iki büyük emri nelerdir?

Sevginin iki büyük emri şunlardır:

1. Rabbin olan Tanrı’nı bütün kalbinle bütün canınla, bütün kuvvetinle ve bütün ruhunla seveceksin.

2. Komşunu kendini sevdiğin gibi seveceksin.

321.Yedi maddi hayır işi nelerdir?

Yedi maddi hayır işi şunlardır:

1. Aç olardarı doyurmak

2. Susuz olanlara su vermek

3. Çıplak olanları giydirmek

4. Düşkünleri konuklamak

5. Hastaları ziyaret etmek

6. Mahpusları ve esirleri ziyaret etmek

7. Ölüleri gömmek (Tobit 12; Matta 25).

322.Yedi manevi hayır işi nelerdir?

Yedi manevi hayır işi şunlardır:

1. Cahillere bilgi vermek

2. Kuşkuda olanlara öğüt vermek

3. Günahkarları Tanrı’ya döndürmek

4. Kederli olanları teselli etmek

5. Haksızlıkları sabırla karşılamak

6. Kinci kişileri affetmek

7. Hayatta ve ölmüş olanlar için dua etmek.

323.Sekiz mutluluk nedir?

Sekiz mutluluk şunlardır:

1. Ne mutlu ruhça fakir olanlara; çünkü göklerin ülkesi onlarındır.

2. Ne mutlu alçakgönüllü olanlara; çünkü yeryüzü onlara miras kalacaktır.

3. Ne mutlu kederli olanlara; çünkü onlar teselli edilecektir.

4. Ne mutlu doğruluğa acıkanlara ve susayanlara; çünkü onlar duyurulacaktır.

5. Ne mutlu merhametli olanlara; çünkü onlar merhamet göreceklerdir.

6. Ne mutlu kalbi temiz olanlara; çünkü onlar Allah’ı göreceklerdir.

7. Ne mutlu barışı sağlayanlara; çünkü onlara Allah’ın oğulları denecektir.

8. Ne mutlu doğruluk uğruna eziyet çekenlere; çünkü göklerin ülkesi onlarındır (Matta 5,3-10).

324. Başlıca yedi günah ve onların karşıtı olan erdemler nelerdir?

Başlıca yedi günah ve onlann karşıtı olan erdemler şunlardır:

Başlıca günahlar:

1. Kendini beğenmişlik

2. Cimrilik

3. Şehvet

4. Kıskançlık

5. Oburluk

6. Öfke

7. Tembellik

Başlıca erdemler:

1. Alçakgönüllülük

2. Cömertlik

3. İffet

4. İyi yüreklilik

5. Nefsi kırmak

6. Sabır

7. Çalışkanlık

325. Niçin başlıca günahlar diye adlandırılır?

Başlıca günahlar diye adlandırılır, çünkü bütün günahlar onlardan kaynaklanır.

326. Kutsal Ruh’a karşı altı günah nelerdir?

Kutsal Ruh’a karşı altı günah şunlardır:

1. İnayetin yardımı olmaksızın kurtuluşa inanmak

2. Ümitsizlik

3. Bilerek gerçeğe karşı gelmek

4. Başkalarının lütfunu kıskanmak

5. Günahta inat etmek

6. İsteyerek günah halinde ölmek

327.Tanrı’nın gazabını davet eden dört günah nelerdir?

Tanrı’nın gazabını davet eden dört günah şunlardır:

1. İsteyerek adam öldürmek

2. Sodom günahı

3. Fakire zulüm etmek

4. İşçilerin ücretinde hile yapmak

328.Biz ne zaman başkalarının günahlarından sorumlu oluruz?

Biz başkalarının günah işlemesine sebep olduğumuz ve şahsi olarak iş birliği yaptığımız zaman onların günahlarından sorumlu oluruz.

329. Kaç şekilde başkalarının günah işlemesine sebep olunabilir veya günahların sorumluluğunu paylaşabili
riz?

Dokuz şekilde başkalarının günahlarını paylaşmak söz konusu olabilir:

1. Tasviye etmekle

2. Emretmekle

3. İzin vermekle

4. Kışkırtmakla

5. Dalkavukluk etmekle

6. Göz yummakla

7. İşbirliği yapmakla

8. Suskunlukla

9. Yapılan kötülüğü savunmakla

330. En üstün olan üç hayırlı iş nelerdir?

En üstün olan üç hayırlı iş şunlardır: dua, oruç ve yardımseverlik.

331. Incilsel öğütler nelerdir?

İncilsel öğütler şunlardır: gönüllü fakirlik, sürekli iffet ve tam itaat.

332. Hayatımızın sonuna ait her zaman anımsamamız gereken şeyler nelerdir?

Hayatımızın sonuna ait her zaman anımsamamız gereken dört şey şunlardır: ölüm, yargılanma, cennet ve cehennem.

HIRİSTİYAN HAYATININ KURALLARI

333.Eğer kurtulmak istiyorsak izlememiz gereken hayat kuralları nelerdir?

Kurtulmak istiyorsak izlememiz gereken, Mesih İsa tarafından öğretilen hayat kurallarıdır.

334. Mesih İsa tarafından öğretilen hayat kurallarına uygun olarak yaşamak için ne yapmalıyız?

Mesih İsa tarafından öğretilen hayat kurallarına uygun olarak yaşamak için, daima günahtan nefret etmeli ve Tanrı’yı sevmeliyiz.

335.Günahlardan nasıl nefret etmeliyiz?

Bütün başka şeylerden çok günahlardan iğrenmeliyiz, öyle ki herhangi bir şeye karşı duyulan korku veya sevgi sebebiyle asla günahı isteyerek kabul etmemeye kararlı olmalıyız.

336. Tanrı’yı sevmeyi nasıl öğrenmeliyiz?

Tanrı’yı sevmeyi öğrenmek için, “Tanrım, bana seni sevmeyi öğret” diyerek, onu sevmeyi öğretmesini dilemeliyiz.

337.Tanrı sevgisi bizi neye yöneltir?

Tanrı sevgisi bizi, sık sık Tanrı’nın ne kadar iyi olduğunu düşünmeye, kalbimizde sık sık onunla konuşmaya ve daima onun hoşnutluğunu kazanmak için çalışmaya yöneltir.

338. Mesih İsa bizi birbirimizi sevmeyi de emrediyor mu?

Mesih İsa bize birbirimizi ve onun sevgisi için herkesi sevmeyi emrediyor.

339. Birbirimizi nasıl sevmeliyiz?

Daima birbirimiz için dua etmekle; birbirimizin iyiliğini istemekle; sözlerimizle, düşüncelerimizle, eylem ve ihmallerimizle başkalarına zarar verebilecek hiç bir şeye izin vermemekle birbirimizi sevmeliyiz.

340. Düşmanlarımızı da sevmemiz gerekli midir? 

Düşmanlarımızı yalnız yürekten affetmekle değil, aynı zamanda onlar için dua etmek ve onların iyiliğini istemekle sevmeliyiz.

341. Mesih İsa bize başka büyük bir kural verdi mi?

Mesih İsa “Kim arkamdan gelmek isterse, nefsini yensin, her gün haçını yüklensin ve beni izlesin” sözleriyle bize büyük bir hayat kuralı vermiştir (Luka 3,23).

342. Nefsimizi nasıl yenebiliriz?

Kendi isteklerimizden vazgeçerek, kötü huylarımız, tutkularımız ve eğilimlerimizle savaşarak nefsimizi yenmeliyiz.

343. Niçin nefsimizi yenmeliyiz?

Nefsimizi yenmeliyiz, çünkü doğal eğilimlerimiz bizi çocukluğumuzdan beri kötülüğe götürür ve eğer bunlardan vazgeçerek kendimiz düzeltmezsek bizi cehenneme götürürler.

344. Her gün haçımızı nasıl yüklenmeliyiz? 

Haçımızı her günkü zorluklara ve bu zor hayatın acılarına boyun eğerek ve onları Tanrı sevgisi için memnuniyetle taşıyarak yüklenebiliriz.

345. Rabbimiz Mesih İsa’yı nasıl izleyebiliriz? 

Rabbimiz Mesih İsa’yı onun çizdiği yoldan yürüyerek ve erdemlerde ona benzeyerek izleyebiliriz.

346. Mesih İsa’dan öğrendiğimiz başlıca erdemler nelerdir?

Mesih İsa’dan öğrendiğimiz başlıca erdemler yumuşaklılık, sevimlilik, alçakgönüllülük ve itaattir.

347.Yaşamımızın her gününde savaşmamız gereken düşmanlar nelerdir?

Yaşamamızın her gününde savaşmamız gereken düşmanlar: şeytan, dünya ve şehvettir.

348. Şeytan ne demektir?

Şeytan, daima bizi günaha sürüklemek isteyen tüm kötü melekler ve onların başıdır.

349. Dünya ne anlama gelir?

Dünya, bu dünyanın yanlış deyimleri ve Tanrı’dan çok bu dünyanın boşluk, zenginlik ve şehvetlerinden zevk alan kimselerin oluşturduğu topluluk anlamına gelir.

350. Niçin şeytan ve dünya ruhun düşmanları arasında sayılır?

Şeytan ve dünya ruhun düşmanları arasında sayılır, çünkü onlar daima denemeler, sözler ve örneklerle bizi cehenneme götüren geniş yolda onlarla birlikte yürümemiz için uğraşıyorlar.

351. Bedenin şehveti ne demektir?

Bedenin şehveti, bütün düşmanlarımızın en tehlikelileri olan kötü eğilimlerimiz ve kötü tutkularımızdır.

352. Bizi günaha sürükleyen ruhumuzun düşmanlarından uzak kalmak için ne yapmamız gerekir?

Bizi günaha sürükleyen ruhumuzun düşmanlarından uzak kalabilmek için dua ile kendimizi korumalı, bütün deneme ve ayartmalarla savaşmalıyız.

353.Şeytan, dünya ve beden ile olan mücadelelerimizde kime güvenmeliyiz?

Şeytan, dünya ve beden ile olan mücadelelerimizde kendimize değil, yalnız Tanrı’ya güvenmeliyiz. “Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim” (Filipililere 4,13).

GUNLUK UYGULAMALAR

354. Güne nasıl başlamalısın?

Güne, uykudan uyandığımda haç işareti yaparak ve “Tanrım, ruhumu ve kalbimi sana sunuyorum” şeklinde kısa bir dua yaparak başlamalıyım.

355. Sabahları nasıl kalkmalısın?

Sabahları istekle kalkmalı, sade bir şekilde giyinmeli ve diz çökerek sabah duamı söylemeliyim.

356.Eğer zamanın ve olanağın varsa Ayine de katılmalı mısın?

Eğer zamanım ve olanağım varsa Ayin’e de katılmalıyım, çünkü Ayin’e katılmak en mükemmel dindarlık eylemidir.

357.Günlük bir meditasyon (derince düşünmeye ayrılan zaman) yararlı mıdır?

Günlük meditasyon yararlıdır, çünkü tüm azizler böyle yapmışlardır.

358. Meditasyonda ne üzerine derince düşünmeliyiz? 

Meditasyonda hayatımızın sonu üzerine, Mesih İsa’nın hayatı ve acıları üzerine derin bir şekilde düşünmeliyiz.

359. Sık sık iyi kitaplar okumalı mıyız?

Sık sık İncil, Azizler’in hayatları, inancımızı ve dinimizi besleyen ve bizi bu dünyanın kötülüklerine karşı silahlandıran diğer yararlı kitapları okumalıyız.

360. Yerken, içerken, dinlenirken ve eğlenirken ne yapmalıyız?

Yerken, içerken, dinlenirken ve eğlenirken her şeyde ağırbaşlılıkla ve Tanrı’yı hoşnut etme isteğiyle davranmalıyız.

361. Yemekten önce şöyle dua edebilirsin:

“Bizi takdis et, Rabbim, bize verdiğin şeyleri ve lûtfunla bize vereceğin şeyleri takdis et. Rabbimiz Mesih İsa’nın adına. Amin.”

362. Yemekten sonra şöyle dua edebilirsin:

“Her şeye kadir Tanrı, bütün iyiliklerin, nimetlerin için sana şükrediyorum. Sen asırlar boyunca yaşarsın ve hükmedersin. İman eden ölülerin ruhları Tanrı’nın merhametiyle huzur içinde dinlensinler. Amin.”

363. Günlük eylemlerini ve uğraşılarını nasıl kutsallaştırabilirsin?

Günlük eylemlerimi ve uğraşılarımı, sık sık kalbimi Tanrı’ya doğru yükselterek ve kendimi ona verdiğim zaman bir kaç kısa dua sunarak kutsallaştırabilirim.

364. Günah denemesini hissetiğin zaman ne yapmalısın?

Günah denemesinde olduğumu hissettiğim zaman kalbimin üzerinde Haç işaret yapmalı ve elinden gelen bütün çabayla: “Tanrı, beni kurtar, yoksa günaha düşeceğim” diye Tanrı’yı çağırmalıyım.

365. Günaha düşersen ne yapmalısın?

Günaha düşersem, ruhta Mesih İsa’nın ayaklarına gitmeli ve samimi bir hareketle, alçakgönüllülükle affını dilemeliyim.

366.Tanrı sana bir haç, bir hastalık veya bir acı gönderdiği zaman ne demelisin?

Tanrı bana bir haç, bir hastalık veya bir acı gönderdiği zaman: “Tanrım, senin isteğin olsun; bunları günahlarım için kabul ediyorum” demeliyim.

367. Gün boyunca sık sık hangi duaları yapmalısın?

Gün boyunca sık sık kendi kendime şu duaları yapmalıyım:

“Tanrı’ya şan ve şeref olsun, ezelde olduğu gibi şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.”

“Her şeyde çok aziz, çok doğru ve çok sevgili Tanrı’nın isteği olsun, ve her şeyde o şereflendirilsin.”

“Ey Efkaristiya kutsal gizemi içinde bulunan Mesih İsa, bütün övgüler ve tüm iyi işler her an sana sunulsun.”

“Daima Mesih İsa’ya övgüler olsun!”

“Merhametli Mesih İsa ve şefkatli Meryem Ana, bana yardım edin!”

368. Günü nasıl bitirmelisin?

Günü diz çökerek ve akşam duasını söyleyerek bitirmeliyim.

(Not. Kitabımızın son sorusuna vardık. Mesih İsa’nın “Ölüm ve Diriliş’inin Paskalya sırrını tamamen anlamış olanlar bu soruyu anlayabilirler. Gerçekten de uyku ölümün tasviridir. Fakat Mesih İsa Paskalya sabahı görkemli bir şekilde dirilerek ölümü yendi; “ölümden sonraki üçüncü gün ebediyen yaşamak için dirildi” (66. soru). Eğer inancımız kuvvetli olur ye Tanrı’nın emirlerini yerine getirirsek, biz de Mesih İsa’yı dirilişinde izleyeceğiz).

369. Akşam duasından sonra ne yapmalısın? 

Akşam duasından sonra öleceğimi ve haça gerilmiş Mesih İsa’nın önünde bulunduğumu düşünerek günün son düşüncelerimi Kurtarıcıma vererek sade bir şekilde yatmalıyım.

GÜNLÜK DUALAR

Göklerdeki Pederimiz

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Selam Sana

Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir, kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın Annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin.

Büyük İman Duası

Bir tek Allah’a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Allah’a inanıyorum.

Tüm asırlardan önce Peder’den doğmuş olan, Allah’ın biricik Oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Allah’tan Allah, Nur’dan Nur, gerçek Allah’tan gerçek Allah’tır. Yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, Kutsal Ruh’un kudretiyle bakire Meryem’den vücut alıp insan olmuştur. Pontius Pilatus zamanında bizim için acı çekerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve Kutsal Yazılara göre üç gün sonra dirilmiştir. Göğe çıkmış ve Pederin sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için, şanla tekrar gelecek ve onun hükümdarlığı son bulmayacaktır. Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve Oğul’dan çıkıp, Peder ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh’a inanıyorum. Havarilerin inancına dayanan, katolik ve kutsal olan tek Kilise’ye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorm. Ölülerin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin.

İman Eylemi

Allah’ım, açıkladığın ve Kilise vasıtasıyla öğrettiğin bütün hakikatlere inanırım; çünkü sen yanılmaz ve yanıltmazsım Amin.

Ümit Eylemi

Allah’ım, bu dünyada lütfunu, öbür dünyada vaadettiğin sonsuz hayatı bana bahşedeceğini ümit ederim. Amin.

Sevgi Eylemi

Allah’ım, sen çok iyisin ve sonsuz sevgiye layıksın. Seni bütün kalbimle ve herşeyden çok severim. Seni sevdiğim için de bütün insanları kendimi sevdiğim kadar severim. Amin.

Pişmanlık Eylemi

Allah’ım,işlediğim bütün günahlardan çok pişmanım; çünkü sonsuz sevgine karşı geldim ve yakınlarımı incittim. Tövbe ederim ve senin yardımınla artık günah işlememeye söz veririm. Amin.

Sabah Duası

Tanrım, sana tapar ve bütün kalbimle seni severim. Beni yarattığın, inanç verdiğin ve bütün gece beni koruduğun için sana teşekkür ederim. Bugün bütün yapacağım şeyler senin isteğine göre olup yüceliğini arttırsın. Beni günah işlemekten ve kötülüklerden koru. Lütfun benimle ve bütün sevdiklerimle olsun. Amin.

Akşam Duası

Tanrım, sana tapar ve bütün kalbimle seni severim. Beni yarattığın, inanç verdiğin ve bütün gün beni koruduğun için sana teşekkür ederim. Beni istirahat ederken de bütün tehlikelerden koru ve kötü bir şey yaptımsa affet. Lütfun benimle ve bütün sevdiklerimle olsun. Amin.

Yemekten Önce Dua

Tüm evreni seven, göklerdeki kuşlara yemini veren, doğayı güzel bir şekilde giydiren Tanrım, bütün bu yarattığın şeyler için seni överiz. Bize verdiğin bu yemekler için seni över ve sana şükrederiz. Yeryüzündeki bütün kullarından gerekli yiyecekleri esirgeme. Amin.

Yemekten Sonra Dua

Tanrım, bize verdiğin bütün yiyecekler için sana şükrederiz. Aramızda paylaştığımız bu ekmekle hem sana hem kardeşlerimize ve tüm insanlara sevgiyle bağlı olalım. Amin.

Çalışmadan Önceki Dua

Her şeye kadir olan Tanrım, bütün gün kalplerimizi, vücutlarımızı, duygularımızı eylemlerimizi, sözlerimizi iyice yönelt ve takdis et. Verdiğin emirlere göre yaşamamızı ve çalışmamızı sağla, öyle ki şimdi sana layık olup ebedi hayatta da seninle birlikte yaşayalım. Amin.

Teşbih Duası 

SEVİNÇLİ OLAYLAR

(Pazartesi ve Cumartesi)

1. Meleğin, Meryem Ana’ya, Mesih İsa’nın kendisinden doğacağını müjdelemesini düşünelim.

2. Meryem Ana’nın, kuzeni Elizabet’i ziyaret etmesini düşünelim.

3. Mesih İsa’nın doğuşunu düşünelim.

4. Mesih İsa’nın mabette Tanrı’ya sunulmasını düşünelim.

5. Oniki yaşındayken Mesih İsa’nın mabette kaybolması ve bulunmasını düşünelim.

NURLU OLAYLAR

(Perşembe)

1. Mesih İsa’nın Ürdün Nehri’nde Vaftizini düşünelim.

2. Mesih İsa’nın Kana Düğünü’nde kendini açınlamasını  düşünelim.

3. Mesih İsa’nın tövbeye daveti ile Allah’ın Krallığı’nı ilan etmesini düşünelim.

4. Mesih İsa’nın görünüm değiştirmesini düşünelim.

5. Mesih İsa’nın Paskalya Gizeminin kutsal sırrını ifade eden Efkaristiya’yı kurmasını düşünelim.

KEDERLİ OLAYLAR

(Salı ve Cuma)

1. Mesih İsa’nın Getsemani (Zeytinlik) bahçesinde can çekişmesini düşünelim.

2. Mesih İsa’nın kırbaçlanmasını düşünelim.

3. Mesih İsa’nın başına dikenlerden örülü bir taç konulmasını düşünelim.

4. Mesih İsa’nın Golgota’ya kadar haçı taşımasını düşünelim.

5.  Mesih İsa’nın haçın üzerinde ölmesini düşünelim.

ŞANLI OLAYLAR

(Çarşamba  ve Pazar)

1.  Mesih İsa’nın ölümden dirilişini düşünelim.

2.  Mesih İsa’nın göğe çıkmasını düşünelim.

3.  Mesih İsa’nın Kutsal Ruh’u göndermesini düşünelim.

4.  Meryem Ana’nın göğe alınmasını düşünelim.

5.  Meryem Ana’ya kraliçelik tacının verilmesini düşünelim.

Tanrı Mübarek Olsun

Tanrı mübarek olsun.

Onun Kutsal Adı mübarek olsun.

Gerçek Tanrı ve gerçek insan Mesih İsa mübarek olsun.

Mesih İsa’nın adı mübarek olsun.

Onun kutsal Kalbi mübarek olsun.

Onun çok değerli Kanı mübarek olsun.

Mezbahın gizeminde olan, Efkaristiya’daki Mesih İsa mübarek olsun.

Tanrı’nın yüce Annesi Aziz Meryem mübarek olsun.

Onun Aziz ve lekesiz Kalbi mübarek olsun.

Onun şanlı göğe alınması mübarek olsun.

Bakire ve Anne Meryem’in adı mübarek olsun.

Onun çok iffetli zevcesi Aziz Yusuf mübarek olsun.

Tanrı kendi Meleklerinde, kendi Azizlerinde mübarek olsun.

Meleğin Müjdesi

V.  Rabbin meleği Meryem’e müjde getirdi.

R.  Meryem Kutsal Ruh’un kudretiyle hamile kaldı.

Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir, kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa.

Aziz Meryem  Allah’ın annesi  biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin.

V.  İşte ben Rabbin kuluyum;

R. Bana dediğin gibi olsun. (Selam sana…)

V.  Kelam vücut buldu,

R.  Ve aramızda yaşadı. (Selam sana…)

V.  Mesih’in söz ettiği vaatlere layık olabilmemiz için,

R.  Ey Allah’ın Kutsal Annesi, bizim için dua et.

Dua edelim: Yüce Allah, ruhlarımızı lütuflarınla doldur ki, Oğlun Mesih İsa’nın insan olduğunun bilincinde, O’nun ıstırabı ve haçı sayesinde dirilişin neşesine varabilelim. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.

Peder’e, Oğul ‘a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

ezelde olduğu gibi şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin. (X 3)

Gökyüzünün Kraliçesi

Göklerin Kraliçesi, Meryem, sevin! Alleluya!

Çünkü Mesih İsa’ya vücut vermeye layık oldun. Alleluya!

O, dediği gibi gerçekten dirildi! Alleluya!

Bizim için Allah’a dua et! Alleluya!

Bakire Meryem, mutlu ol ve sevin! Alleluya!

Çünkü Rab gerçekten dirildi! Alleluya!

Dua edelim. 

Yüce Allah, Oğlun Mesih İsa’nın dirilişi ile dünyaya neşe verdin. Onun annesi olan Bakire Meryem sayesinde ebedi hayatın neşesine sahip olmamızı sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.

Peder’e, Oğul ‘a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

ezelde olduğu gibi şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin. (X 3)

Sağol Kraliçe

Sağol Kraliçe, merhametli annemiz, hayatımız, aşkımız ve ümidimiz sensin. Bizler, cennetten kovulmuş olan Havva’nın evlatları, sana yalvarıyoruz. Bu dünyada gözyaşı dökerek ve sızlanarak seni hasretle özlüyoruz. Bizim için şefaatte bulunan annemiz, merhametli gözlerini bize çevir ve bu gurbet ülkesinden sonra, bizleri Oğlun İsa’ya kavuştur. Ey merhametli, ey şefkatli, ey tatlı bakire Meryem!

Dua Edelim:

Her şeye kadir ve ebedi Tanrı, Aziz Ruh’un aracılığıyla Oğlun için uygun bir yer olarak görkemli Meryem Ana’nın ruhunu ve bedenini hazırlayan sen, onu hatırlayan bizleri, Annemiz Meryem Ana’nın sayesinde bu dünyada günahtan ve ebedi ölümden kurtar.

Meryem Ana Bizi Unutma

Ey şefkatli Bakire Meryem, himayene sığınan, yardımını dileyen ve aracılığını isteyen hiç bir kimsenin, senin yardımını görmeden geri çevrilmediğini hatırla. Bundan cesaret alarak sana koşuyorum. Ey Mesih İsa’nın annesi ve benim şefkatli Annem, sana geliyorum ve günahlarım yüzünden çektiğim acılarla ayaklarına kapanıyorum. Ey Kurtarıcımız Mesih’in annesi, dualarımı reddetme, onları dinle ve kabul et. Amin.

Meryem Ana’nın İlahisi

(Luka 1,46-55)

Canım Rabbi yüceltir,*

Runum Tanrı’da sevinir.

Ruhum Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü o, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.

İşte bundan böyle bütün kuşaklar*

Beni mutlu sayacak.

Çünkü güçlü olan benim için güçlü işleri yaptı,*

Onun adı kutsaldır.

Kuşaktan kuşağa*

kendisinden korkalara merhamet eder.

Bileğiyle büyük işler yaptı >

Gururları yüreklerindeki kuruntularla*

Darmadağın etti.

Hükümdarları tahtlarından indirdi. *

Sıradan insanları yükselti.

Aç olanları iyiliklerle doyurdu,*

Zenginleri ise elleri boş çevirdi.

Atalarımıza soz verdiği gibi,*

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek

Merhamet etmeyi unutmayarak*

Kulu İsrail’in yardımına yetişti.

Peder’e, Oğul’a e Kutsal Ruh’a*

Şan ve şeref olusun,

Ezelde olduğu gibi*

Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.

Ölüler İçin Mezmur

(Mezmur 130) 

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab;>

Sesimi işit, ya Rab,*

Yalvarışıma iyi kulak ver.

Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan*

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,*

Öyle ki senden korkulsun.

Rabbi gözlüyorum,>

Canım Rabbi gözlüyor,*

Ümit bağlıyorum onun  sözüne.

Sabah gözleyenlerden>

Evet sabah gözleyenlerden daha çok*

Canım Rabbi gözlüyor.

Ey İsrail, Rabbe ümit bağla!>

Çünkü Rabbe sevgi,*

Tam kurtuluş vardır.

İsrail’i bütün suçlarından*

Fidyeyle o kurtaracak.

Ya Rab, bütün ölülerimize ebedi hayatı bağışla;>

Sonsuz nurunla onları aydınlat.*

Huzur içinde yatsınlar. Amin.

Dua Edelim:

Müminler için nur ve Azizler için hayat kaynağı olan yüce Allah, Oğlunun ölümü ve dirilişiyle bizi kurtardın. Ölmüş olan kardeşlerimize merhametini göster. Mademki Mesih İsa ile birlikte dirileceklerine inandılar, senin haşmetinle sonsuz mutluluğa kavuşsunlar. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.

Sabah’ın Tanrı’ya Sunulması 

Rabbimiz Mesih İsa, tanrısal Kalbin niyetlerinin gerçekleşmesi için, Lekesiz Meryem Ana’nın Kalbi aracılığıyla bu günkü dualarımı, işlerimi ve acılarımı sana sunuyorum.

Yakarışlar

Mesih İsa, Meryem Ana, Aziz Yusuf,

kalbimi ve ruhumu sizlere veriyorum.

Mesih İsa, Meryem Ana, Aziz Yusuf,

hayatımın son anlarında bana yardımcı olun.

Mesih İsa, Meryem ana, Aziz Yusuf,

sizlerle beraber ve huzur içinde ölmemi sağlayın. Amin.

Dua – Assisi Aziz Francis

Katolik Kilisesi Din ve Ahlâk İlkeleri – önsöz (1-25)