La tine alergăm, o sfinte Iosife

Guido Reni, Public domain, via Wikimedia Commons

La tine alergăm, o sfinte Iosife în neca­zul nostru şi plini de încredere cerem ocro­tirea ta, după aceea a sfin­tei tale Soţii. Pen­tru acea sfântă legă­tură de dragoste ce te-a unit cu nepri­hănita Fecioară Născătoare de Dumnezeu şi pentru dragostea părin­tească ce ai avut-o către Pruncul Isus, te ru­găm fierbinte să priveşti cu bună­vo­inţă la moştenirea pe care Isus a do­bândit-o cu sângele Său şi prin pute­rea şi ajutorul tău să ne aperi în nevo­ile noastre.

Apără, păzitorule preaînţelepte ale dumnezeieştii Familii, neamul cel ales al lui Isus Cristos; îndepărtează de la noi, preaiubitorule Părinte, toată ciuma rătăcirilor şi a viciilor; o prea­puternicul nostru ocrotitor, vino din cer în ajutorul nostru în această luptă cu puterea întuneri­cului; şi precum odinioară ai scăpat din primejdia morţii pe pruncul Isus, de aseme­nea apără acum Sfânta Biserică a lui Dumnezeu de cursele vrăjmăşeşti şi de orice nenorocire; şi întinde pururea peste fiecare din noi ocrotirea ta, pen­tru ca sprijiniţi fiind prin pilda şi aju­torul tău, să putem trăi cu sfinţenie, murii cu evlavie şi dobândi în ceruri fericirea veşnică. Amin.

Copilul este conceput, purtat și livrat în conformitate cu un contract

Declarația mondială a mamelor